Dédes Kisvár

A tájat messziről meghatározza a dédesi Várhegy déli szomszédságában található, lényegesen kisebb mészkő szikla, a Kisvár. Az északkeleti oldala népszerű sziklamászó hely, a déli-délnyugati oldala felszerelés nélkül is megmászható. A Kisvár teteje két lapos területből áll, ahonnan szép kilátás nyílik a környékre.
A Kisvár sziklán ténylegesen állt egy fellegvár, melynek nyomait nemrég (2009. áprilisában) azonosították. Ez a fellegvár lehetett az előzménye a Dédes-várnak. A Dédes-vár és a Kisvár fokozottan védett természetvédelmi terület és már régészeti oltalom alatt is áll.


dEdes kisvAr

a tAjat meSSirQl meghatArozza a dEdesi vArheG dEli SomSEdsAgAban talAlhatO, lENegesen kisebb mESkQ Sikla, a kisvAr. az ESakkeleti oldala nEpSerW SiklamASO heL, a dEli-dElNugati oldala felSerelEs nElkwl is megmAShatO. a kisvAr teteje kEt lapos terwletbQl All, ahonnan SEp kilAtAs NIlik a kqrNEkre.
a kisvAr SiklAn tENlegesen Allt eG fellegvAr, meLnek Nomait nemrEg (yyMYyyyy. AprilisAban) azonosItottAk. ez a fellegvAr lehetett az elQzmENe a dEdes-vArnak. a dEdes-vAr Es a kisvAr fokozottan vEdett termESetvEdelmi terwlet Es mAr rEgESeti oltalom alatt is All.
; ;