Csáki-vár (Oroszlán-kő)

Csákvártól északnyugatra, a Kőhányás-puszta közelében, a Vértes hegység erdejében, egy bokrokkal benőtt 207 méter magas hegy csúcsán állt egykor a Csáki-vár.
A felszínen látható falmaradványokból a vár alaprajzát nem lehet megállapítani. Anonymus szerint a vár építője Szabolcs vezér unokája Csák volt, mert mint írja: "Árpád vezér pedig innen (ti. Bodajk hegyétől) kelet felé Elődnek, Szabolcs apjának nagy erdőt adott, melyben Szabolcs unokája, Csák sok idő múltán várat emelt."
Amíg a vár állt, a Csák nemzetség birtoka volt. A hagyomány szerint 1038-ban Béla herceg, a későbbi I. Béla királyt, Csák fia György innen kísérte Lengyelországba. 1188-ban III. Béla által győri püspökké kinevezett Csák Ugrin birtoka lett, aki itt is halt meg 1204-ben. Csák Máténak a rozgonyi csatában történt veresége után, az ismeretlen körülmények között és idővel rommá lett vár a király birtokába került.
Volt a Rozgonyiaké, majd a Török családé. Még a török időkben is védelmi szerepet töltött be, végül a geszetesi vár tartozéka lett. A vár lassan az alapjáig elpusztult.


CAki-vAr (oroSlAn-kQ)

CAkvArtOl ESakNugatra, a kQhANAs-puSta kqzelEben, a vErtes heGsEg erdejEben, eG bokrokkal benQtt yyBYyy mEter magas heG CUCAn Allt eGkor a CAki-vAr.
a felSInen lAthatO falmaradvANokbOl a vAr alaprajzAt nem lehet megAllapItani. anonimus Serint a vAr EpItQje SabolC vezEr unokAja CAk volt, mert mint Irja: "ArpAd vezEr pedig innen (ti. bodajk heGEtQl) kelet felE elQdnek, SabolC apjAnak naG erdQt adott, meLben SabolC unokAja, CAk sok idQ mUltAn vArat emelt."
amIg a vAr Allt, a CAk nemzetsEg birtoka volt. a haGomAN Serint MXXXYyyy-ban bEla herceg, a kEsQbbi y. bEla kirALt, CAk fia GqrG innen kIsErte lenGelorSAgba. MBVXXXYyyy-ban yyy. bEla Altal GQri pwspqkkE kinevezett CAk ugrin birtoka lett, aki itt is halt meg MyyByyyy-ben. CAk mAtEnak a rozgoNi CatAban tqrtEnt veresEge utAn, az ismeretlen kqrwlmENek kqzqtt Es idQvel rommA lett vAr a kirAL birtokAba kerwlt.
volt a rozgoNiakE, majd a tqrqk CalAdE. mEg a tqrqk idQkben is vEdelmi Serepet tqltqtt be, vEgwl a geSetesi vAr tartozEka lett. a vAr lassan az alapjAig elpuStult.
; ;