Babócsa Török-vár

A terület a Tibold nemzetségnek ősi birtoka volt. Az 1231-től a Tibold nembeli Bodor fiai Jakab, Kozma és Petke birtoka volt. Az 1340-ben kelt oklevél szerint Pál országbíró előtt Keményi Konrád, Baja és "Baboucha vocatas in Comizazu de Baranya"-t 100 márkáért Becsei Töttösnek adta el, 1369-ben már a Babócsai család birtoka volt.
A vár első okleveles említése 1450-ben tűnik fel "Castrum Babolcza" alakban, mely 1474-ben a Báthori család birtokába került. A történeti kutatások tanúsága szerint 1555-ben Báthori Andrásé és testvéréé a vár, melynek őrsége Selpi István s Budaics János vezetése alatt 250 emberből állt, de abban az évben elfoglalta a török. A vár feladása miatt Báthori a két hadnagyot elfogatta és halálra ítélte, de sikerült börtönükből megszökniük. Egy év múlva, 1556 júliusában Zrínyi Miklós, Nádasdy Tamás és Stanich Horváth Márk vezetésével a magyarok visszafoglalták Babócsát, és Perneszy Farkast nevezték ki a vár kapitányává.
Szigetvár eleste után 1566-ban Szokoli Musztafa nagyvezér mintegy 20000 főnyi sereggel ostromolta Babócsát, melyet segítség hiányában az őrség kénytelen volt feladni. Az 1568-69. évi török zsoldlajstrom szerint 558 fő volt az őrség létszáma. A törökök 1595-ben Zrínyi György, Hajmássy Kristóf és Herberstein Zsigmond hadainak közeledtére a várat elhagyták, így az kardcsapás nélkül jutott vissza a magyarok kezére. A vár kapitányává Zrínyi Horváth Miklóst nevezte ki, míg a magyar katonaság hadnagya Hajmássy, a németeké Urmüller lett. A török újabb támadásaitól Végh Gergely alkapitány 1576-ban még meg tudta védeni a várat, de 1600-ban az oszmán seregnek 3 napi ostrom után sikerült elfoglalnia, kiktől csak 64 év után, 1664-ben Zrínyi, a költő szabadította fel. A vár ezután hadi jelentőségét vesztve pusztulásnak indult, köveit a lakosság az építkezésekhez széthordta.
Ma a várdombot és környékét erdő és sűrűn növényzet borítja. A felszín fölött falmaradványok nincsenek, de a felszínen szétszóródott tégla, tégladarabok találhatók, és néhány vihartól kidőlt fa gyökérzetében felszínre került falmaradványok láthatók a várdombon.


babOCa tqrqk-vAr

a terwlet a tibold nemzetsEgnek Qsi birtoka volt. az MyyBXXXy-tQl a tibold nembeli bodor fiai jakab, kozma Es petke birtoka volt. az MyyyBXXXX-ben kelt oklevEl Serint pAl orSAgbIrO elQtt kemENi konrAd, baja Es "baboucha vocatas in comizazu de baraNa"-t B mArkAErt beCei tqttqsnek adta el, MyyyBVXYyyyy-ben mAr a babOCai CalAd birtoka volt.
a vAr elsQ okleveles emlItEse MyyyyBV-ben tWnik fel "castrum babolcza" alakban, meL MyyyyBVXXyyyy-ben a bAthori CalAd birtokAba kerwlt. a tqrtEneti kutatAsok tanUsAga Serint MYBVY-ben bAthori andrAsE Es testvErEE a vAr, meLnek QrsEge selpi istvAn s budaiC jAnos vezetEse alatt yyBV emberbQl Allt, de abban az Evben elfoglalta a tqrqk. a vAr feladAsa miatt bAthori a kEt hadnaGot elfogatta Es halAlra ItElte, de sikerwlt bqrtqnwkbQl megSqkniwk. eG Ev mUlva, MYBVYy jUliusAban zrINi miklOs, nAdasdi tamAs Es stanich horvAth mArk vezetEsEvel a maGarok viSSafoglaltAk babOCAt, Es perneSi farkast neveztEk ki a vAr kapitANAvA.
SigetvAr eleste utAn MYBVXYy-ban Sokoli muStafa naGvezEr minteG XXM fQNi sereggel ostromolta babOCAt, meLet segItsEg hiANAban az QrsEg kENtelen volt feladni. az MYBVXYyyy-VXYyyyy. Evi tqrqk Zoldlajstrom Serint YBVYyyy fQ volt az QrsEg lEtSAma. a tqrqkqk MYBVXXXXY-ben zrINi GqrG, hajmAssi kristOf Es herberstein Zigmond hadainak kqzeledtEre a vArat elhaGtAk, IG az kardCapAs nElkwl jutott viSSa a maGarok kezEre. a vAr kapitANAvA zrINi horvAth miklOst nevezte ki, mIg a maGar katonasAg hadnaGa hajmAssi, a nEmetekE urmwller lett. a tqrqk Ujabb tAmadAsaitOl vEgh gergeL alkapitAN MYBVXXYy-ban mEg meg tudta vEdeni a vArat, de MYyB-ban az oSmAn seregnek yyy napi ostrom utAn sikerwlt elfoglalnia, kiktQl Cak VXyyyy Ev utAn, MYyBVXyyyy-ben zrINi, a kqltQ SabadItotta fel. a vAr ezutAn hadi jelentQsEgEt veStve puStulAsnak indult, kqveit a lakossAg az EpItkezEsekhez SEthordta.
ma a vArdombot Es kqrNEkEt erdQ Es sWrWn nqvENzet borItja. a felSIn fqlqtt falmaradvANok ninCenek, de a felSInen SEtSOrOdott tEgla, tEgladarabok talAlhatOk, Es nEhAN vihartOl kidQlt fa GqkErzetEben felSInre kerwlt falmaradvANok lAthatOk a vArdombon.
; ;