Árpád-vár (Esztergom)

Esztergomtól délkeletre a Dobogókői út mellett balra az emelkedő megkezdése előtt a Pilis hegység szélén meredeken kiemelkedő 323 méter magas Nagy-Cserepes-tető elnevezésű magaslaton kis méretű, Árpád-kori vár csekély maradványai találhatók.
Feltehetően az Esztergomot védő elővárak egyike lehetett.
A magaslatról szép kilátás nyílik Esztergom felé.


ArpAd-vAr (eStergom)

eStergomtOl dElkeletre a dobogOkQi Ut mellett balra az emelkedQ megkezdEse elQtt a pilis heGsEg SElEn meredeken kiemelkedQ yyyBXXyyy mEter magas naG-Cerepes-tetQ elnevezEsW magaslaton kis mEretW, ArpAd-kori vAr CekEL maradvANai talAlhatOk.
feltehetQen az eStergomot vEdQ elQvArak eGike lehetett.
a magaslatrOl SEp kilAtAs NIlik eStergom felE.
; ;