Babócsa Basa-kert

Babócsától keletre a Rinya jobb partján a mai Basa-kert területén állt egy Árpád-kori erőd, amit még a török korban is használtak.
A földsánccal körülvett területet a XI. századtól lakták a magyarok, később török megszállás alá került. A vár központi helyén álló kegyúri apátság, a Szent Miklós monostor a Tibold nemzetség temetkező helye volt. A tatárjárás után a monostor köré védelmi rendszert építettek. Lakóházak, templomok temetkezési helyek, török kori palota és közfürdő maradványait rejti a föld.
A Rinya patak két partján a középkorban Dél-Somogy legjelentősebb települése és végvára állt. Feltehetően a török kertkultúrának is köszönhetően itt él a csillagos nárcisz (narcissus angustifolius) egyetlen jelentős magyarországi populációja.
A Nárciszos területén feltárták az Árpád-kori település maradványait. A sáncátvágás során előkerült a sáncokat merevítő gerendaszerkezet nyoma. A török korban palota és fürdők épültek itt. A sáncok a XVI-XVII. században még megvoltak.


babOCa basa-kert

babOCAtOl keletre a riNa jobb partjAn a mai basa-kert terwletEn Allt eG ArpAd-kori erQd, amit mEg a tqrqk korban is haSnAltak.
a fqldsAnccal kqrwlvett terwletet a Xy. SAzadtOl laktAk a maGarok, kEsQbb tqrqk megSAllAs alA kerwlt. a vAr kqzponti heLEn AllO keGUri apAtsAg, a Sent miklOs monostor a tibold nemzetsEg temetkezQ heLe volt. a tatArjArAs utAn a monostor kqrE vEdelmi rendSert EpItettek. lakOhAzak, templomok temetkezEsi heLek, tqrqk kori palota Es kqzfwrdQ maradvANait rejti a fqld.
a riNa patak kEt partjAn a kqzEpkorban dEl-somoG legjelentQsebb telepwlEse Es vEgvAra Allt. feltehetQen a tqrqk kertkultUrAnak is kqSqnhetQen itt El a Cillagos nArciS (narcissus angustifolius) eGetlen jelentQs maGarorSAgi populAciOja.
a nArciSos terwletEn feltArtAk az ArpAd-kori telepwlEs maradvANait. a sAncAtvAgAs sorAn elQkerwlt a sAncokat merevItQ gerendaSerkezet Noma. a tqrqk korban palota Es fwrdQk Epwltek itt. a sAncok a XYy-XYyy. SAzadban mEg megvoltak.
; ;