Babócsa Árpád-vár

A római korban kiépülő Aquincumot a Balatonnal és a tengerparttal összekötő útvonalak fontos célpontja volt a Dráva vidéke. A tengerhez vezető hadiút Segesden, Nagyatádon és Babócsán keresztül vezetett. A honfoglaló magyarok főképp ezeket a római utak mellett fekvő településeket foglalták el.
Somogy megye első megszállója a 921-es források szerint Bogát karchas (bíró) volt, aki a bizánci kereszténységű Bulcsú vezér köréhez tartozott. Bulcsú vezér halála után Árpád vezér leszármazottja, a Tarhos-Tormás ág szerezte meg a területet. Közéjük tartozott Koppány vezér is, aki már 972-ben bizánci keresztény volt. István az Árpád-ház egy másik, a Taksony ágához tartozott, ő a római kereszténységet vette fel. Miután az ősi hagyományokat valló Koppányt legyőzte az új szokásrendet bevezetni kívánó István, Koppány birtokait az Istvánt támogató német lovagok (pl. a Tibold nemzettség) és bencések kapták. Ekkor telepedtek le más, főleg török eredetű népek, a besenyők és a berények.
Babócsánál a Rinya bal partján állt a Tibold nemzettség földvára és egyben birtokközpontja. A 33-as dombon található 30x35 méteres motte típusú kis földvárat egykor a Rinya egyik holtága vette körül. A vár XI-XIII. századi eredetű, de a török korban még használták.


babOCa ArpAd-vAr

a rOmai korban kiEpwlQ akvuincumot a balatonnal Es a tengerparttal qSSekqtQ Utvonalak fontos cElpontja volt a drAva vidEke. a tengerhez vezetQ hadiUt segesden, naGatAdon Es babOCAn kereStwl vezetett. a honfoglalO maGarok fQkEpp ezeket a rOmai utak mellett fekvQ telepwlEseket foglaltAk el.
somoG meGe elsQ megSAllOja a YyyyyBXXy-es forrAsok Serint bogAt karchas (bIrO) volt, aki a bizAnci kereStENsEgW bulCU vezEr kqrEhez tartozott. bulCU vezEr halAla utAn ArpAd vezEr leSArmazottja, a tarhos-tormAs Ag Serezte meg a terwletet. kqzEjwk tartozott koppAN vezEr is, aki mAr YyyyyBVXXyy-ben bizAnci kereStEN volt. istvAn az ArpAd-hAz eG mAsik, a taksoN AgAhoz tartozott, Q a rOmai kereStENsEget vette fel. miutAn az Qsi haGomANokat vallO koppANt leGQzte az Uj SokAsrendet bevezetni kIvAnO istvAn, koppAN birtokait az istvAnt tAmogatO nEmet lovagok (pl. a tibold nemzettsEg) Es bencEsek kaptAk. ekkor telepedtek le mAs, fQleg tqrqk eredetW nEpek, a beseNQk Es a berENek.
babOCAnAl a riNa bal partjAn Allt a tibold nemzettsEg fqldvAra Es eGben birtokkqzpontja. a XXXyyy-as dombon talAlhatO XXX*XXXY mEteres motte tIpusU kis fqldvArat eGkor a riNa eGik holtAga vette kqrwl. a vAr Xy-Xyyy. SAzadi eredetW, de a tqrqk korban mEg haSnAltAk.
; ;