Csehvár

Diósjenő község felett, a Börzsöny hegység keleti peremét jelentő Bárány-bérc oldalából kiugró, azzal keskeny gerinccel és nyereggel összekapcsolt 523 méter magas hegykúpon emelkednek a Csehvár maradványai. Védelmi szempontból a helykiválasztás tökéletes volt, hiszen körbe jó rálátással és környezetéhez képest jelentős relatív magassággal rendelkezik. A hegykúp ovális, lapos 32x18 méter területű tetején állhatott egykor a vár kőfalas lakótornya, amiről az előkerült habarcs és kőtörmelékek is árulkodnak.
A vár további védelméről a kúptető alatt 5-10 méterrel körbefutó sánc gondoskodott. Ennek magassága ma már helyenként alig éri el az egy métert, de korábban jelentősebb lehetett. Építésekor kihasználva a meredek hegyoldalakat, külső oldalait mintegy azok folytatásaként képezték ki. Történeti források 1290-ben említik először, így valószínűleg a tatárjárás utáni Árpád-kori kisvárak közé tartozott. A XIII. században királyi várnagy vezetése alatt álló királyi vár volt, de valószínűleg a XIV. század eleji hatalmi harcokban elnéptelenedett.
Romjait 1437-ben a már 1387 óta a környéken birtokos - és 1434-ben a husziták ellen magát kitüntető - Lévai Cseh család kapja meg, Jenő birtokával együtt. 1456-ban Giskra huszita alvezére Axamit birtokolja az újra álló és így mindenképpen róluk elnevezett várat, mivel a Lévai család az 1434-es sikeres ütközet nyomán kapta a "Cseh" jelzőt. Később visszakerült a Lévai Csehek tulajdonába. Utolsó említése 1470-ből származik és valószínűleg már a török kor előtt elpusztult.


CehvAr

diOsjenQ kqzsEg felett, a bqrZqN heGsEg keleti peremEt jelentQ bArAN-bErc oldalAbOl kiugrO, azzal keskeN gerinccel Es Nereggel qSSekapColt YBXXyyy mEter magas heGkUpon emelkednek a CehvAr maradvANai. vEdelmi SempontbOl a heLkivAlaStAs tqkEletes volt, hiSen kqrbe jO rAlAtAssal Es kqrNezetEhez kEpest jelentQs relatIv magassAggal rendelkezik. a heGkUp ovAlis, lapos XXXyy*XYyyy mEter terwletW tetejEn Allhatott eGkor a vAr kQfalas lakOtorNa, amirQl az elQkerwlt habarC Es kQtqrmelEkek is Arulkodnak.
a vAr tovAbbi vEdelmErQl a kUptetQ alatt Y-X mEterrel kqrbefutO sAnc gondoskodott. ennek magassAga ma mAr heLenkEnt alig Eri el az eG mEtert, de korAbban jelentQsebb lehetett. EpItEsekor kihaSnAlva a meredek heGoldalakat, kwlsQ oldalait minteG azok foLtatAsakEnt kEpeztEk ki. tqrtEneti forrAsok MyyBVXXXX-ben emlItik elQSqr, IG valOSInWleg a tatArjArAs utAni ArpAd-kori kisvArak kqzE tartozott. a Xyyy. SAzadban kirALi vArnaG vezetEse alatt AllO kirALi vAr volt, de valOSInWleg a Xyyyy. SAzad eleji hatalmi harcokban elnEptelenedett.
romjait MyyyyBXXXYyy-ben a mAr MyyyBVXXXYyy Ota a kqrNEken birtokos - Es MyyyyBXXXyyyy-ben a huSitAk ellen magAt kitwntetQ - lEvai Ceh CalAd kapja meg, jenQ birtokAval eGwtt. MyyyyBVYy-ban giskra huSita alvezEre akSamit birtokolja az Ujra AllO Es IG mindenkEppen rOluk elnevezett vArat, mivel a lEvai CalAd az MyyyyBXXXyyyy-es sikeres wtkqzet NomAn kapta a "Ceh" jelzQt. kEsQbb viSSakerwlt a lEvai Cehek tulajdonAba. utolsO emlItEse MyyyyBVXX-bQl SArmazik Es valOSInWleg mAr a tqrqk kor elQtt elpuStult.
; ;