Andrásvár

A vár maradványa Győr és az 1970-ben Győr városához csatolt Győrszentiván közötti sík területen található. A XVI. század második felében Bécs védelmére Győr városát fontos erődített hellyé építették ki, majd megszervezték a várat övező települések kőépítményeinek - általában templomok, templomromok - megerősítésével a környék megfigyelését és védelmét a kisebb rajtaütésektől.
Szentiván mellett is egy kis erődöt emeltek, amiről Szentiván északi részét Andrásvárnak nevezték el. A földvárat Győr város valószínűleg Andreas Teuffel főkapitánysága alatt építhette 1575 és 1588 között, és tarisznyavárként szolgált a török harcok idején. A XVII. század első harmadában jelentősen megújították.
1996-ban szondázó ásatást végeztek a várban. A külső sánc közel kör alakú, kb. 100 méter átmérőjű, és helyenként majdnem négy méter magas. A sánc mögött a külső környezetnél 1 méterrel magasabb árok, majd újabb kb. 2 méter magas sánc helyezkedik el. Ez közel négyzetes, oldalhossza kb. 25 méter. A belső sánc sarkai kinyúlnak, így a létesítmény konkáv ívnégyszög alakú. A belső sáncon belül újabb mélyedés tapasztalható. A külső sáncon, a két sánc közötti árokban és kis felületen a középső mélyedésben második világháborús lőállások vannak.
Észak-déli kutatóárokkal átvágták a belső sánc déli oldalát. Megállapították, hogy a humuszréteg megbolygatása nélkül két réteg fektető habarcson kezdték meg a vízszintesen elhelyezett gerendákból a sánc építését. A sánc felső részét felhordott földből, faszerkezet nélkül építették. A sánc belső oldalán a feltöltésből XVI. századi kerámia, és a győri vár építkezésein is felhasznált XVI. századi bélyeges téglák kerültek ki. A sánc megépítése 1565-1580 közé tehető, ezért a vár a nevét feltehetően az akkori győri kapitányról, Andreas Teuffelről kaphatta.
A belső mélyedésben nyitott szelvény és szonda segítségével megtudták, hogy a vár belsejében nagyméretű, törmelékkel félig betöltött pince helyezkedik el. A pince alig mélyül az altalajba, de a közvetlenül mellette magasodó sánc miatt így is kb. 4 méter mély. Fala nem került elő, de az építési törmelék bizonyítja, hogy téglából készült. Feltehetően ez volt az ábrázolásról ismert torony alépítménye. A pince betöltéséből XVII. századi kerámia, tál alakú kályhaszemek, kevés fémanyag és 1603-1630 közé keltezhető bélyeges téglák töredékei kerültek elő. A középső torony bontását és a pince feltöltését a XVII-XVIII. század fordulójára tehetjük.
Az Andrásvár mellé később felépítették a Szent Vendel kápolnát, melynek falai a XIX. század közepén még álltak.


andrAsvAr

a vAr maradvANa GQr Es az MYyyyyBVXX-ben GQr vArosAhoz Catolt GQrSentivAn kqzqtti sIk terwleten talAlhatO. a XYy. SAzad mAsodik felEben bEC vEdelmEre GQr vArosAt fontos erQdItett heLLE EpItettEk ki, majd megServeztEk a vArat qvezQ telepwlEsek kQEpItmENeinek - AltalAban templomok, templomromok - megerQsItEsEvel a kqrNEk megfiGelEsEt Es vEdelmEt a kisebb rajtawtEsektQl.
SentivAn mellett is eG kis erQdqt emeltek, amirQl SentivAn ESaki rESEt andrAsvArnak neveztEk el. a fqldvArat GQr vAros valOSInWleg andreas teuffel fQkapitANsAga alatt EpIthette MYBVXXY Es MYBVXXXYyyy kqzqtt, Es tariSNavArkEnt SolgAlt a tqrqk harcok idejEn. a XYyy. SAzad elsQ harmadAban jelentQsen megUjItottAk.
MYyyyyBVXXXXYy-ban SondAzO AsatAst vEgeztek a vArban. a kwlsQ sAnc kqzel kqr alakU, kb. B mEter AtmErQjW, Es heLenkEnt majdnem nEG mEter magas. a sAnc mqgqtt a kwlsQ kqrNezetnEl y mEterrel magasabb Arok, majd Ujabb kb. yy mEter magas sAnc heLezkedik el. ez kqzel nEGzetes, oldalhoSSa kb. XXY mEter. a belsQ sAnc sarkai kiNUlnak, IG a lEtesItmEN konkAv IvnEGSqg alakU. a belsQ sAncon belwl Ujabb mELedEs tapaStalhatO. a kwlsQ sAncon, a kEt sAnc kqzqtti Arokban Es kis felwleten a kqzEpsQ mELedEsben mAsodik vilAghAborUs lQAllAsok vannak.
ESak-dEli kutatOArokkal AtvAgtAk a belsQ sAnc dEli oldalAt. megAllapItottAk, hoG a humuSrEteg megboLgatAsa nElkwl kEt rEteg fektetQ habarCon kezdtEk meg a vIzSintesen elheLezett gerendAkbOl a sAnc EpItEsEt. a sAnc felsQ rESEt felhordott fqldbQl, faSerkezet nElkwl EpItettEk. a sAnc belsQ oldalAn a feltqltEsbQl XYy. SAzadi kerAmia, Es a GQri vAr EpItkezEsein is felhaSnAlt XYy. SAzadi bELeges tEglAk kerwltek ki. a sAnc megEpItEse MYBVXY-MYBVXXX kqzE tehetQ, ezErt a vAr a nevEt feltehetQen az akkori GQri kapitANrOl, andreas teuffelrQl kaphatta.
a belsQ mELedEsben Nitott SelvEN Es Sonda segItsEgEvel megtudtAk, hoG a vAr belsejEben naGmEretW, tqrmelEkkel fElig betqltqtt pince heLezkedik el. a pince alig mELwl az altalajba, de a kqzvetlenwl mellette magasodO sAnc miatt IG is kb. yyyy mEter mEL. fala nem kerwlt elQ, de az EpItEsi tqrmelEk bizoNItja, hoG tEglAbOl kESwlt. feltehetQen ez volt az AbrAzolAsrOl ismert toroN alEpItmENe. a pince betqltEsEbQl XYyy. SAzadi kerAmia, tAl alakU kALhaSemek, kevEs fEmaNag Es MYyByyy-MYyBXXX kqzE keltezhetQ bELeges tEglAk tqredEkei kerwltek elQ. a kqzEpsQ toroN bontAsAt Es a pince feltqltEsEt a kSvii-kSviii. SAzad fordulOjAra tehetjwk.
az andrAsvAr mellE kEsQbb felEpItettEk a Sent vendel kApolnAt, meLnek falai a XYyyyy. SAzad kqzepEn mEg Alltak.
; ;