Csonkavár (Kígyókő-vár)

Ostffyasszonyfa központjától kb. 1 kilométerre északnyugatra, a Lánka-patak nyugati, bal partján, a Kádárok-dűlőben található a Csonkavár néven ismert várhely. Megközelíteni az Úraiújfalu felé vezető útról lehet, a falu végén a híd után kb. 500 métert kell megtenni a patak mellett.
III. Béla koráig Kádár (Kadar) falu a Kádár nemzetség birtokában volt, majd az 1150 körül alapított kapornaki apátság birtoka lett. Később a király a Kőszegieknek adta tovább. A vár 1250 körül épülhetett a Rába és a Lánka-patak mocsaras környéke által védett területen.
A birtokot III. András király (1290-1301) uralkodása alatt királyi adományként kapta a kun eredetű Osl nemzetség, akiknek leszármazottai lettek az Osttfyak. Ostffy Ferenc idejében a vár neve Kígyókő-vár volt. 1403-ban a várat a Garaiak lerombolták, annak okán, hogy Ostffy Ferenc Zsigmond király ellen lázadt.
Ostffy Miklós esztergomi nagyprépost kérésére engedte meg V. László király, hogy az Ostffyak lerombolt kígyókői váruk helyett új várat építhetnek. Az Ostffyak a Cserdombon, a mai római katolikus templom mellett építették fel új várukat 1456 táján.
A Csonkavár belső területe kerek alaprajzú, átmérője 23-27 méter, környezetéből csak néhány méterrel emelkedik ki. Az erősen szétszántott árok szélessége 28 méter, mélysége 3 méter.


ConkavAr (kIGOkQ-vAr)

ostffiaSSoNfa kqzpontjAtOl kb. y kilomEterre ESakNugatra, a lAnka-patak Nugati, bal partjAn, a kAdArok-dWlQben talAlhatO a ConkavAr nEven ismert vArheL. megkqzelIteni az UraiUjfalu felE vezetQ UtrOl lehet, a falu vEgEn a hId utAn kb. YB mEtert kell megtenni a patak mellett.
yyy. bEla korAig kAdAr (kadar) falu a kAdAr nemzetsEg birtokAban volt, majd az MBV kqrwl alapItott kapornaki apAtsAg birtoka lett. kEsQbb a kirAL a kQSegieknek adta tovAbb. a vAr MyyBV kqrwl Epwlhetett a rAba Es a lAnka-patak moCaras kqrNEke Altal vEdett terwleten.
a birtokot yyy. andrAs kirAL (MyyBVXXXX-MyyyBy) uralkodAsa alatt kirALi adomANkEnt kapta a kun eredetW osl nemzetsEg, akiknek leSArmazottai lettek az osttfiak. ostffi ferenc idejEben a vAr neve kIGOkQ-vAr volt. MyyyyByyy-ban a vArat a garaiak leromboltAk, annak okAn, hoG ostffi ferenc Zigmond kirAL ellen lAzadt.
ostffi miklOs eStergomi naGprEpost kErEsEre engedte meg Y. lASlO kirAL, hoG az ostffiak lerombolt kIGOkQi vAruk heLett Uj vArat EpIthetnek. az ostffiak a Cerdombon, a mai rOmai katolikus templom mellett EpItettEk fel Uj vArukat MyyyyBVYy tAjAn.
a ConkavAr belsQ terwlete kerek alaprajzU, AtmErQje XXyyy-XXYyy mEter, kqrNezetEbQl Cak nEhAN mEterrel emelkedik ki. az erQsen SEtSAntott Arok SElessEge XXYyyy mEter, mELsEge yyy mEter.
; ;