Amadé (Gönc vára)

A Hernád völgyének egykor híres mezővárosától, Gönctől keletre utaktól távol, mélyen a Zepléni-hegység vonulatai között egy 656 méter magas hegycsúcson található az Armadé-vár romja. A hegytömb észak felé lefutó, meredek oldalú, keskeny nyúlványának védelemre alkalmas helyén épült. A vár felső részét egy keletre meredeken letörő 40-50 méter hosszú, 5-15 méter széles repedésekkel szabdalt sziklatömb alkotja. A terep észak és kelet felé igen meredek, így csak a déli keskeny gerincen és a nyugati laskásabb hegyoldalon volt szükség mesterséges erődítésre.
A várat a XIII. század második felében Amadé nádor, a korábbi szepesi alispán építtette, és ez lett az Aba család ősi fészke vagy menedéke. Mivel a főúr összeütközésbe került a királlyal, ezért IV. László 1281-1288 között megostromolta a várat, de támadás sikertelen volt.
Az 1290-től 1310-ig nagy számú oklevél ismert, amelyet Aba Amadé Göncön adott ki, de ezek keltezéséről nem lehet megállapítani, hogy a várban, vagy a faluban történtek-e. Az Árpád-ház kihalása után 1301-től Amadé a környék rettegett kiskirálya lett.
A XIV. század elején Károly Róbert - még mint trónigénylő-Amadé nádor gönci várában tartózkodott. Amadé 1304 és 1307 között fegyveresen segítette uralma visszaszerzésében a lengyel trónról elűzött I. Lokietek Ulászlót, aki szintén évekig élvezte a nagyúr vendéglátását. Amadé saját seregével Lengyelországba behatolva helyreállította I. Lokietek királyságát. A magyar trón igénylői közül következetesen Károly Róbertet támogatta, ezért Vencel magyar király hívei a kassai polgárok és a szepességi szászok támogatásával 1304-ben megostromolták a várat, de az ostromlók csúfos kudarcot vallottak. István várnagy vitézül visszaverte a támadást, sőt még Vencel zászlaját is megszerezte az ostromlóktól.
Károly Róbert trónra kerülése után igyekezett felszámolni a túlzott hatalommal bíró kiskirályok erejét (Aba, Csák, Kőszegiek). Amadét 1311-ben a kassai polgárok gyilkolták meg. Aba Amadé fiai Csák Mátéhoz csatlakoztak, seregük a rozgonyi csatában vereséget szenvedett Károly Róberttől. A hat fiú közül kettő el is esett a küzdelemben, a többiek Károly Róbert hűségére tértek, így Göncöt is megtarthatták. 1317 végén 1318 elején ismét hűtlenséget követtek el, megtámadták a király híveit és más jogtalanságokat követtek el, ezért a király parancsára, a várat más váraikkal együtt Drugeth Fülöp elfoglalta. Az ostrom után királyi vár lett, azonban szolgálati birtokként az újvári ispán, Drugeth Fülöp kezelésébe helyezte.
1324-ben említik az akkor már nádori tisztségre emelkedett Drugeth Fülöp várnagyát Lukácsot. Fülöp 1327-ben megkísérelte a vár fenntartására szolgáló várbirtok gyarapítását. Apród István halálával annak garadnai birtokát csatolta a várhoz. Drugeth Fülöp halála után unokaöccse Vilmos lett az utóda, aki 1330-ban királyi sereg élén a lengyel uralkodó segítségére indult. 1332-ből ismerjük Drugeth Vilmos újvári ispán Valter nevű gönci várnagyát, aki egyúttal a regéci várnagyságot is betöltötte és emellett még megyei alispán is volt. Ettől kezdve már nem volt önálló várnagya az erősségnek, ez vagy a jelentőségének csökkenésére vagy egy új szervezeti forma bevezetésére utal: az egymás közelében lévő várak közvetlen irányítását is célszerű volt egy kézbe adni. Vilmos nádor halála után a XIV. század második felében - a várhegyet közrefogó patakok találkozásánál - alapított pálos kolostorral kapcsolatban említik. Az Amadé vagy Drugethek által alapított kolostort először 1371-ben, majd 1384-ben, 1407-ben és 1428-ban mint Gönc vára alatt fekvőt nevezik meg.
Zsigmond király trónra lépése után az ország királyi várainak többsége magánföldesúri kézbe került. 1391-ben Luxemburgi Zsigmond király a várat a Bebek testvéreknek, Imrének és Detrének adományozta. A XV. század közepéig a Bebek család birtokolta, de az 1428-as közvetett említése után már a kolostorral kapcsolatban sem esik szó a várról. Legközelebb a XVIII. századi leírásokban romként tűnik fel.
A várakkal szemben támasztott igények, a haditechnika fejlődése, a vár karbantartásának költséges volta, és más számunkra ismeretlen okok a XIV. század végére a gönci vár elavulásához vezettek. A számos nagyobb és kényelmesebb várral rendelkező Bebek családnak nem volt érdeke az erősség átépítése. Az Amadé-várat legkésőbb a XV. század elején elhagyták, pusztulni hagyták vagy maguk rombolták le.
Mára a szabálytalan alakú kővárból csak az egykori öregtorony faltöredékei és a sáncgyűrűk maradtak meg.


amadE (gqnc vAra)

a hernAd vqlGEnek eGkor hIres mezQvArosAtOl, gqnctQl keletre utaktOl tAvol, mELen a zeplEni-heGsEg vonulatai kqzqtt eG YyBVYy mEter magas heGCUCon talAlhatO az armadE-vAr romja. a heGtqmb ESak felE lefutO, meredek oldalU, keskeN NUlvANAnak vEdelemre alkalmas heLEn Epwlt. a vAr felsQ rESEt eG keletre meredeken letqrQ XXXX-V mEter hoSSU, Y-XY mEter SEles repedEsekkel Sabdalt Siklatqmb alkotja. a terep ESak Es kelet felE igen meredek, IG Cak a dEli keskeN gerincen Es a Nugati laskAsabb heGoldalon volt SwksEg mestersEges erQdItEsre.
a vArat a Xyyy. SAzad mAsodik felEben amadE nAdor, a korAbbi Sepesi alispAn EpIttette, Es ez lett az aba CalAd Qsi fESke vaG menedEke. mivel a fQUr qSSewtkqzEsbe kerwlt a kirALLal, ezErt yyyy. lASlO MyyBVXXXy-MyyBVXXXYyyy kqzqtt megostromolta a vArat, de tAmadAs sikertelen volt.
az MyyBVXXXX-tQl MyyyBX-ig naGSAmU oklevEl ismert, ameLet aba amadE gqncqn adott ki, de ezek keltezEsErQl nem lehet megAllapItani, hoG a vArban, vaG a faluban tqrtEntek-e. az ArpAd-hAz kihalAsa utAn MyyyBy-tQl amadE a kqrNEk rettegett kiskirALa lett.
a Xyyyy. SAzad elejEn kAroL rObert - mEg mint trOnigENlQ-amadE nAdor gqnci vArAban tartOzkodott. amadE MyyyByyyy Es MyyyBYyy kqzqtt feGveresen segItette uralma viSSaSerzEsEben a lenGel trOnrOl elWzqtt y. lokietek ulASlOt, aki SintEn Evekig Elvezte a naGUr vendEglAtAsAt. amadE sajAt seregEvel lenGelorSAgba behatolva heLreAllItotta y. lokietek kirALsAgAt. a maGar trOn igENlQi kqzwl kqvetkezetesen kAroL rObertet tAmogatta, ezErt vencel maGar kirAL hIvei a kassai polgArok Es a SepessEgi SASok tAmogatAsAval MyyyByyyy-ben megostromoltAk a vArat, de az ostromlOk CUfos kudarcot vallottak. istvAn vArnaG vitEzwl viSSaverte a tAmadAst, sQt mEg vencel zASlajAt is megSerezte az ostromlOktOl.
kAroL rObert trOnra kerwlEse utAn iGekezett felSAmolni a tUlzott hatalommal bIrO kiskirALok erejEt (aba, CAk, kQSegiek). amadEt MyyyBXy-ben a kassai polgArok GilkoltAk meg. aba amadE fiai CAk mAtEhoz Catlakoztak, seregwk a rozgoNi CatAban veresEget Senvedett kAroL rOberttQl. a hat fiU kqzwl kettQ el is esett a kwzdelemben, a tqbbiek kAroL rObert hWsEgEre tErtek, IG gqncqt is megtarthattAk. MyyyBXYyy vEgEn MyyyBXYyyy elejEn ismEt hWtlensEget kqvettek el, megtAmadtAk a kirAL hIveit Es mAs jogtalansAgokat kqvettek el, ezErt a kirAL paranCAra, a vArat mAs vAraikkal eGwtt drugeth fwlqp elfoglalta. az ostrom utAn kirALi vAr lett, azonban SolgAlati birtokkEnt az UjvAri ispAn, drugeth fwlqp kezelEsEbe heLezte.
MyyyBXXyyyy-ben emlItik az akkor mAr nAdori tiStsEgre emelkedett drugeth fwlqp vArnaGAt lukACot. fwlqp MyyyBXXYyy-ben megkIsErelte a vAr fenntartAsAra SolgAlO vArbirtok GarapItAsAt. aprOd istvAn halAlAval annak garadnai birtokAt Catolta a vArhoz. drugeth fwlqp halAla utAn unokaqCCe vilmos lett az utOda, aki MyyyBXXX-ban kirALi sereg ElEn a lenGel uralkodO segItsEgEre indult. MyyyBXXXyy-bQl ismerjwk drugeth vilmos UjvAri ispAn valter nevW gqnci vArnaGAt, aki eGUttal a regEci vArnaGsAgot is betqltqtte Es emellett mEg meGei alispAn is volt. ettQl kezdve mAr nem volt qnAllO vArnaGa az erQssEgnek, ez vaG a jelentQsEgEnek CqkkenEsEre vaG eG Uj Servezeti forma bevezetEsEre utal: az eGmAs kqzelEben lEvQ vArak kqzvetlen irANItAsAt is cElSerW volt eG kEzbe adni. vilmos nAdor halAla utAn a Xyyyy. SAzad mAsodik felEben - a vArheGet kqzrefogO patakok talAlkozAsAnAl - alapItott pAlos kolostorral kapColatban emlItik. az amadE vaG drugethek Altal alapItott kolostort elQSqr MyyyBVXXy-ben, majd MyyyBVXXXyyyy-ben, MyyyyBYyy-ben Es MyyyyBXXYyyy-ban mint gqnc vAra alatt fekvQt nevezik meg.
Zigmond kirAL trOnra lEpEse utAn az orSAg kirALi vArainak tqbbsEge magAnfqldesUri kEzbe kerwlt. MyyyBVXXXXy-ben lukSemburgi Zigmond kirAL a vArat a bebek testvEreknek, imrEnek Es detrEnek adomANozta. a XY. SAzad kqzepEig a bebek CalAd birtokolta, de az MyyyyBXXYyyy-as kqzvetett emlItEse utAn mAr a kolostorral kapColatban sem esik SO a vArrOl. legkqzelebb a XYyyy. SAzadi leIrAsokban romkEnt tWnik fel.
a vArakkal Semben tAmaStott igENek, a haditechnika fejlQdEse, a vAr karbantartAsAnak kqltsEges volta, Es mAs SAmunkra ismeretlen okok a Xyyyy. SAzad vEgEre a gqnci vAr elavulAsAhoz vezettek. a SAmos naGobb Es kENelmesebb vArral rendelkezQ bebek CalAdnak nem volt Erdeke az erQssEg AtEpItEse. az amadE-vArat legkEsQbb a XY. SAzad elejEn elhaGtAk, puStulni haGtAk vaG maguk romboltAk le.
mAra a SabALtalan alakU kQvArbOl Cak az eGkori qregtoroN faltqredEkei Es a sAncGWrWk maradtak meg.
; ;