Bottyánsánc

Dunaföldvártól északra kb. 1,5 kilométerre, a Duna jobb partja feletti magas parton található a fákkal, bokrokkal benőtt földerőd.
A Rákóczi szabadságharc idején Dunaföldvár-Dunakömlőd térségében a Duna mentén sok harc volt a dunaföldvári átkelőhely birtoklásáért, amely hol kuruc, hol labanc uralom alatt állt. II. Rákóczi Ferenc Bottyán János tábornokot bízta meg a dunai átkelők védelmével, hogy a Duna két partján harcoló seregei egymással folyton érintkezhessenek. 1704-1705-ben öt új erődítményt építettek a kurucok, ezek egyike a Dunaföldvártól északra található Bottyánsánc. A keleti oldala a függőleges löszfalra épült, a többi oldalt két szögletes, kiugró bástya védte. Délről és nyugatról természetes eredetű vízmosás, az északról pedig egy mesterséges 8-10 méter mély árok vette körül. Elhelyezkedése alapján a földvári átkelőt uralta. Földvár 1705. évi ostromára 1704 végén emeltethette Bottyán János. Tervezője nem ismert, de a fejlett védelmi rendszere alapján valamelyik francia hadmérnök építhette. Mivel a támadás meghiúsult és hidat is Dunakömlődnél építettek a sánc feleslegessé vált.
Bottyán János (~1640-1709) 1683-tól az esztergomi várlovasságának főhadnagya volt, 1685-ben pedig vitézül megvédte a várat Ibrahim budai basa ellen. Részt vett Lotaringiai Károly, Badeni Lajos és Savoyai Jenő oldalán a délvidéki várak visszavételében. Hősiességéért Lipót császár ezredessé és egy huszárezred tulajdonosává nevezte ki. 1696-tól 1698-ig Kecskemét, Cegléd, Kőrös és vidékének hadi kormányzója volt. Bottyán János a csatározásokban elvesztette egyik szemét, ezért katonái Vak Bottyánnak nevezték el. 1698-ban I. Lipót császár a házát nemesi kúriává avatta, mindennemű adó alól felmentette. Ez az adománylevél az első olyan irat ahol Vak Bottyánnak nevezték. 1703. december 8-án átadta Zólyom várát Rákóczinak, aki még decemberben kinevezte Bottyán Jánost a dunántúli hadak generálisának, majd 1704. január 2-án új hadsereg szervezési megbízást adott neki. Ezután Vak Bottyán lett a kuruc háborúk leghősiesebb, legendaszerű alakja. Egymásután aratta diadalait, mindenütt ott volt a végveszély pillanatában, a legválságosabb helyzetekben az ő vakmerő hősiessége döntötte el a csatát. Katonái lelkesedéssel csüngtek rajta és elszántan követték a csatákba.


boTTAnsAnc

dunafqldvArtOl ESakra kb. y+Y\X kilomEterre, a duna jobb partja feletti magas parton talAlhatO a fAkkal, bokrokkal benQtt fqlderQd.
a rAkOczi SabadsAgharc idejEn dunafqldvAr-dunakqmlQd tErsEgEben a duna mentEn sok harc volt a dunafqldvAri AtkelQheL birtoklAsAErt, ameL hol kuruc, hol labanc uralom alatt Allt. yy. rAkOczi ferenc boTTAn jAnos tAbornokot bIzta meg a dunai AtkelQk vEdelmEvel, hoG a duna kEt partjAn harcolO seregei eGmAssal foLton Erintkezhessenek. MYyyByyyy-MYyyBY-ben qt Uj erQdItmENt EpItettek a kurucok, ezek eGike a dunafqldvArtOl ESakra talAlhatO boTTAnsAnc. a keleti oldala a fwggQleges lqSfalra Epwlt, a tqbbi oldalt kEt Sqgletes, kiugrO bAsTa vEdte. dElrQl Es NugatrOl termESetes eredetW vIzmosAs, az ESakrOl pedig eG mestersEges Yyyy-X mEter mEL Arok vette kqrwl. elheLezkedEse alapjAn a fqldvAri AtkelQt uralta. fqldvAr MYyyBY. Evi ostromAra MYyyByyyy vEgEn emeltethette boTTAn jAnos. tervezQje nem ismert, de a fejlett vEdelmi rendSere alapjAn valameLik francia hadmErnqk EpIthette. mivel a tAmadAs meghiUsult Es hidat is dunakqmlQdnEl EpItettek a sAnc feleslegessE vAlt.
boTTAn jAnos (~MYyBXXXX-MYyyBYyyyy) MYyBVXXXyyy-tOl az eStergomi vArlovassAgAnak fQhadnaGa volt, MYyBVXXXY-ben pedig vitEzwl megvEdte a vArat ibrahim budai basa ellen. rESt vett lotaringiai kAroL, badeni lajos Es savoiai jenQ oldalAn a dElvidEki vArak viSSavEtelEben. hQsiessEgEErt lipOt CASAr ezredessE Es eG huSArezred tulajdonosAvA nevezte ki. MYyBVXXXXYy-tOl MYyBVXXXXYyyy-ig keCkemEt, ceglEd, kQrqs Es vidEkEnek hadi kormANzOja volt. boTTAn jAnos a CatArozAsokban elveStette eGik SemEt, ezErt katonAi vak boTTAnnak neveztEk el. MYyBVXXXXYyyy-ban y. lipOt CASAr a hAzAt nemesi kUriAvA avatta, mindennemW adO alOl felmentette. ez az adomANlevEl az elsQ oLan irat ahol vak boTTAnnak neveztEk. MYyyByyy. december Yyyy-An Atadta zOLom vArAt rAkOczinak, aki mEg decemberben kinevezte boTTAn jAnost a dunAntUli hadak generAlisAnak, majd MYyyByyyy. januAr yy-An Uj hadsereg ServezEsi megbIzAst adott neki. ezutAn vak boTTAn lett a kuruc hAborUk leghQsiesebb, legendaSerW alakja. eGmAsutAn aratta diadalait, mindenwtt ott volt a vEgveSEL pillanatAban, a legvAlsAgosabb heLzetekben az Q vakmerQ hQsiessEge dqntqtte el a CatAt. katonAi lelkesedEssel Cwngtek rajta Es elSAntan kqvettEk a CatAkba.
; ;