Dobóvár

Nógrádmegyertől délkeletre, Lucfalvától nyugatra, Borókapusztától északra erdős területen egy északnyugati irányú dombnyúlvány végén található a vár maradványa.
Az várárok külső széle által határolt terület északnyugat-délkeleti irányú hossza kb. 85 méter, szélessége kb. 65 méter. Az árok szélessége 5-10 méter. A szélesebb és mélyebb árok a vár délkeleti oldalán található, ott ahol a dombnyúlvány csatlakozik a magasabb területhez. a vár belső sík területének hossza kb. 40 méter, szélessége 15-25 méter. A plató délkeleten kb. 5 méterrel, északnyugaton kb. 10 méterrel emelkedik az árok külső széle fölé.


dobOvAr

nOgrAdmeGertQl dElkeletre, lucfalvAtOl Nugatra, borOkapuStAtOl ESakra erdQs terwleten eG ESakNugati irANU dombNUlvAN vEgEn talAlhatO a vAr maradvANa.
az vArArok kwlsQ SEle Altal hatArolt terwlet ESakNugat-dElkeleti irANU hoSSa kb. VXXXY mEter, SElessEge kb. VXY mEter. az Arok SElessEge Y-X mEter. a SElesebb Es mELebb Arok a vAr dElkeleti oldalAn talAlhatO, ott ahol a dombNUlvAN Catlakozik a magasabb terwlethez. a vAr belsQ sIk terwletEnek hoSSa kb. XXXX mEter, SElessEge XY-XXY mEter. a platO dElkeleten kb. Y mEterrel, ESakNugaton kb. X mEterrel emelkedik az Arok kwlsQ SEle fqlE.
; ;