Bory-vár

A Várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola és a Műszaki Egyetem szobrász tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján, gyakran két keze munkájával 40 nyáron keresztül.
Emléket emelt művészi álmainak, a munkának és a hitvesi szeretetnek. A Vár jellegzetessége a vasbeton széleskörű alkalmazása az építő- és szobrászművészetben, ebből az anyagból az ajtó- és ablaktokok, oszlopok, kupolák, korlátok és lépcsők, illetve a kerti díszkutak, medencék, szobrok és domborművek, a legkülönbözőbb méretben. A várat benépesítette a kortárs művészek, valamint festőművész felesége, Komócsin Ilona (1885-1974) és saját műalkotásaival. A műteremben szobor- és képkiállítás nézhető meg. A Százoszlopos udvar árkádja alatt látható gipsz szobrok eredeti változatai az ország különböző településein ma is meglátogathatóak, bronzba öntve vagy márványba faragva. Hátul a Kápolnában a Hitvesi szeretet szobra vár a látogatókra.
A család gondoskodik a fenntartási munkákról, szerettetel megőrizve mindent az eredeti formájában.


bori-vAr

a vArat bori jenQ (MYyyyBVXXYyyyy-MYyyyyBVYyyyy) SobrASmWvES Es EpItESmErnqk, a kEpzQmWvESeti fQiskola Es a mWSaki eGetem SobrAS tanAra EpItette, sajAt tervei Es fantAziAja alapjAn, Gakran kEt keze munkAjAval XXXX NAron kereStwl.
emlEket emelt mWvESi Almainak, a munkAnak Es a hitvesi Seretetnek. a vAr jellegzetessEge a vasbeton SEleskqrW alkalmazAsa az EpItQ- Es SobrASmWvESetben, ebbQl az aNagbOl az ajtO- Es ablaktokok, oSlopok, kupolAk, korlAtok Es lEpCQk, illetve a kerti dISkutak, medencEk, Sobrok Es dombormWvek, a legkwlqnbqzQbb mEretben. a vArat benEpesItette a kortArs mWvESek, valamint festQmWvES felesEge, komOCin ilona (MYyyyBVXXXY-MYyyyyBVXXyyyy) Es sajAt mWalkotAsaival. a mWteremben Sobor- Es kEpkiAllItAs nEzhetQ meg. a SAzoSlopos udvar ArkAdja alatt lAthatO gipS Sobrok eredeti vAltozatai az orSAg kwlqnbqzQ telepwlEsein ma is meglAtogathatOak, bronzba qntve vaG mArvANba faragva. hAtul a kApolnAban a hitvesi Seretet Sobra vAr a lAtogatOkra.
a CalAd gondoskodik a fenntartAsi munkAkrOl, Serettetel megQrizve mindent az eredeti formAjAban.
; ;