Dezsővár

Gyöngyössolymostól kb. 1,5 kilométerre északra, a Nagy-patak völgye fölé magasodó függőleges sziklafalban végződő, keskeny, meredek oldalú hegynyúlványon található a várhely. A középkorban út vezetett a völgyben.
A Dezsővár a Mátra legkisebb erődítménye volt. Belső területe 15x10 méter, a magasabb Kis-hegy felé húzódó gerincen átvágott 19 méter széles, 4 méter mély árok védte. A várról okleveles adatot nem ismerünk.


deZQvAr

GqnGqssoLmostOl kb. y+Y\X kilomEterre ESakra, a naG-patak vqlGe fqlE magasodO fwggQleges Siklafalban vEgzQdQ, keskeN, meredek oldalU heGNUlvANon talAlhatO a vArheL. a kqzEpkorban Ut vezetett a vqlGben.
a deZQvAr a mAtra legkisebb erQdItmENe volt. belsQ terwlete XY*X mEter, a magasabb kis-heG felE hUzOdO gerincen AtvAgott XYyyyy mEter SEles, yyyy mEter mEL Arok vEdte. a vArrOl okleveles adatot nem ismerwnk.
; ;