Csesznek

A Bakony egyik mészkőszirtjére épült hatalmas vár romja már messziről meghatározza a tájképet. A várat Cseszneki Jakab királyi kardhordozó építette az 1260-as években. A XIV. század elején a Csák nemzettség tulajdona lett. 1326-ban Károly Róbert szerezte meg a Csák család három másik várával együtt, Dombó és Nyék váráért cserébe. 1392-ben Zsigmond király a Garai családnak adta más birtokokért cserébe. Virágkora erre az időre a XV. századra tehető, amikor a Garai család gótikus lovagvárrá építtette át. 1482-ben a vár örökös nélkül maradt, ezért királyi tulajdonba került, majd Mátyás király Szapolyai Istvánnak adományozta. 1527-ben Habsburg Ferdinánd kiűzte Szapolyai János csapatait a környékről és hű támogatójának Török Bálintnak adta a várat, aki később átállt Szapolyai János oldalára, de Cseszneket megtartotta. 1542-ben visszakerült Ferdinánd királyhoz, miután a törökök Budán elfogták Török Bálintot. 1542-ben Csaby István vette zálogba.
Veszprém 1552-es eleste után végvárrá vált, ekkor a király növelte Csesznek helyőrségét. 1561-ben Wathay Lőrinc várkapitány még meg tudta védeni a török támadástól. 1594-ben Győr eleste után a környék török kézre került és Csesznek harc nélkül megadta magát. 1598-ban visszafoglalták a magyarok.
1636-ban az Esterházy birtokába került. 1704-ben, majd 1705-ben a kurucok foglalták el, akiket 1709-ben kiűztek a várból. A vár ezután visszakerült az Esterházy családhoz, akik az 1740-es években barokk várkastéllyá építtették át. 1780-ban az Esterházyak elhagyták Cseszneket és új palotába költöztek. A vár egy részét 1810-ben földrengés rombolta le. 1820-ban pedig villámcsapás általi tűzvész okozta a vár pusztulását.
Az 1960-as évektől elkezdett feltárások után megkezdődtek a helyreállítási munkálatok is.


CeSnek

a bakoN eGik mESkQSirtjEre Epwlt hatalmas vAr romja mAr meSSirQl meghatArozza a tAjkEpet. a vArat CeSneki jakab kirALi kardhordozO EpItette az MyyBVX-as Evekben. a Xyyyy. SAzad elejEn a CAk nemzettsEg tulajdona lett. MyyyBXXYy-ban kAroL rObert Serezte meg a CAk CalAd hArom mAsik vArAval eGwtt, dombO Es NEk vArAErt CerEbe. MyyyBVXXXXyy-ben Zigmond kirAL a garai CalAdnak adta mAs birtokokErt CerEbe. virAgkora erre az idQre a XY. SAzadra tehetQ, amikor a garai CalAd gOtikus lovagvArrA EpIttette At. MyyyyBVXXXyy-ben a vAr qrqkqs nElkwl maradt, ezErt kirALi tulajdonba kerwlt, majd mATAs kirAL SapoLai istvAnnak adomANozta. MYBXXYyy-ben habsburg ferdinAnd kiWzte SapoLai jAnos Capatait a kqrNEkrQl Es hW tAmogatOjAnak tqrqk bAlintnak adta a vArat, aki kEsQbb AtAllt SapoLai jAnos oldalAra, de CeSneket megtartotta. MYBXXXXyy-ben viSSakerwlt ferdinAnd kirALhoz, miutAn a tqrqkqk budAn elfogtAk tqrqk bAlintot. MYBXXXXyy-ben Cabi istvAn vette zAlogba.
veSprEm MYBVyy-es eleste utAn vEgvArrA vAlt, ekkor a kirAL nqvelte CeSnek heLQrsEgEt. MYBVXy-ben vathai lQrinc vArkapitAN mEg meg tudta vEdeni a tqrqk tAmadAstOl. MYBVXXXXyyyy-ben GQr eleste utAn a kqrNEk tqrqk kEzre kerwlt Es CeSnek harc nElkwl megadta magAt. MYBVXXXXYyyy-ban viSSafoglaltAk a maGarok.
MYyBXXXYy-ban az esterhAzi birtokAba kerwlt. MYyyByyyy-ben, majd MYyyBY-ben a kurucok foglaltAk el, akiket MYyyBYyyyy-ben kiWztek a vArbOl. a vAr ezutAn viSSakerwlt az esterhAzi CalAdhoz, akik az MYyyBXXXX-es Evekben barokk vArkastELLA EpIttettEk At. MYyyBVXXX-ban az esterhAziak elhaGtAk CeSneket Es Uj palotAba kqltqztek. a vAr eG rESEt MYyyyBX-ben fqldrengEs rombolta le. MYyyyBXX-ban pedig villAmCapAs Altali tWzvES okozta a vAr puStulAsAt.
az MYyyyyBVX-as EvektQl elkezdett feltArAsok utAn megkezdQdtek a heLreAllItAsi munkAlatok is.
; ;