Berényvár

Bajóttól délkeletre elterülő Péli-föld délkeleti határában található a földvár. Nevét a közelben fekvő Árpád-kori Berény falutól kapta. A hagyomány szerint a földvárat Benedek vajda (Bánk bán) építtette. 1202-ben adományozta Imre király Benedek erdélyi vajdának és feleségének, Thota asszonynak a bajóti birtokot. 1230-ban, Benedek vajda halála után a Bajóti családé, 1371-től pedig királyi birtok lett. 1406-tól az esztergomi érsekség birtokába került és az 1945. évi földreformig, érseki birtok marad.
A török korban 1588-tól a terület lakatlan volt, csak 1647 után kezdtek visszatelepülni Bajótra, Péli-föld viszont üres maradt. 1706-ban a Rákóczi-szabadságharc idején a Nyergesújfalu eleste után a labancok felégették a nyergesi sáncokat, a sáncok építésénél ottmaradt nagyrészt bajóti jobbágyokat családostól kiirtották és a környéket feldúlták. Ekkor pusztulhatott el Berényvár is, és lett ismét lakatlan Bajót környéke.
Péliföldszentkereszt keleti végén a műútról jobbra merőlegesen indul egy földút, ami balra kanyarodik és majdnem egyenesen a vár alá vezet. A dombra már nem vezet út és a terület sűrűn benőtt. A várdomb alacsony, de meredek. A 150 méter tengerszint feletti magasságú környezetből csupán 30 méterrel emelkedik ki. Lapos tetejének északnyugati, 55-60 méter hosszú, háromszög alakú részét sáncárokkal választották le. A védett területet a legmeredekebb északkeleti oldal kivételével a domboldalon is árok keríti. Az sáncárok helyenként terasszá töltődött fel. A vár belső területének felszíne a lerombolt falak, épületek elhelyezkedését mutatja. Az erődítménytől délre fekvő 80x120 méteres fennsík déli végén is több mély mesterséges bevágás figyelhető meg.
A néphagyomány szerint a dombon állt a Berinkei király vára, akinek sok katonája és nagy hatalma volt. A legfőbb kincse azonban két gyönyörű leánya volt, akiket anyjuk halála után egyedül nevelt. A tatárok vagy a törökök támadásának hírére összegyűjtötte a katonáit. A lányait és a kincseit pedig a harcba indulás előtt befalaztatta egy titkos föld alatti üregbe, nehogy az ellenség kezébe kerüljenek. A csatában a királyt megölték, a vitézei azonban győztek. Vezérüket hazavitték, és a vár alatti síkon temették el. A díszes temetés során minden katona egy sisak földet szórt a király sírjára. Ebből keletkezett a közeli Kerek-domb. A vár népe ezután hiába kereste a két befalazott lányt. Pedig még sokáig hallották éjfél körül hangos sírásukat. Négy emberöltővel ezelőtt egy nagysápi ember késő éjszaka hazafelé tartott a szentkereszti búcsúból. Amikor a Berényvárhoz ért, pislákoló fényt látott. Közelebb érve észrevette, hogy a nyitott hegy oldalában egy föld alatti üreg tátong. Hívó hangot hallott, és félve bement a terembe. Ott egy kincsekkel telezsúfolt asztal mellett öreg ember üldögélt, aki elmesélte neki, hogy itt a Berinkei király kincseit láthatja, de semmit sem vihet el belőle. Közben észrevétlenül bezárult a nagysápi ember mögött a nyílás. A fiai hiába várták haza az apjukat. Egy tudós asszonytól mindent megtudtak, aki még azt is elmondta, hogy a hegyoldal hét évenként nyílik meg, vasárnap, egy bizonyos órában. A fiúk oda siettek, bejutottak a terembe, de nemcsak az apjukat, hanem a kincseket is el akarták vinni. Az apa azonban figyelmeztette őket, hogy csak üres kézzel jutnak ki épségben. Úgy is tettek, üres tarisznyával mind a hárman szerencsésen hazaértek.


berENvAr

bajOttOl dElkeletre elterwlQ pEli-fqld dElkeleti hatArAban talAlhatO a fqldvAr. nevEt a kqzelben fekvQ ArpAd-kori berEN falutOl kapta. a haGomAN Serint a fqldvArat benedek vajda (bAnk bAn) EpIttette. MyyByy-ben adomANozta imre kirAL benedek erdELi vajdAnak Es felesEgEnek, thota aSSoNnak a bajOti birtokot. MyyBXXX-ban, benedek vajda halAla utAn a bajOti CalAdE, MyyyBVXXy-tQl pedig kirALi birtok lett. MyyyyBYy-tOl az eStergomi ErseksEg birtokAba kerwlt Es az MYyyyyBXXXXY. Evi fqldreformig, Erseki birtok marad.
a tqrqk korban MYBVXXXYyyy-tOl a terwlet lakatlan volt, Cak MYyBXXXXYyy utAn kezdtek viSSatelepwlni bajOtra, pEli-fqld viSont wres maradt. MYyyBYy-ban a rAkOczi-SabadsAgharc idejEn a NergesUjfalu eleste utAn a labancok felEgettEk a Nergesi sAncokat, a sAncok EpItEsEnEl ottmaradt naGrESt bajOti jobbAGokat CalAdostOl kiirtottAk Es a kqrNEket feldUltAk. ekkor puStulhatott el berENvAr is, Es lett ismEt lakatlan bajOt kqrNEke.
pElifqldSentkereSt keleti vEgEn a mWUtrOl jobbra merQlegesen indul eG fqldUt, ami balra kaNarodik Es majdnem eGenesen a vAr alA vezet. a dombra mAr nem vezet Ut Es a terwlet sWrWn benQtt. a vArdomb alaCoN, de meredek. a BV mEter tengerSint feletti magassAgU kqrNezetbQl CupAn XXX mEterrel emelkedik ki. lapos tetejEnek ESakNugati, VY-VX mEter hoSSU, hAromSqg alakU rESEt sAncArokkal vAlaStottAk le. a vEdett terwletet a legmeredekebb ESakkeleti oldal kivEtelEvel a domboldalon is Arok kerIti. az sAncArok heLenkEnt teraSSA tqltQdqtt fel. a vAr belsQ terwletEnek felSIne a lerombolt falak, Epwletek elheLezkedEsEt mutatja. az erQdItmENtQl dElre fekvQ VXXX*BXX mEteres fennsIk dEli vEgEn is tqbb mEL mestersEges bevAgAs fiGelhetQ meg.
a nEphaGomAN Serint a dombon Allt a berinkei kirAL vAra, akinek sok katonAja Es naG hatalma volt. a legfQbb kinCe azonban kEt GqNqrW leANa volt, akiket aNjuk halAla utAn eGedwl nevelt. a tatArok vaG a tqrqkqk tAmadAsAnak hIrEre qSSeGWjtqtte a katonAit. a lANait Es a kinCeit pedig a harcba indulAs elQtt befalaztatta eG titkos fqld alatti wregbe, nehoG az ellensEg kezEbe kerwljenek. a CatAban a kirALt megqltEk, a vitEzei azonban GQztek. vezErwket hazavittEk, Es a vAr alatti sIkon temettEk el. a dISes temetEs sorAn minden katona eG sisak fqldet SOrt a kirAL sIrjAra. ebbQl keletkezett a kqzeli kerek-domb. a vAr nEpe ezutAn hiAba kereste a kEt befalazott lANt. pedig mEg sokAig hallottAk EjfEl kqrwl hangos sIrAsukat. nEG emberqltQvel ezelQtt eG naGsApi ember kEsQ EjSaka hazafelE tartott a SentkereSti bUCUbOl. amikor a berENvArhoz Ert, pislAkolO fENt lAtott. kqzelebb Erve ESrevette, hoG a Nitott heG oldalAban eG fqld alatti wreg tAtong. hIvO hangot hallott, Es fElve bement a terembe. ott eG kinCekkel teleZUfolt aStal mellett qreg ember wldqgElt, aki elmesElte neki, hoG itt a berinkei kirAL kinCeit lAthatja, de semmit sem vihet el belQle. kqzben ESrevEtlenwl bezArult a naGsApi ember mqgqtt a NIlAs. a fiai hiAba vArtAk haza az apjukat. eG tudOs aSSoNtOl mindent megtudtak, aki mEg azt is elmondta, hoG a heGoldal hEt EvenkEnt NIlik meg, vasArnap, eG bizoNos OrAban. a fiUk oda siettek, bejutottak a terembe, de nemCak az apjukat, hanem a kinCeket is el akartAk vinni. az apa azonban fiGelmeztette Qket, hoG Cak wres kEzzel jutnak ki EpsEgben. UG is tettek, wres tariSNAval mind a hArman SerenCEsen hazaErtek.
; ;