Buda

Az országot romba döntő 1241-42-es tatárjárás után az újjáépítést megparancsoló Árpád-házi IV. Béla király jelölte ki egy uralkodói székhely megalapítására. A XIII. század végére felépültek a hosszúkás Várhegyet övező tornyokkal erősített városfalak. A királyi rezidencia tömbjét az északkeleti oldalon húzták fel.
Nagy Lajos király öccse István herceg a Várhegy déli részén építtette fel a királyi várat. Zsigmond új palotákkal bővítette azt. Mátyás a XV. század második felében a gótikus palotát késő gótikus-reneszánsz stílusban épittette át.
1526-ban a törökők elfoglaltak, de nemsokára elvonultak. 1527-41 között I. Ferclinánd és Szapolyai felváltva birtokolták Szapolyai János bástyákkal és rondellákkal erősítette meg a várost és a királyi palotát. 1541-hen a törökök csellel foglalták el, és magyarországi tartományuk központjává tették. Mint katonai bázis, elsőrendű katonai fontossággal bírt mindvégig, ezért a török hódítók jelentősen megerődítették a várat és az északról övező várost.
1686-ban több sikertelen kísérlet után az egyesült keresztény seregek végleg felszabadítják, de az ostrom alatt az ágyúzások lerombolták a középkori királyok fényes lakópalotáinak maradékát. A császári hadvezetés helyrehozatta a védőműveket, de hadi jelentőségét a XVIII. századra már jórészt elvesztette. A XVIII. század elején III. Károly emeltetett kisebb palotát. A század második felében Mária Terézia barokk stílusban kibővítette, a palota háromszor nagyobb lett, mint az elődje. Megújították Zsigmond egykori vízművét is. A polgárváros is lassanként felépült és gyarapodott a lakosok száma.
1848-ban a vár börtönéből szabadították ki a márciusi ifjak Táncsics Mihályt. 1949 januárjában harc nélkül megszállták Budát az osztrákok. A tavaszi hadjáratban a magyar honvédség visszaverte a császáriakat, és május 4-én megkezdte Budavár ostromát. 17 napig tartó ostrom után sikerült Görgey és hős honvédeinek bevenniük a várat. A vár parancsnoka Hentzi császári tábornok és Allnoch von Edelstadt ezredes, aki fel akarta robbantani a Lánchídat, elesett a gyilkos golyózáporban. A palota kiégett a harcok alatt, de 1850-ben újjáépítették.
A 1875-82 Ybl Miklós tervei alapján felépítették a Várkert bazárt, lebontották a vízifalak Duna-parti szakaszát és az ott álló rondellát. A palota bővítésével (az épülettömb nyugati szárnya) is Yblt bízta meg Ferenc József. Ybl halála után Hauszmann Alajos vette át az építkezés vezetését és új épületet is tervezett a dunai szárnyra, megkettőzte Mária Terézia épületét.
A második világháborúban a királyi palota teljesen leégett, a háború után újjáépítették és kulturális központtá tették. A palotában működik a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár. 1986 őta a Világörökség része.


buda

az orSAgot romba dqntQ MyyBXXXXy-XXXXyy-es tatArjArAs utAn az UjjAEpItEst megparanColO ArpAd-hAzi yyyy. bEla kirAL jelqlte ki eG uralkodOi SEkheL megalapItAsAra. a Xyyy. SAzad vEgEre felEpwltek a hoSSUkAs vArheGet qvezQ torNokkal erQsItett vArosfalak. a kirALi rezidencia tqmbjEt az ESakkeleti oldalon hUztAk fel.
naG lajos kirAL qCCe istvAn herceg a vArheG dEli rESEn EpIttette fel a kirALi vArat. Zigmond Uj palotAkkal bQvItette azt. mATAs a XY. SAzad mAsodik felEben a gOtikus palotAt kEsQ gOtikus-reneSAnS stIlusban Epittette At.
MYBXXYy-ban a tqrqkQk elfoglaltak, de nemsokAra elvonultak. MYBXXYyy-XXXXy kqzqtt y. ferclinAnd Es SapoLai felvAltva birtokoltAk SapoLai jAnos bAsTAkkal Es rondellAkkal erQsItette meg a vArost Es a kirALi palotAt. MYBXXXXy-hen a tqrqkqk Cellel foglaltAk el, Es maGarorSAgi tartomANuk kqzpontjAvA tettEk. mint katonai bAzis, elsQrendW katonai fontossAggal bIrt mindvEgig, ezErt a tqrqk hOdItOk jelentQsen megerQdItettEk a vArat Es az ESakrOl qvezQ vArost.
MYyBVXXXYy-ban tqbb sikertelen kIsErlet utAn az eGeswlt kereStEN seregek vEgleg felSabadItjAk, de az ostrom alatt az AGUzAsok leromboltAk a kqzEpkori kirALok fENes lakOpalotAinak maradEkAt. a CASAri hadvezetEs heLrehozatta a vEdQmWveket, de hadi jelentQsEgEt a XYyyy. SAzadra mAr jOrESt elveStette. a XYyyy. SAzad elejEn yyy. kAroL emeltetett kisebb palotAt. a SAzad mAsodik felEben mAria terEzia barokk stIlusban kibQvItette, a palota hAromSor naGobb lett, mint az elQdje. megUjItottAk Zigmond eGkori vIzmWvEt is. a polgArvAros is lassankEnt felEpwlt Es Garapodott a lakosok SAma.
MYyyyBXXXXYyyy-ban a vAr bqrtqnEbQl SabadItottAk ki a mArciusi ifjak tAnCiC mihALt. MYyyyyBXXXXYyyyy januArjAban harc nElkwl megSAlltAk budAt az oStrAkok. a tavaSi hadjAratban a maGar honvEdsEg viSSaverte a CASAriakat, Es mAjus yyyy-En megkezdte budavAr ostromAt. XYyy napig tartO ostrom utAn sikerwlt gqrgei Es hQs honvEdeinek bevenniwk a vArat. a vAr paranCnoka hentzi CASAri tAbornok Es allnoch von edelstadt ezredes, aki fel akarta robbantani a lAnchIdat, elesett a Gilkos goLOzAporban. a palota kiEgett a harcok alatt, de MYyyyBV-ben UjjAEpItettEk.
a MYyyyBVXXY-VXXXyy ibl miklOs tervei alapjAn felEpItettEk a vArkert bazArt, lebontottAk a vIzifalak duna-parti SakaSAt Es az ott AllO rondellAt. a palota bQvItEsEvel (az Epwlettqmb Nugati SArNa) is iblt bIzta meg ferenc jOZef. ibl halAla utAn hauSmann alajos vette At az EpItkezEs vezetEsEt Es Uj Epwletet is tervezett a dunai SArNra, megkettQzte mAria terEzia EpwletEt.
a mAsodik vilAghAborUban a kirALi palota teljesen leEgett, a hAborU utAn UjjAEpItettEk Es kulturAlis kqzponttA tettEk. a palotAban mWkqdik a maGar nemzeti galEria, a budapesti tqrtEneti mUzeum, az orSAgos SEchENi kqNvtAr. MYyyyyBVXXXYy Qta a vilAgqrqksEg rESe.
; ;