Bakonyújvár (Podmaniczky-vár)

Bakonybéltől északra a Gerence völgy felett, a Tönkölös-hegy egy 434 méter magas nyúlványán talállálható a vár maradványa. A két részre tagolt vár a Tönkölös hegy keskeny gerincén volt megközelíthető. Helyén egy ókorban épült földvár állt, melynek két 10 méter széles sáncárka között építették fel a szabálytalan négyszög alakú külső várat egy kőbástyával és az udvarán a várfalhoz épített lakóépületekkel. A külső vár falainak hossza 18, 30, 30, 25 méter. A külső vár zárta el a hegynyereg felől a könnyű megközelítés útját. A külső sáncárkon felvonóhíd ívelt, amely boltozatos várkapuba torkollott. A külső vár túlsó oldalán lehetett megközelíteni a nagy méretű, kb. 7000 négyzetméter alapterületű, belső várat, ami 185 méter hosszú és 28-56 méter váltakozó szélességű.
A Podmaniczky család a királytól adományként kapta a vidéket. A Podmaniczky család tagjai, feltehetően Rafael és János építette a várat 1529 és 1533 között. A vár rablófészek volt. Fosztogatásaiktól legtöbbet a bakonybéli apátság szenvedett, de állandó rettegésben tartották az egész vidéket. A pozsonyi, majd 1543-ban besztercebányai országgyűlés száműzte a Podmaniczky családot és elrendelte a vár lerombolását. Az 1545. évi nagyszombati országgyűlés viszont a Podmaniczkyakat "a hűtlenség vétke alól felmenti, mert a király kegyelmébe visszatértek", viszont a váraikat (Bakonyújvárat, Ordó várát és Szerdahely várát) le kellett bontani. Bakonyújvárat feltehetően a királyi csapatok 1546-47-es években ostrommal elfoglalták és lerombolták. A 1548. évi országgyűlés már nem említi.
A XVIII. század elején a még tekintélyes várrom állt az Esterházy család birtokában.


bakoNUjvAr (podmaniczki-vAr)

bakoNbEltQl ESakra a gerence vqlG felett, a tqnkqlqs-heG eG yyyyBXXXyyyy mEter magas NUlvANAn talAllAlhatO a vAr maradvANa. a kEt rESre tagolt vAr a tqnkqlqs heG keskeN gerincEn volt megkqzelIthetQ. heLEn eG Okorban Epwlt fqldvAr Allt, meLnek kEt X mEter SEles sAncArka kqzqtt EpItettEk fel a SabALtalan nEGSqg alakU kwlsQ vArat eG kQbAsTAval Es az udvarAn a vArfalhoz EpItett lakOEpwletekkel. a kwlsQ vAr falainak hoSSa XYyyy, XXX, XXX, XXY mEter. a kwlsQ vAr zArta el a heGNereg felQl a kqNNW megkqzelItEs UtjAt. a kwlsQ sAncArkon felvonOhId Ivelt, ameL boltozatos vArkapuba torkollott. a kwlsQ vAr tUlsO oldalAn lehetett megkqzelIteni a naG mEretW, kb. YyyM nEGzetmEter alapterwletW, belsQ vArat, ami BVXXXY mEter hoSSU Es XXYyyy-VYy mEter vAltakozO SElessEgW.
a podmaniczki CalAd a kirALtOl adomANkEnt kapta a vidEket. a podmaniczki CalAd tagjai, feltehetQen rafael Es jAnos EpItette a vArat MYBXXYyyyy Es MYBXXXyyy kqzqtt. a vAr rablOfESek volt. foStogatAsaiktOl legtqbbet a bakoNbEli apAtsAg Senvedett, de AllandO rettegEsben tartottAk az egES vidEket. a poZoNi, majd MYBXXXXyyy-ban beStercebANai orSAgGWlEs SAmWzte a podmaniczki CalAdot Es elrendelte a vAr lerombolAsAt. az MYBXXXXY. Evi naGSombati orSAgGWlEs viSont a podmaniczkiakat "a hWtlensEg vEtke alOl felmenti, mert a kirAL keGelmEbe viSSatErtek", viSont a vAraikat (bakoNUjvArat, ordO vArAt Es SerdaheL vArAt) le kellett bontani. bakoNUjvArat feltehetQen a kirALi Capatok MYBXXXXYy-XXXXYyy-es Evekben ostrommal elfoglaltAk Es leromboltAk. a MYBXXXXYyyy. Evi orSAgGWlEs mAr nem emlIti.
a XYyyy. SAzad elejEn a mEg tekintELes vArrom Allt az esterhAzi CalAd birtokAban.
; ;