Ágasvár

Heves és Nógrád megye határán a Mátra egyik jellegzetes, messziről is jól látható 788 m magas, csonkakúp alakú vulkanikus csúcsán már 1260-as években vár állott, építőjének nevét és építésének idejét nem ismerjük.
Első okleveles említése 1264-ben történik, amikor a Zách nembeli I. Jób pécsi püspöktől, az őrizetére bízott V. István ifjabb király várát "Castrum Agas"-t IV. Béla király katonái elfoglalták és lerombolták. V. István azonban rövidesen visszafoglalta, és 1265-ben nagy költséggel helyreállíttatta. Az ifjabb király pártjára állt Rátót nembeli I. Domokos tárnokmester fia, Porc I. István elfogta, és a királynak kiszolgáltatta annak egyik veszedelmes ellenségét, az Aba nemzetségből származó Vata fia Lászlót. Ezért a tettéért V. István 1265-ben a királyné főlovászmesterévé nevezte ki, és egyben "Castrum Agas"-t, Bárkány, Kútásó és Tar birtokokat neki adományozta, majd 1272-ben trencsényi főispánná is kinevezte. Öt fia közül II. Domokos, aki a hasznosi Cserteri várat építette, és alapítója volt a Hasznosi, míg unokája a Pásztói családnak. II. Domokos testvére I. László vagy Lack bán örökölte az Ágasvárát, és fia István 1374-ben felvette a Tari nevet, ezzel alapítója lett a Tari családnak.
A két szomszéd várral, az Óvárral és a hasznosi várral együtt a Mátrán átvezető hadiút őrzésében játszott szerepet, de jelentőségét már korán, a XV. században elvesztette, mert elpusztult. Mátyás király 1472. október 5-én, Visegrádon kelt oklevelével a hűtlenségbe esett Tari György birtokait, köztük Ágasvár várhelyet, (locus castri Agaswar) elvette, és Gúthi Országh Mihály nádornak adományozta. A vár többé nem épült fel.
Nagy kiterjedésű, szabálytalan alapú vár lehetett. Mára csupán néhány mohával benőtt kő utal az egykori erősségre. A csúcsról szép kilátás nyílik déli irányban. Az ágasvári csúcs tövében álló turistaház több irányból is megközelíthető, a mátrai turistautak egyik fontos kereszteződési pontja.


AgasvAr

heves Es nOgrAd meGe hatArAn a mAtra eGik jellegzetes, meSSirQl is jOl lAthatO YyyBVXXXYyyy m magas, ConkakUp alakU vulkanikus CUCAn mAr MyyBVX-as Evekben vAr Allott, EpItQjEnek nevEt Es EpItEsEnek idejEt nem ismerjwk.
elsQ okleveles emlItEse MyyBVXyyyy-ben tqrtEnik, amikor a zAch nembeli y. jOb pECi pwspqktQl, az QrizetEre bIzott Y. istvAn ifjabb kirAL vArAt "castrum agas"-t yyyy. bEla kirAL katonAi elfoglaltAk Es leromboltAk. Y. istvAn azonban rqvidesen viSSafoglalta, Es MyyBVXY-ben naG kqltsEggel heLreAllIttatta. az ifjabb kirAL pArtjAra Allt rAtOt nembeli y. domokos tArnokmester fia, porc y. istvAn elfogta, Es a kirALnak kiSolgAltatta annak eGik veSedelmes ellensEgEt, az aba nemzetsEgbQl SArmazO vata fia lASlOt. ezErt a tettEErt Y. istvAn MyyBVXY-ben a kirALnE fQlovASmesterEvE nevezte ki, Es eGben "castrum agas"-t, bArkAN, kUtAsO Es tar birtokokat neki adomANozta, majd MyyBVXXyy-ben trenCENi fQispAnnA is kinevezte. qt fia kqzwl yy. domokos, aki a haSnosi Certeri vArat EpItette, Es alapItOja volt a haSnosi, mIg unokAja a pAStOi CalAdnak. yy. domokos testvEre y. lASlO vaG lack bAn qrqkqlte az AgasvArAt, Es fia istvAn MyyyBVXXyyyy-ben felvette a tari nevet, ezzel alapItOja lett a tari CalAdnak.
a kEt SomSEd vArral, az OvArral Es a haSnosi vArral eGwtt a mAtrAn AtvezetQ hadiUt QrzEsEben jAtSott Serepet, de jelentQsEgEt mAr korAn, a XY. SAzadban elveStette, mert elpuStult. mATAs kirAL MyyyyBVXXyy. oktOber Y-En, visegrAdon kelt oklevelEvel a hWtlensEgbe esett tari GqrG birtokait, kqztwk AgasvAr vArheLet, (locus castri agasvar) elvette, Es gUthi orSAgh mihAL nAdornak adomANozta. a vAr tqbbE nem Epwlt fel.
naG kiterjedEsW, SabALtalan alapU vAr lehetett. mAra CupAn nEhAN mohAval benQtt kQ utal az eGkori erQssEgre. a CUCrOl SEp kilAtAs NIlik dEli irANban. az AgasvAri CUC tqvEben AllO turistahAz tqbb irANbOl is megkqzelIthetQ, a mAtrai turistautak eGik fontos kereStezQdEsi pontja.
; ;