Bátmonostor

Bátmonostor község Bajától 8 kilométerre délre fekszik. A községet először 1192-ben említik az okiratok. A falu 1761-ben északabbra, a jelenlegi helyére költözött. Az Óbátmonostor nevű terület, amit a helybeliek Pusztafalunak neveznek, a mostani településtől 3 km-re délre található.
A bátmonostori első templomot és monostort 1198-ban említ egy pápai irat. A monostort a XII. század utolsó évtizedeiben kezdte építeni Bot ispán, de a munkálatok halála miatt félbeszakadtak és feltehetően csak a XIII. században folytatódtak. A monostor a tatárjárás idején elpusztult.
Károly Róbert király 1322-ben Becsei Imre lévai várnagynak adományozta Bátmonostort, előző tulajdonosa örökös nélküli halála miatt. A Becseiek a Károly Róbert-kori új, királyhű arisztokrácia tagjaiként királyi adományok és vásárlások révén két összefüggő birtoktömbbel rendelkeztek. Az egyik Bodrog megyében volt, az itteni birtoktömb központjává Bátmonostort tették. A család a XIV. században használja a Bátmonostori nevet, ami a mezőváros jelentőségét mutatja, és bizonyára ekkor már állt földesúri épület a birtokközponton.
A monostorról csak 1345-ben hallunk újra, mikor Becsei Imre fia, Becsei Töttös, Pilis vármegye főispánja, és Bátmonostor birtokosa a Kelemen pápa Avignonban kelt levelében engedélyezte, hogy a pogányok (tatárok) által lerombolt szerzetesi egyházat újjáépítse és 12 ágostonos remete számára templomot és egyéb szükséges épületet emeljen.
1401-ben Zsigmond király engedélyezi Bátmonostori Töttös Lászlónak, hogy birtokán kőből vagy fából erősséget építsen.
Mátyás király 1464-ben kelt oklevele engedélyezi a bátmonostori kastély fennmaradását: miután a bátmonostori kastélyt Bátmonostori Töttös László nem önkényesen, hanem Zsigmond király engedélyével építette, nem kell lerombolnia, hanem kőfalakkal, tornyokkal és árokkal megerősítheti.
A Dózsa parasztháború idején a kastély kirabolták, felgyújtották. Bátmonostor ekkor már egy örökösödési szerződés értelmében a Várdai család birtoka volt. A pusztítás nem volt olyan mérvű, hogy kijavítása után ne lehetett volna használni az épületet.
1524-ben a min jobban fenyegető török támadás miatt a bátmonostori levéltárat Kisvárdára szállították.
Az Alföld településrendszerét és birtokviszonyait gyökeresen megváltoztató 150 éves török hódoltság idején Bátmonostor települése elnéptelenedett, épületei lassú pusztulásnak indultak. A török korszakban a település Monostor néven a bajai nahijé-be tartozott. 1557-es összeíráskor mindössze húsz házat írtak itt össze. 1690-ből származó Marsigli térképen csak Monostor áll a Szurdok csatorna keleti partján.
A vidék felszabadulása után a kamara vette birtokába az elpusztult vidéket. 1699-ben Bács-Bodrog vármegye összeírásában a bajai járásban volt, és csak tizenegy család lakott itt. A későbbiekben a Czobor család birtoka lett az egész bajai uradalom, és Bátmonostor is.
A török uralom alatt elpusztult monostorból még 1546 előtt elköltözött szerzetesek helyére később Szt. Bazilrendű szerb szerzetesek, kalugyerek jöttek, akik a templom szentélyét rögtönzött tetővel fedték le, és itt telepedtek le. 1724-ig a régi falu helyén a szerzetesek mellett csak néhány szerb család lakott. A bajai uradalom összeírásában, mint Szurdok déli szomszédja, Mali (Kis) Monostor néven fordul elő.
1747-ben Czobor József kamarai engedéllyel eladta báró Vay Lászlónak és Orczy Lőrincznek.
1761-ben a kamara rendeletére a régi bátmonostori templomból és monostorból fennmaradt romokat felrobbantották, a még használható anyagot a szomszéd falvak templomaiba építették be, a falu ekkor északabbra, a jelenlegi helyére költözött.
1868-ban Rómer Flóris felkereste Bátmonostort, de nem láthatott sokkal többet, mint néhány fal sejthető nyomát. A helybeliek tájékoztatása szerint a templom még a múlt században állt. Kamarai rendeletre 1761-ben felrobbantották, ezért Rómer nem találkozhatott olyan lakossal, aki még látta a falakat és értékes adatokkal szolgálhatott volna.
1871-ben Henszlmann Imre végzett feltárást Bátmonostoron. A legtöbb gondot az Árpád-kori monostortemplom feltárására fordította.
A lelőhelyen a helybeli tsz kőnyerés céljából végzett rombolást, ami nagy visszhangot keltett. Ezt követően 1966-ban Kőhegyi Mihály végzett leletmentést a területen. Ennek során feltárta a középkori temető 103 sírját, a kápolnát, az udvarház beszakadt pincéjét. Munkája kiderítette, hogy a Henszlmann-féle ásatás helyétől 100 méterre délre még jelentős épületekkel kell számolni.
A Bajai Járási Hivatal anyagi támogatásával 1977-ben az ásatás folytatódott, az Árpád-kori templom, a templomban talált közel 200 temetkezés, az Árpád-kori monostort és plébániatemplomot kerítő 6-6,5 méter széles és több, mint 3 méter mély árok, az ágostonrendiek által használt "temetőbeli kápolna" és a templom körüli, a középkor későbbi századaiban (XIV-XV.) használt, temető kb. 2500 sírjának feltárásával.


bAtmonostor

bAtmonostor kqzsEg bajAtOl Yyyy kilomEterre dElre fekSik. a kqzsEget elQSqr MBVXXXXyy-ben emlItik az okiratok. a falu MYyyBVXy-ben ESakabbra, a jelenlegi heLEre kqltqzqtt. az ObAtmonostor nevW terwlet, amit a heLbeliek puStafalunak neveznek, a mostani telepwlEstQl yyy km-re dElre talAlhatO.
a bAtmonostori elsQ templomot Es monostort MBVXXXXYyyy-ban emlIt eG pApai irat. a monostort a Xyy. SAzad utolsO Evtizedeiben kezdte EpIteni bot ispAn, de a munkAlatok halAla miatt fElbeSakadtak Es feltehetQen Cak a Xyyy. SAzadban foLtatOdtak. a monostor a tatArjArAs idejEn elpuStult.
kAroL rObert kirAL MyyyBXXyy-ben beCei imre lEvai vArnaGnak adomANozta bAtmonostort, elQzQ tulajdonosa qrqkqs nElkwli halAla miatt. a beCeiek a kAroL rObert-kori Uj, kirALhW ariStokrAcia tagjaikEnt kirALi adomANok Es vAsArlAsok rEvEn kEt qSSefwggQ birtoktqmbbel rendelkeztek. az eGik bodrog meGEben volt, az itteni birtoktqmb kqzpontjAvA bAtmonostort tettEk. a CalAd a Xyyyy. SAzadban haSnAlja a bAtmonostori nevet, ami a mezQvAros jelentQsEgEt mutatja, Es bizoNAra ekkor mAr Allt fqldesUri Epwlet a birtokkqzponton.
a monostorrOl Cak MyyyBXXXXY-ben hallunk Ujra, mikor beCei imre fia, beCei tqttqs, pilis vArmeGe fQispAnja, Es bAtmonostor birtokosa a kelemen pApa avignonban kelt levelEben engedELezte, hoG a pogANok (tatArok) Altal lerombolt Serzetesi eGhAzat UjjAEpItse Es Xyy Agostonos remete SAmAra templomot Es eGEb SwksEges Epwletet emeljen.
MyyyyBy-ben Zigmond kirAL engedELezi bAtmonostori tqttqs lASlOnak, hoG birtokAn kQbQl vaG fAbOl erQssEget EpItsen.
mATAs kirAL MyyyyBVXyyyy-ben kelt oklevele engedELezi a bAtmonostori kastEL fennmaradAsAt: miutAn a bAtmonostori kastELt bAtmonostori tqttqs lASlO nem qnkENesen, hanem Zigmond kirAL engedELEvel EpItette, nem kell lerombolnia, hanem kQfalakkal, torNokkal Es Arokkal megerQsItheti.
a dOZa paraSthAborU idejEn a kastEL kiraboltAk, felGUjtottAk. bAtmonostor ekkor mAr eG qrqkqsqdEsi SerzQdEs ErtelmEben a vArdai CalAd birtoka volt. a puStItAs nem volt oLan mErvW, hoG kijavItAsa utAn ne lehetett volna haSnAlni az Epwletet.
MYBXXyyyy-ben a min jobban feNegetQ tqrqk tAmadAs miatt a bAtmonostori levEltArat kisvArdAra SAllItottAk.
az alfqld telepwlEsrendSerEt Es birtokviSoNait Gqkeresen megvAltoztatO BV Eves tqrqk hOdoltsAg idejEn bAtmonostor telepwlEse elnEptelenedett, Epwletei lassU puStulAsnak indultak. a tqrqk korSakban a telepwlEs monostor nEven a bajai nahijE-be tartozott. MYBVYyy-es qSSeIrAskor mindqSSe hUS hAzat Irtak itt qSSe. MYyBVXXXX-bQl SArmazO marsigli tErkEpen Cak monostor All a Surdok Catorna keleti partjAn.
a vidEk felSabadulAsa utAn a kamara vette birtokAba az elpuStult vidEket. MYyBVXXXXYyyyy-ben bAC-bodrog vArmeGe qSSeIrAsAban a bajai jArAsban volt, Es Cak tizeneG CalAd lakott itt. a kEsQbbiekben a czobor CalAd birtoka lett az egES bajai uradalom, Es bAtmonostor is.
a tqrqk uralom alatt elpuStult monostorbOl mEg MYBXXXXYy elQtt elkqltqzqtt Serzetesek heLEre kEsQbb St. bazilrendW Serb Serzetesek, kaluGerek jqttek, akik a templom SentELEt rqgtqnzqtt tetQvel fedtEk le, Es itt telepedtek le. MYyyBXXyyyy-ig a rEgi falu heLEn a Serzetesek mellett Cak nEhAN Serb CalAd lakott. a bajai uradalom qSSeIrAsAban, mint Surdok dEli SomSEdja, mali (kis) monostor nEven fordul elQ.
MYyyBXXXXYyy-ben czobor jOZef kamarai engedELLel eladta bArO vai lASlOnak Es orczi lQrincznek.
MYyyBVXy-ben a kamara rendeletEre a rEgi bAtmonostori templombOl Es monostorbOl fennmaradt romokat felrobbantottAk, a mEg haSnAlhatO aNagot a SomSEd falvak templomaiba EpItettEk be, a falu ekkor ESakabbra, a jelenlegi heLEre kqltqzqtt.
MYyyyBVXYyyy-ban rOmer flOris felkereste bAtmonostort, de nem lAthatott sokkal tqbbet, mint nEhAN fal sejthetQ NomAt. a heLbeliek tAjEkoztatAsa Serint a templom mEg a mUlt SAzadban Allt. kamarai rendeletre MYyyBVXy-ben felrobbantottAk, ezErt rOmer nem talAlkozhatott oLan lakossal, aki mEg lAtta a falakat Es ErtEkes adatokkal SolgAlhatott volna.
MYyyyBVXXy-ben henSlmann imre vEgzett feltArAst bAtmonostoron. a legtqbb gondot az ArpAd-kori monostortemplom feltArAsAra fordItotta.
a lelQheLen a heLbeli tS kQNerEs cEljAbOl vEgzett rombolAst, ami naG viSShangot keltett. ezt kqvetQen MYyyyyBVXYy-ban kQheGi mihAL vEgzett leletmentEst a terwleten. ennek sorAn feltArta a kqzEpkori temetQ Byyy sIrjAt, a kApolnAt, az udvarhAz beSakadt pincEjEt. munkAja kiderItette, hoG a henSlmann-fEle AsatAs heLEtQl B mEterre dElre mEg jelentQs Epwletekkel kell SAmolni.
a bajai jArAsi hivatal aNagi tAmogatAsAval MYyyyyBVXXYyy-ben az AsatAs foLtatOdott, az ArpAd-kori templom, a templomban talAlt kqzel yyB temetkezEs, az ArpAd-kori monostort Es plEbAniatemplomot kerItQ Yy-Yy-Y\X mEter SEles Es tqbb, mint yyy mEter mEL Arok, az Agostonrendiek Altal haSnAlt "temetQbeli kApolna" Es a templom kqrwli, a kqzEpkor kEsQbbi SAzadaiban (kSiv-XY.) haSnAlt, temetQ kb. yyMYB sIrjAnak feltArAsAval.
; ;