Bozsok-puszta

A bozsoki vártól keletre a temető közelében található az ismeretlen történetű Árpád-kori nemesi vár, melynek birtokosai a Csém nemzetségből származó Sibrikek lehettek.
A központi mottétól kb. 30-40 méterre húzódó töltés a motte körüli térség vízzel való feltöltését segítette. A vár területén kisebb ásatás már zajlott, de ennek eredménye nem ismert.


boZok-puSta

a boZoki vArtOl keletre a temetQ kqzelEben talAlhatO az ismeretlen tqrtEnetW ArpAd-kori nemesi vAr, meLnek birtokosai a CEm nemzetsEgbQl SArmazO sibrikek lehettek.
a kqzponti mottEtOl kb. XXX-XXXX mEterre hUzOdO tqltEs a motte kqrwli tErsEg vIzzel valO feltqltEsEt segItette. a vAr terwletEn kisebb AsatAs mAr zajlott, de ennek eredmENe nem ismert.
; ;