Csővár

Az 1280-1290-es években IV. Béla ösztönzésére építette a Zsidó nemzetségből származó Timót bán, vagy fia, akik a Csői és Nászai család ősei voltak. A XIV. században Csák Máté fegyveresei lerombolták. Az 1440-es években Habsburg Albert trónralépését követő háború során Axamit vezetésével a csehek bevették a várromot és újjáépíteték. 1460-ban Mátyás király kiüldözte a cseheket és a Csői majd a Nézsai család tulajdonába került. A Nézsai család kihalása után a királyi kamara kezelésébe került. 1486-ban Mátyas király törvénytelen fiának Corvin János liptói hercegnek adományozta. 1496-ban Corvin hű támogatójának Ráskay Balázs bárónak adta a várat, aki reneszánsz stílusú átépítéseket végeztetett és kényelmes lakópalotává alakította a Csővárat. 1551-ig fontos végvár volt, amíg a törökök el nem foglalták. Néhány évtized múlva a hódoltság északra tolódásával a stratégiai jelentősége megszünt, ezért a törökök elhagyták a várat, ami pusztulásnak indult. Az 1730-as években a Prónai familia részben lebontatta, hogy köveiből új barokk kastély építhessen Acsa községben.
Az 1950-es esztendőkre már végső romlásba jutott a középkori vár, de lelkes helybeli kezdeményezéssel megmentették. Az öregtorony csonkját aláfalazták, a várrom területét megtisztították. Az udvar közepén lévő ciszternából szépen faragott reneszánsz kőtárgyak kerültek elő, amiket a penci falumúzeumban helyezték el.
1601 végén a Habsburg seregek felszabadították Székesfehérvárt és Csókakőt, 1602-ben a törökök megint visszafoglalták. Az Oszmán Birodalom uralma alól véglegesen 1687 őszén szabadították fel a magyar huszárok, a továbbiakban már nem szerepelt a harci eseményekben. A XIX. században lakatlanná vált, így fokozatosan lepusztult.


CQvAr

az MyyBVXXX-MyyBVXXXX-es Evekben yyyy. bEla qStqnzEsEre EpItette a ZidO nemzetsEgbQl SArmazO timOt bAn, vaG fia, akik a CQi Es nASai CalAd Qsei voltak. a Xyyyy. SAzadban CAk mAtE feGveresei leromboltAk. az MyyyyBXXXX-es Evekben habsburg albert trOnralEpEsEt kqvetQ hAborU sorAn akSamit vezetEsEvel a Cehek bevettEk a vArromot Es UjjAEpItetEk. MyyyyBVX-ban mATAs kirAL kiwldqzte a Ceheket Es a CQi majd a nEZai CalAd tulajdonAba kerwlt. a nEZai CalAd kihalAsa utAn a kirALi kamara kezelEsEbe kerwlt. MyyyyBVXXXYy-ban mATas kirAL tqrvENtelen fiAnak corvin jAnos liptOi hercegnek adomANozta. MyyyyBVXXXXYy-ban corvin hW tAmogatOjAnak rAskai balAZ bArOnak adta a vArat, aki reneSAnS stIlusU AtEpItEseket vEgeztetett Es kENelmes lakOpalotAvA alakItotta a CQvArat. MYBVy-ig fontos vEgvAr volt, amIg a tqrqkqk el nem foglaltAk. nEhAN Evtized mUlva a hOdoltsAg ESakra tolOdAsAval a stratEgiai jelentQsEge megSwnt, ezErt a tqrqkqk elhaGtAk a vArat, ami puStulAsnak indult. az MYyyBXXX-as Evekben a prOnai familia rESben lebontatta, hoG kqveibQl Uj barokk kastEL EpIthessen aCa kqzsEgben.
az MYyyyyBV-es eStendQkre mAr vEgsQ romlAsba jutott a kqzEpkori vAr, de lelkes heLbeli kezdemENezEssel megmentettEk. az qregtoroN ConkjAt alAfalaztAk, a vArrom terwletEt megtiStItottAk. az udvar kqzepEn lEvQ ciSternAbOl SEpen faragott reneSAnS kQtArGak kerwltek elQ, amiket a penci falumUzeumban heLeztEk el.
MYyBy vEgEn a habsburg seregek felSabadItottAk SEkesfehErvArt Es COkakQt, MYyByy-ben a tqrqkqk megint viSSafoglaltAk. az oSmAn birodalom uralma alOl vEglegesen MYyBVXXXYyy QSEn SabadItottAk fel a maGar huSArok, a tovAbbiakban mAr nem Serepelt a harci esemENekben. a XYyyyy. SAzadban lakatlannA vAlt, IG fokozatosan lepuStult.
; ;