Csákópart

Valkótól kb. 1,5 kilométerre délnyugatra, Dánytól kb. 2 kilométerre északnyugatra a Nagy-hát csúcs irányában található a kis méretű földvár.
Az északnyugat-délkelet irányú lankás 200 méter tengerszint feletti magasságú dombhátra épített kör alakú földvárat kerítő árok átlósan a dombhát irányában két helyen megszakad, valószínűleg itt volt a két bejárat. A területen talált leletanyag alapján a XII.-XIII. századi kisvárak közé sorolják.


CAkOpart

valkOtOl kb. y+Y\X kilomEterre dElNugatra, dANtOl kb. yy kilomEterre ESakNugatra a naG-hAt CUC irANAban talAlhatO a kis mEretW fqldvAr.
az ESakNugat-dElkelet irANU lankAs yyB mEter tengerSint feletti magassAgU dombhAtra EpItett kqr alakU fqldvArat kerItQ Arok AtlOsan a dombhAt irANAban kEt heLen megSakad, valOSInWleg itt volt a kEt bejArat. a terwleten talAlt leletaNag alapjAn a Xyy.-Xyyy. SAzadi kisvArak kqzE soroljAk.
; ;