Baglyaskő

Salgótarján központjából a Karancsalja felé vezető út mellett található a geológiai érdekességet, a Baglyaskő. A nem túl magas vulkanikus sziklán egykor a Kacsicsok által építtetett vár állott. A hegy külső formájában ma is várromnak látszik, pedig nem más, mint egy kővé meredt vulkáni embrió, mely a geológiai harmadkor végén keletkezett. A föld szilárd kérgének repedéseiből salakos láva buggyant ki, de már nem tudott kiömleni a kráteren. Évmilliók során a kráterbe szorult bazalt körül kimosódott a lazább kőzet, s a megmaradt, kettéhasadt bazalt most is érdekes látványt nyújt.
A vár történetéről nem maradt fenn számottevő írásos emlék. Valószínűleg a tatárjárás után a Kacsics nemzettség Illés ága építette. E nemzetség Illés ágából származó I. Péter fiai közül Mikus Hollókő, Leusták Somoskő, II. Péter Baglyaskő és Mihály Sztrahora várát tartotta birtokában a XIV. század elején. 1310-ben Csák Mátéhoz csatlakoztak, e várakat is átadták neki. Károly Róbert király Csák Máté hatalmát 1312-ben rozgonyi csatában megtörve, birtokainak nagy részét, köztük Baglyaskő várát is elvette, majd ezeket a birtokokat 1313-ban a Kacsics nembeli Folkus ágból származó Szécsényi Tamás erdélyi vajdának adományozta, akinek birtokába a budai káptalan 1327-ben be is iktatta.
A várnak jelentős szerepe nem volt, a XV. században már nem is említik. A vár alatt lévő Baglyas község a XV. század közepén már Somoskő tartozéka volt. A várrom falmaradványait a helybéliek elbontották és felhasználták házaik építéséhez.


bagLaskQ

salgOtarjAn kqzpontjAbOl a karanCalja felE vezetQ Ut mellett talAlhatO a geolOgiai ErdekessEget, a bagLaskQ. a nem tUl magas vulkanikus SiklAn eGkor a kaCiCok Altal EpIttetett vAr Allott. a heG kwlsQ formAjAban ma is vArromnak lAtSik, pedig nem mAs, mint eG kQvE meredt vulkAni embriO, meL a geolOgiai harmadkor vEgEn keletkezett. a fqld SilArd kErgEnek repedEseibQl salakos lAva buGGant ki, de mAr nem tudott kiqmleni a krAteren. EvmilliOk sorAn a krAterbe Sorult bazalt kqrwl kimosOdott a lazAbb kQzet, s a megmaradt, kettEhasadt bazalt most is Erdekes lAtvANt NUjt.
a vAr tqrtEnetErQl nem maradt fenn SAmottevQ IrAsos emlEk. valOSInWleg a tatArjArAs utAn a kaCiC nemzettsEg illEs Aga EpItette. e nemzetsEg illEs AgAbOl SArmazO y. pEter fiai kqzwl mikus hollOkQ, leustAk somoskQ, yy. pEter bagLaskQ Es mihAL Strahora vArAt tartotta birtokAban a Xyyyy. SAzad elejEn. MyyyBX-ben CAk mAtEhoz Catlakoztak, e vArakat is AtadtAk neki. kAroL rObert kirAL CAk mAtE hatalmAt MyyyBXyy-ben rozgoNi CatAban megtqrve, birtokainak naG rESEt, kqztwk bagLaskQ vArAt is elvette, majd ezeket a birtokokat MyyyBXyyy-ban a kaCiC nembeli folkus AgbOl SArmazO SECENi tamAs erdELi vajdAnak adomANozta, akinek birtokAba a budai kAptalan MyyyBXXYyy-ben be is iktatta.
a vArnak jelentQs Serepe nem volt, a XY. SAzadban mAr nem is emlItik. a vAr alatt lEvQ bagLas kqzsEg a XY. SAzad kqzepEn mAr somoskQ tartozEka volt. a vArrom falmaradvANait a heLbEliek elbontottAk Es felhaSnAltAk hAzaik EpItEsEhez.
; ;