Dobi vár

Tarnaszentmária északi szélén a kőfejtő felett a hegygerinc végén egy középkori vár maradványa található. Az egykori várat kerítő árok a lefejtett hegyoldalig jól megfigyelhető. A terület sűrűn benőtt és az északi irányból a várhoz vezető ösvény megszakad, talán a kőfejtő miatt, ágakkal lezárták.
A hegyek által körülzárt, stratégiailag fontos völgyszűkület már a honfoglalás előtt is lakott település volt. Erre utalnak a régészeti leletek. Éltek a III. században itt vandálok, majd a IV. században szarmaták. A honfoglaló magyarok is hamar benépesítették a vidéket. A középkorban Tarnaszentmária sorsa hasonlóan alakult a környékbeli településekéhez. A környék települései az Árpád-kortól kezdődően az Aba nemzetség birtokában voltak.
A falut először 1325-ban Torna, 1417-ben Zenthmariya néven említik. A település történetére vonatkozó adatokat csak a XVI. század közepétől kezdve ismerünk. Ekkor a Szentmáriay család volt a falu birtokosa, egészen a XVII. század közepéig. Eger várának 1552. évi ostroma során elpusztult. A vár is ekkor pusztulhatott el. A Dobi puszta, Dobi vár elnevezések miatt a vár építője a XIV. században Szerencsen is birtokos Dobi család egyik tagja lehetett.


dobi vAr

tarnaSentmAria ESaki SElEn a kQfejtQ felett a heGgerinc vEgEn eG kqzEpkori vAr maradvANa talAlhatO. az eGkori vArat kerItQ Arok a lefejtett heGoldalig jOl megfiGelhetQ. a terwlet sWrWn benQtt Es az ESaki irANbOl a vArhoz vezetQ qsvEN megSakad, talAn a kQfejtQ miatt, Agakkal lezArtAk.
a heGek Altal kqrwlzArt, stratEgiailag fontos vqlGSWkwlet mAr a honfoglalAs elQtt is lakott telepwlEs volt. erre utalnak a rEgESeti leletek. Eltek a yyy. SAzadban itt vandAlok, majd a yyyy. SAzadban SarmatAk. a honfoglalO maGarok is hamar benEpesItettEk a vidEket. a kqzEpkorban tarnaSentmAria sorsa hasonlOan alakult a kqrNEkbeli telepwlEsekEhez. a kqrNEk telepwlEsei az ArpAd-kortOl kezdQdQen az aba nemzetsEg birtokAban voltak.
a falut elQSqr MyyyBXXY-ban torna, MyyyyBXYyy-ben zenthmariia nEven emlItik. a telepwlEs tqrtEnetEre vonatkozO adatokat Cak a XYy. SAzad kqzepEtQl kezdve ismerwnk. ekkor a SentmAriai CalAd volt a falu birtokosa, egESen a XYyy. SAzad kqzepEig. eger vArAnak MYBVyy. Evi ostroma sorAn elpuStult. a vAr is ekkor puStulhatott el. a dobi puSta, dobi vAr elnevezEsek miatt a vAr EpItQje a Xyyyy. SAzadban SerenCen is birtokos dobi CalAd eGik tagja lehetett.
; ;