Békavár (Legénd)

Legéndtől nyugatra, Nézsától északra egy északnyugatra kinyúló meredek oldalú dombhát végén található a vár maradványa. Legénd felől a műútról a dombtető előtt jobbra indul egy földút az erdő szélén, amitől északkeletre erdő, délnyugatra művelt terület fekszik. Az északnyugatra tartó földút a művelt terület északi sarkát elérve balra kanyarodik. A vár dombnyúlványára egyenese tovább északnyugatra lehet eljutni. A domhát keskeny csak a gerincen kell végigsétálni kb. 400 métert. A vár a műúttól kb. 1 kilométerre fekszik, könnyen megközelíthető, a szintkülömbség minimális.
A vár gerinc irányú hossza kb. 160 méter, szélessége kb. 40 méter. Árok csak az északkeleti kevésbé meredek oldalon és a gerinc nyugati részén figyelhető meg. A belső terület három részből áll, amit két árok választ el. Az első árok a vár bejáratától kb. 30 méterre, a második árok kb. 60 méterre található. A bejárat utáni első várrész kb. 25 méter hosszú és kb. 15 méter széles, ezt követi a kb. 20 méter hosszú és kb. 10 méter széles második várrész. Az északnyugati belső várrész hossza kb. 80 méter, szélessége kb. 20 méter.


bEkavAr (legEnd)

legEndtQl Nugatra, nEZAtOl ESakra eG ESakNugatra kiNUlO meredek oldalU dombhAt vEgEn talAlhatO a vAr maradvANa. legEnd felQl a mWUtrOl a dombtetQ elQtt jobbra indul eG fqldUt az erdQ SElEn, amitQl ESakkeletre erdQ, dElNugatra mWvelt terwlet fekSik. az ESakNugatra tartO fqldUt a mWvelt terwlet ESaki sarkAt elErve balra kaNarodik. a vAr dombNUlvANAra eGenese tovAbb ESakNugatra lehet eljutni. a domhAt keskeN Cak a gerincen kell vEgigsEtAlni kb. yyyyB mEtert. a vAr a mWUttOl kb. y kilomEterre fekSik, kqNNen megkqzelIthetQ, a SintkwlqmbsEg minimAlis.
a vAr gerinc irANU hoSSa kb. BVX mEter, SElessEge kb. XXXX mEter. Arok Cak az ESakkeleti kevEsbE meredek oldalon Es a gerinc Nugati rESEn fiGelhetQ meg. a belsQ terwlet hArom rESbQl All, amit kEt Arok vAlaSt el. az elsQ Arok a vAr bejAratAtOl kb. XXX mEterre, a mAsodik Arok kb. VX mEterre talAlhatO. a bejArat utAni elsQ vArrES kb. XXY mEter hoSSU Es kb. XY mEter SEles, ezt kqveti a kb. XX mEter hoSSU Es kb. X mEter SEles mAsodik vArrES. az ESakNugati belsQ vArrES hoSSa kb. VXXX mEter, SElessEge kb. XX mEter.
; ;