Bánom-hegyi vár

Pilismaróttól Nyugatra a Bánom-hegyen a Hegyes-hegy legmagasabb pontjának közelében egykor vár állt.
A környék lakott terület volt, itt állt Attila városa, a magyarok vezérei ezen a területen ütötték fel a királyi szállásukat és itt alakult ki az a központi székhely, amely évszázadokig Buda, majd Vetus-Buda néven szerepelt a történelemben.


bAnom-heGi vAr

pilismarOttOl Nugatra a bAnom-heGen a heGes-heG legmagasabb pontjAnak kqzelEben eGkor vAr Allt.
a kqrNEk lakott terwlet volt, itt Allt attila vArosa, a maGarok vezErei ezen a terwleten wtqttEk fel a kirALi SAllAsukat Es itt alakult ki az a kqzponti SEkheL, ameL EvSAzadokig buda, majd vetus-buda nEven Serepelt a tqrtEnelemben.