Csobánc

A XIII. század közepén épült és a Gyulaffy család birtoka volt a XVII. század második feléig. 1490-ben Mátyás király halála után, amikor Habsburg Miksa betört magyarországra, Kinizsi Pál parancsára a Gyulaffy család megerősítette a vár külső falait.
A török hódoltság alatt fontos szerpet játszott, amikor a törökök meghódították a környező vidék nagy részét. 1554-ben megtámadták Csobáncot, de Gyulaffy Lászlónak sikerült visszavernie őket. A férfiág kihalása után a Gyulaffy család egy nőtagja birtokolta a várat 1669-ig, amikor az Esterházyak megvásárolták.
A Rákóczi szabadságharc idején 1705-ben a kuruc seregek elfoglalták Csobáncot. 1707-ben Jean-Louis Rabatin császári tábornagy vezetésével Habsburg sereg vonult fel a környék várai ellen. Csobáncot egy ezerfős osztag rohamozta meg a várat védő Szász Márton kuruc vice hadnagy harminc gyalogos puskás hajdúja, ugyanennyi bemenekült fegyveres nemesember, asszonyaik és lányaik ellen. Az elszánt védőknek köszönhetően nem tudták bevenni a várat. Az osztrák, német, dán, szerb és labanc-magyar ostromlók mintegy négyszáz főt vesztettek, köztük 52 tisztet és az osztagot vezénylő Kreutz ezredest.
A Habsburg sereg 1709-ben újabb sikeres támadást intézett Csobánc ellen és rövidesen bekövetkezett a vár robbantásokkal történő lerombolása.


CobAnc

a Xyyy. SAzad kqzepEn Epwlt Es a Gulaffi CalAd birtoka volt a XYyy. SAzad mAsodik felEig. MyyyyBVXXXX-ben mATAs kirAL halAla utAn, amikor habsburg miksa betqrt maGarorSAgra, kiniZi pAl paranCAra a Gulaffi CalAd megerQsItette a vAr kwlsQ falait.
a tqrqk hOdoltsAg alatt fontos Serpet jAtSott, amikor a tqrqkqk meghOdItottAk a kqrNezQ vidEk naG rESEt. MYBVyyyy-ben megtAmadtAk CobAncot, de Gulaffi lASlOnak sikerwlt viSSavernie Qket. a fErfiAg kihalAsa utAn a Gulaffi CalAd eG nQtagja birtokolta a vArat MYyBVXYyyyy-ig, amikor az esterhAziak megvAsAroltAk.
a rAkOczi SabadsAgharc idejEn MYyyBY-ben a kuruc seregek elfoglaltAk CobAncot. MYyyBYyy-ben jean-louis rabatin CASAri tAbornaG vezetEsEvel habsburg sereg vonult fel a kqrNEk vArai ellen. CobAncot eG ezerfQs oStag rohamozta meg a vArat vEdQ SAS mArton kuruc vice hadnaG harminc Galogos puskAs hajdUja, uGaneNNi bemenekwlt feGveres nemesember, aSSoNaik Es lANaik ellen. az elSAnt vEdQknek kqSqnhetQen nem tudtAk bevenni a vArat. az oStrAk, nEmet, dAn, Serb Es labanc-maGar ostromlOk minteG nEGSAz fQt veStettek, kqztwk Vyy tiStet Es az oStagot vezENlQ kreutz ezredest.
a habsburg sereg MYyyBYyyyy-ben Ujabb sikeres tAmadAst intEzett CobAnc ellen Es rqvidesen bekqvetkezett a vAr robbantAsokkal tqrtEnQ lerombolAsa.