Banyavár (Csabrendek)

Sümegtől északkeletre, Csabrendektől délkeletre mindkét településtől kb. 2 kilométerre a rendeki Csúcsos-hegy keleti oldalán egy kiemelkedésen található a rom.
Az 1964-ben felmért várból kormeghatározó lelet nem került elő. A várat egy kb. 50 méter átmérőjű köralakú külső sánc és árok, és egy kb. 30 méter átmérőjű 5 méter magasra emelkedő belső gyűrű védte. Az erődítmény legmagasabb részén, a belső terület közepén egy 5 méter átmérőjű sík területen habarcsba kötött kőfalazat omladéka látható.


baNavAr (Cabrendek)

swmegtQl ESakkeletre, CabrendektQl dElkeletre mindkEt telepwlEstQl kb. yy kilomEterre a rendeki CUCos-heG keleti oldalAn eG kiemelkedEsen talAlhatO a rom.
az MYyyyyBVXyyyy-ben felmErt vArbOl kormeghatArozO lelet nem kerwlt elQ. a vArat eG kb. V mEter AtmErQjW kqralakU kwlsQ sAnc Es Arok, Es eG kb. XXX mEter AtmErQjW Y mEter magasra emelkedQ belsQ GWrW vEdte. az erQdItmEN legmagasabb rESEn, a belsQ terwlet kqzepEn eG Y mEter AtmErQjW sIk terwleten habarCba kqtqtt kQfalazat omladEka lAthatO.
; ;