Bozsok Batthyány várkastély

A bozsoki birtokot 1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta. Az idősebb Osvát Bozsok északi, a fiatalabb Máté Bozsok déli részét kapta. Mindkét ági örökösei lakóhelyet építettek maguknak a faluban. A Sibrik család fiatalabb (Mátét követő) ága 1616-ban eladta birtokait a leromlott állapotú Alsó-kastállyal a rohonci várban székelő Batthyányi Ferencnek. Az új tulajdonos néhány év alatt két emeletes, négy saroktornyos, vizes árokkal körülvett, jellegzetesen XVII. századi főúri várkastéllyá építette át.
A XVII. század végén kedvelt tartózkodási helye volt Batthyány Ádámnak és feleségének, Strattmann Eleonórának. A kastélyban több előkelő vendég, köztük 1698-ban II. Rákóczi Ferenc is megfordult, 1708-ban pedig gróf Esterházy Antal kuruc főgenerális itt rendezte be főhadiszállását. Az 1800-as években egy Batthyányi lány hozományaként került gróf Althan Ferenc főudvarmester tulajdonába. Az ő vendége volt 1813-ban I. Ferenc császár és neje.
1832-ben a kastély gróf Althanné kolerában történt elhalálozása után lakatlanná vált, majd 1841-ben villámcsapás következtében leégett. 1860-ban a Batthyány család eladta. A Batthyány kastély állagvédelmét elhanyagolták, növényzet nőtte be, az épület egyre pusztul, megközelíteni életveszélyes.


boZok batthiAN vArkastEL

a boZoki birtokot MYBVyy-ben sibrik gergeL kEt rESre oStotta. az idQsebb osvAt boZok ESaki, a fiatalabb mAtE boZok dEli rESEt kapta. mindkEt Agi qrqkqsei lakOheLet EpItettek maguknak a faluban. a sibrik CalAd fiatalabb (mAtEt kqvetQ) Aga MYyBXYy-ban eladta birtokait a leromlott AllapotU alsO-kastALLal a rohonci vArban SEkelQ batthiANi ferencnek. az Uj tulajdonos nEhAN Ev alatt kEt emeletes, nEG saroktorNos, vizes Arokkal kqrwlvett, jellegzetesen XYyy. SAzadi fQUri vArkastELLA EpItette At.
a XYyy. SAzad vEgEn kedvelt tartOzkodAsi heLe volt batthiAN AdAmnak Es felesEgEnek, strattmann eleonOrAnak. a kastELban tqbb elQkelQ vendEg, kqztwk MYyBVXXXXYyyy-ban yy. rAkOczi ferenc is megfordult, MYyyBYyyy-ban pedig grOf esterhAzi antal kuruc fQgenerAlis itt rendezte be fQhadiSAllAsAt. az MYyyyB-as Evekben eG batthiANi lAN hozomANakEnt kerwlt grOf althan ferenc fQudvarmester tulajdonAba. az Q vendEge volt MYyyyBXyyy-ban y. ferenc CASAr Es neje.
MYyyyBXXXyy-ben a kastEL grOf althannE kolerAban tqrtEnt elhalAlozAsa utAn lakatlannA vAlt, majd MYyyyBXXXXy-ben villAmCapAs kqvetkeztEben leEgett. MYyyyBVX-ban a batthiAN CalAd eladta. a batthiAN kastEL AllagvEdelmEt elhaNagoltAk, nqvENzet nQtte be, az Epwlet eGre puStul, megkqzelIteni EletveSELes.
; ;