Bozsok Sibrik várkastély

A Sibrik várkastély valószínűleg Mátyás király vadászkastélyának épült, az 1470-es években, amit 1487-ben Bornemissza János jegyzőnek adományozott. Bornemissza János halála után a leányági örökös Sibrik család kapta királyi adományként.
A falut az 1532-es kőszegi török ostrom idején egy török támadás teljesen elpusztította. Az elnéptelenedett faluba főleg horvátokat telepítettek be. 1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta birtokait. Mindkét ági örökösei lakóhelyet építettek maguknak a faluban. Az idősebbik ág őse, Osvát építtette az egészen a XX. század elejéig a család kezében maradt Felső- vagy Sibrik kastélyt.
Helyi legenda és tudós tulajdonosa Végh Gyula is azt állította, hogy a Római Birodalom idején a bozsoki völgy forrásainak vizét Savaria (Szombathely) városába szállító vízvezetékre felügyelő őrhely volt itt. Másik legenda szerint Mátyás király saját használatú vadászkastélya is volt. Feltehetően Árpád-kori alapokra épített nemesi lakóház volt, amit 1554-ben említettek először.
A középkori magra folyamatosan épült a késő reneszánsz típusú, egyemeletes várkastély. Négyzetes udvarát déli és nyugati oldalán épület határolja, másik két oldalán magas védőfal veszi körül. Északkeleten egy sokszögű saroktorony áll. Homlokzatépítése nemesen egyszerű. Az udvari homlokzat földszintje kosáríves tornáccal kialakított. Az eredetileg szabályos alaprajzú, négy tornyos zsindelytetejű vizes árkos, árkádos udvarú várat a XVI.-XVII. században kibővítették. Emeletesre 1614-ben építhették, ez az évszám olvasható a bejárat felett található Sibrik és a Nádasdy család nemesi címerét tartalmazó kettős címeres kő feliratban. Elsősorban védelmi funkcióit erősítették, de lakófunkcióit is bővítették. 1702-ben átalakították, majd 1815-ben nyerte el a mai alakját.
A Sibrik család kapcsolata Bozsokkal 1906. augusztus 31.-én ért véget, amikor is Sibrik Kálmán, az akkori tulajdonos a kastélyt és a birtokot Dr. Végh Gyulának művészeti írónak és feleségének Wimpfenn Mária grófnőnek eladta, akik a kastélyt rendbe hozatták, bővítették, a park felőli részen az emelethez teraszt, és ehhez feljárót építettek. A kastélyparkot Wimpfenn Mária grófnő alakíttatta ki. A kastély előtti várárkot rendezték, partjait kiegyengették, pázsittal borították be. A kert fáit megnyesték, megtisztították és megfiatalították. A házfal mellé mindenütt felfutókat ültettek, borostyánt, futórózsát és lila akácot, amelyeket aztán a későbbiekben gyakran festett le Végh Gyula. A belső berendezés is egyre tökéletesebbé és gazdagabbá vált az évek folyamán. A bútorok zöme külföldről, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Ausztriából és Kínából származott. A harmincas évektől ez lett tudós állandó lakhelye. A fővárosból ide költöztette értékes könyveit és műtárgyait is.
Végh Gyulát, aki 1934-ig az Iparművészeti Múzeum főigazgatója volt és 1921-ben megalapította a Magyar Bibliofil Társaságot, 1944-ben letartóztatták, mert több embert bújtatott a kastélyban. 1945 után az épület egy részében a Határőrség irodáit helyezték el. Végh Gyula, hogy megőrizhesse kedvelt lakóhelyét, saját gyűjteményével annak múzeummá alakítását tervezte. 1951-ben, amikor ki akarták telepíteni, öngyilkos lett.
1959-ben végezték el a kastély műemléki felújítását, amikor Vas Megye Tanácsa üdülőházává alakították át. Ma a várban panzió üzemel étteremmel, de turisták is megtekinthetik.


boZok sibrik vArkastEL

a sibrik vArkastEL valOSInWleg mATAs kirAL vadASkastELAnak Epwlt, az MyyyyBVXX-es Evekben, amit MyyyyBVXXXYyy-ben bornemiSSa jAnos jeGzQnek adomANozott. bornemiSSa jAnos halAla utAn a leANAgi qrqkqs sibrik CalAd kapta kirALi adomANkEnt.
a falut az MYBXXXyy-es kQSegi tqrqk ostrom idejEn eG tqrqk tAmadAs teljesen elpuStItotta. az elnEptelenedett faluba fQleg horvAtokat telepItettek be. MYBVyy-ben sibrik gergeL kEt rESre oStotta birtokait. mindkEt Agi qrqkqsei lakOheLet EpItettek maguknak a faluban. az idQsebbik Ag Qse, osvAt EpIttette az egESen a XX. SAzad elejEig a CalAd kezEben maradt felsQ- vaG sibrik kastELt.
heLi legenda Es tudOs tulajdonosa vEgh Gula is azt AllItotta, hoG a rOmai birodalom idejEn a boZoki vqlG forrAsainak vizEt savaria (SombatheL) vArosAba SAllItO vIzvezetEkre felwGelQ QrheL volt itt. mAsik legenda Serint mATAs kirAL sajAt haSnAlatU vadASkastELa is volt. feltehetQen ArpAd-kori alapokra EpItett nemesi lakOhAz volt, amit MYBVyyyy-ben emlItettek elQSqr.
a kqzEpkori magra foLamatosan Epwlt a kEsQ reneSAnS tIpusU, eGemeletes vArkastEL. nEGzetes udvarAt dEli Es Nugati oldalAn Epwlet hatArolja, mAsik kEt oldalAn magas vEdQfal veSi kqrwl. ESakkeleten eG sokSqgW saroktoroN All. homlokzatEpItEse nemesen eGSerW. az udvari homlokzat fqldSintje kosArIves tornAccal kialakItott. az eredetileg SabALos alaprajzU, nEG torNos ZindeLtetejW vizes Arkos, ArkAdos udvarU vArat a XYy.-XYyy. SAzadban kibQvItettEk. emeletesre MYyBXyyyy-ben EpIthettEk, ez az EvSAm olvashatO a bejArat felett talAlhatO sibrik Es a nAdasdi CalAd nemesi cImerEt tartalmazO kettQs cImeres kQ feliratban. elsQsorban vEdelmi funkciOit erQsItettEk, de lakOfunkciOit is bQvItettEk. MYyyByy-ben AtalakItottAk, majd MYyyyBXY-ben Nerte el a mai alakjAt.
a sibrik CalAd kapColata boZokkal MYyyyyBYy. auguStus XXXy.-En Ert vEget, amikor is sibrik kAlmAn, az akkori tulajdonos a kastELt Es a birtokot dr. vEgh GulAnak mWvESeti IrOnak Es felesEgEnek vimpfenn mAria grOfnQnek eladta, akik a kastELt rendbe hozattAk, bQvItettEk, a park felQli rESen az emelethez teraSt, Es ehhez feljArOt EpItettek. a kastELparkot vimpfenn mAria grOfnQ alakIttatta ki. a kastEL elQtti vArArkot rendeztEk, partjait kieGengettEk, pAZittal borItottAk be. a kert fAit megNestEk, megtiStItottAk Es megfiatalItottAk. a hAzfal mellE mindenwtt felfutOkat wltettek, borosTAnt, futOrOZAt Es lila akAcot, ameLeket aztAn a kEsQbbiekben Gakran festett le vEgh Gula. a belsQ berendezEs is eGre tqkEletesebbE Es gazdagabbA vAlt az Evek foLamAn. a bUtorok zqme kwlfqldrQl, franciaorSAgbOl, nEmetorSAgbOl, olaSorSAgbOl, auStriAbOl Es kInAbOl SArmazott. a harmincas EvektQl ez lett tudOs AllandO lakheLe. a fQvArosbOl ide kqltqztette ErtEkes kqNveit Es mWtArGait is.
vEgh GulAt, aki MYyyyyBXXXyyyy-ig az iparmWvESeti mUzeum fQigazgatOja volt Es MYyyyyBXXy-ben megalapItotta a maGar bibliofil tArsasAgot, MYyyyyBXXXXyyyy-ben letartOztattAk, mert tqbb embert bUjtatott a kastELban. MYyyyyBXXXXY utAn az Epwlet eG rESEben a hatArQrsEg irodAit heLeztEk el. vEgh Gula, hoG megQrizhesse kedvelt lakOheLEt, sajAt GWjtemENEvel annak mUzeummA alakItAsAt tervezte. MYyyyyBVy-ben, amikor ki akartAk telepIteni, qnGilkos lett.
MYyyyyBVYyyyy-ben vEgeztEk el a kastEL mWemlEki felUjItAsAt, amikor vas meGe tanACa wdwlQhAzAvA alakItottAk At. ma a vArban panziO wzemel Etteremmel, de turistAk is megtekinthetik.
; ;