Csókakő

A XIII. század második felében a épült. Csókakő erődítményének első írásos említése 1299-ből származik, amikor Csák István tulajdonában volt. Károly Róbert 1326-ban, hogy hatalmára veszélyes birtoktömb ne alakulhasson ki, megszerezte Bátorkővel, Csesznekkel és Gesztessel együtt a Csák családtól, a dombói és nyéki uradalmakért cserébe.
Királyi tulajdon volt 1430-ig, ekkor Zsigmond király Rozgonyi Istvánnak adományozta. A Rozgonyi család kihalása után több tulajdonosa volt, a XVI. században a Kanizsai családé lett. 1534-ben Nádasdy Tamás szerezte meg, Kanizsai Orsolyával kötött házassága révén. Katonai jelentősége már nem volt hiszen a török hódítók hatalmas túlerejével és tüzérségi fölényével szemben védhetetlenné vált ez kicsi erőd. 1543 augusztusában foglalták el és 140 évig megtartották a várat. A török hódoltság idején, mint Székesfehérvár egyik előretolt megfigyelőhelye játszott alárendelt szerepet, helyőrségét egy 1552-es zsoldlista szerint mindösszesen 33 janicsár alkotta. 1556-ban Nicolas Salm visszafoglalta, de a törökök hamar újra bevették. 1598-ban Győr visszafoglalása után a magyar seregek több környékbeli várral együtt felszabadították Csókakőt is, de a törökök rövid időn belül visszafoglalták.
1601 végén a Habsburg seregek felszabadították Székesfehérvárt és Csókakőt, 1602-ben a törökök megint visszafoglalták. Az Oszmán Birodalom uralma alól véglegesen 1687 őszén szabadították fel a magyar huszárok, a továbbiakban már nem szerepelt a harci eseményekben. A XIX. században lakatlanná vált, így fokozatosan lepusztult.


COkakQ

a Xyyy. SAzad mAsodik felEben a Epwlt. COkakQ erQdItmENEnek elsQ IrAsos emlItEse MyyBVXXXXYyyyy-bQl SArmazik, amikor CAk istvAn tulajdonAban volt. kAroL rObert MyyyBXXYy-ban, hoG hatalmAra veSELes birtoktqmb ne alakulhasson ki, megSerezte bAtorkQvel, CeSnekkel Es geStessel eGwtt a CAk CalAdtOl, a dombOi Es NEki uradalmakErt CerEbe.
kirALi tulajdon volt MyyyyBXXX-ig, ekkor Zigmond kirAL rozgoNi istvAnnak adomANozta. a rozgoNi CalAd kihalAsa utAn tqbb tulajdonosa volt, a XYy. SAzadban a kaniZai CalAdE lett. MYBXXXyyyy-ben nAdasdi tamAs Serezte meg, kaniZai orsoLAval kqtqtt hAzassAga rEvEn. katonai jelentQsEge mAr nem volt hiSen a tqrqk hOdItOk hatalmas tUlerejEvel Es twzErsEgi fqlENEvel Semben vEdhetetlennE vAlt ez kiCi erQd. MYBXXXXyyy auguStusAban foglaltAk el Es BXXXX Evig megtartottAk a vArat. a tqrqk hOdoltsAg idejEn, mint SEkesfehErvAr eGik elQretolt megfiGelQheLe jAtSott alArendelt Serepet, heLQrsEgEt eG MYBVyy-es Zoldlista Serint mindqSSesen XXXyyy janiCAr alkotta. MYBVYy-ban nicolas salm viSSafoglalta, de a tqrqkqk hamar Ujra bevettEk. MYBVXXXXYyyy-ban GQr viSSafoglalAsa utAn a maGar seregek tqbb kqrNEkbeli vArral eGwtt felSabadItottAk COkakQt is, de a tqrqkqk rqvid idQn belwl viSSafoglaltAk.
MYyBy vEgEn a habsburg seregek felSabadItottAk SEkesfehErvArt Es COkakQt, MYyByy-ben a tqrqkqk megint viSSafoglaltAk. az oSmAn birodalom uralma alOl vEglegesen MYyBVXXXYyy QSEn SabadItottAk fel a maGar huSArok, a tovAbbiakban mAr nem Serepelt a harci esemENekben. a XYyyyy. SAzadban lakatlannA vAlt, IG fokozatosan lepuStult.
; ;