Bozsok

Bozsok környéke a kőkorszaktól kezdve lakott volt, amit az itt előkerült kőszerszámok, balták, cserépedények, ékszerek is igazolnak. A Római Birodalom idején a bozsoki és a rohonci völgy forrásaiból vitték közel 400 éven keresztül a vizet vezetéken Savaria (Szombathely) városába. A Velem-Szentvid felé húzódó völgyben épült sáncrendszer közelében római és középkori kerámiák kerültek elő, találtak itt egy 378-455 közötti időszakból származó hun aranycsat leletet is (jelenleg az amerikai Baltimore városában található). A terület 955 után minden bizonnyal előbb nagyfejedelmi, majd királyi vár lett.
A települést egy 1277-ben helyben keltezett oklevélben említik először Villa Bosuk néven. Akkor Szent-Vid várához tartozott a Németújváriak fennhatósága alatt, akik később a rohonci uradalmukhoz kapcsolták. 1405-ben a Garaiak kapták meg. 1445-ben III. Frigyes német király, későbbi német-római császár foglalta el. Mátyás király Rohonc visszafoglalása után hűséges hívének, Tárnok Péter királyi kincstartónak adományozta, aki 1487-ben Bornemissza Jánosnak adta tovább. Az ő halála után a Sibrik-család kapta királyi adományként.
A falut az 1532-es kőszegi török ostrom idején egy török támadás teljesen elpusztította. Az elnéptelenedett faluba főleg horvátokat telepítettek be, így a település nemzetiségi összetétele megváltozott, lakossága főként horvát, kisebb részt magyar, illetve német nemzetiségű lett.
A község központjában a templommal szemben, a patak keleti oldalán található a bozsoki középkori vár romja. Keletkezésének, pusztulásának körülményeit, a vár alaprajzi elrendezését nem ismerjük. Történelmünkben nem szerepel. Az 1616-os években már romként említik.


boZok

boZok kqrNEke a kQkorSaktOl kezdve lakott volt, amit az itt elQkerwlt kQSerSAmok, baltAk, CerEpedENek, EkSerek is igazolnak. a rOmai birodalom idejEn a boZoki Es a rohonci vqlG forrAsaibOl vittEk kqzel yyyyB Even kereStwl a vizet vezetEken savaria (SombatheL) vArosAba. a velem-Sentvid felE hUzOdO vqlGben Epwlt sAncrendSer kqzelEben rOmai Es kqzEpkori kerAmiAk kerwltek elQ, talAltak itt eG yyyBVXXYyyy-yyyyBVY kqzqtti idQSakbOl SArmazO hun araNCat leletet is (jelenleg az amerikai baltimore vArosAban talAlhatO). a terwlet YyyyyBVY utAn minden bizoNNal elQbb naGfejedelmi, majd kirALi vAr lett.
a telepwlEst eG MyyBVXXYyy-ben heLben keltezett oklevElben emlItik elQSqr villa bosuk nEven. akkor Sent-vid vArAhoz tartozott a nEmetUjvAriak fennhatOsAga alatt, akik kEsQbb a rohonci uradalmukhoz kapColtAk. MyyyyBY-ben a garaiak kaptAk meg. MyyyyBXXXXY-ben yyy. friGes nEmet kirAL, kEsQbbi nEmet-rOmai CASAr foglalta el. mATAs kirAL rohonc viSSafoglalAsa utAn hWsEges hIvEnek, tArnok pEter kirALi kinCtartOnak adomANozta, aki MyyyyBVXXXYyy-ben bornemiSSa jAnosnak adta tovAbb. az Q halAla utAn a sibrik-CalAd kapta kirALi adomANkEnt.
a falut az MYBXXXyy-es kQSegi tqrqk ostrom idejEn eG tqrqk tAmadAs teljesen elpuStItotta. az elnEptelenedett faluba fQleg horvAtokat telepItettek be, IG a telepwlEs nemzetisEgi qSSetEtele megvAltozott, lakossAga fQkEnt horvAt, kisebb rESt maGar, illetve nEmet nemzetisEgW lett.
a kqzsEg kqzpontjAban a templommal Semben, a patak keleti oldalAn talAlhatO a boZoki kqzEpkori vAr romja. keletkezEsEnek, puStulAsAnak kqrwlmENeit, a vAr alaprajzi elrendezEsEt nem ismerjwk. tqrtEnelmwnkben nem Serepel. az MYyBXYy-os Evekben mAr romkEnt emlItik.
; ;