Csiklingvár

Isztimér községhatárában, Bakonycsernyétől délre, mintegy 4 kilométerre, egy vízmosás felett, 420 méteres tengerszint magasságban, a hegytetőn található az ismeretlen időben épült vár csekély maradványa.
A vízmosás kb. 20-25 méter magas meredek fala északról és nyugatról nyújtott természetes védelmet. A megközelítően négyszög alaprajzú területet 4-5 méter mély és 5-7 méter széles árok vette körül, melynek északi részén 0,8-1 méter vastag, szabálytalanul rakott, mészhabarcsos alapfalmaradvány látható (legmagasabb pontján egy négyszög alapú toronyfélével együtt). A falak anyaga kisebb-nagyobb mészkő darabokból áll, melyek között téglának nyomát sem találni, ami a vár régi eredete mellett szól.
Legnagyobb valószínűség szerint az is afféle kisebb vadászkastély, vagy megerősített hely lehetett, melyben talán a környéken vadászgató királyaink is megfordulhattak, amit a közeli Királyszállás név is igazolni látszik.


CiklingvAr

iStimEr kqzsEghatArAban, bakoNCerNEtQl dElre, minteG yyyy kilomEterre, eG vIzmosAs felett, yyyyBXX mEteres tengerSint magassAgban, a heGtetQn talAlhatO az ismeretlen idQben Epwlt vAr CekEL maradvANa.
a vIzmosAs kb. XX-XXY mEter magas meredek fala ESakrOl Es NugatrOl NUjtott termESetes vEdelmet. a megkqzelItQen nEGSqg alaprajzU terwletet yyyy-Y mEter mEL Es Y-Yyy mEter SEles Arok vette kqrwl, meLnek ESaki rESEn Yyyy\X-y mEter vastag, SabALtalanul rakott, mEShabarCos alapfalmaradvAN lAthatO (legmagasabb pontjAn eG nEGSqg alapU toroNfElEvel eGwtt). a falak aNaga kisebb-naGobb mESkQ darabokbOl All, meLek kqzqtt tEglAnak NomAt sem talAlni, ami a vAr rEgi eredete mellett SOl.
legnaGobb valOSInWsEg Serint az is affEle kisebb vadASkastEL, vaG megerQsItett heL lehetett, meLben talAn a kqrNEken vadASgatO kirALaink is megfordulhattak, amit a kqzeli kirALSAllAs nEv is igazolni lAtSik.
; ;