Dombóvár (Gólyavár)

Dombóvár déli határánál a Pécs felé vezető úttól jobbra 50 méterre található a várból megmaradt két faldarab.
Az első vár a XIII. század vége felé épülhetett. Előszőr 1313-ban említik, ekkor a Kőszegi család tulajdonában volt. A Kőszegi család rendszeresen szembefordult az uralkodóval, de Károly Róbert végleg megtörte hatalmukat és váraik királyi tulajdonba kerültek. 1326-ban Károly Róbert a Csák nembéli Péternek és Istvánnak adta Nyék várával együtt csereként a Bokonyban és a Vértesben elterülő, nagy kiterjedésű birtokaikért, benne Bátorkő, Csesznek, Csőkakő és Gesztes váraiért, Tataért és Csákvárért. Ezzel az egyenlőtlen cserével Károly Róbert a Csákok hatalmát is megtörte. A Csák nembéli Péter utódai felvették a Dombói, Dombai nevet.
A Dombai család a megyei nemesség jobbmódú rétegéhez tartozott, a XV. században egyes tagjai már előkelőbb helyet foglaltak el az országos politikában. 1441-ben Dombai Frank egyike azoknak, akik felhatalmazták Rozgonyi Simon püspököt és Újlaki Miklóst, hogy Krakkóba menjenek a királlyá választott Jagelló Ulászlóért. Fiai, Pál és László 1447-ben annak az oklevélnek voltak az aláírói, amellyel Hédervári Imre átadta Buda várát Hunyadi Jánosnak. Dombai Pál 1445-ben a Bécsben Frigyes császárral tárgyaló küldöttség tagja volt, 1449-ben Tolna megye alispánja, 1460 után pedig Mátyás király bizalmából főispánja, 1464-ben országos főméltóságként királyi lovászmester. Testvére Dombai László, királyi kamarás. Dombai Pál fia Pál királyi tanácsos és táblai ülnök a XVI. század elején II. Ulászló udvartartásában. Dombai László fia Miklós országyűlési követ. Az ifjabb Dombai Pál fia, János 1526 után Tolna megye főispánja és a dunántúli politikai élet egyik vezetője. Dombó és Nyék várát másodunokatestvérével, Dombai Miklós fia Farkassal közösen birtokolta.
Az 1520-as években a két Dombai, Farkas és János Dombó és Nyék várában egyaránt építkezett. A XIII. századi szabálytalan alaprajzú várat ekkor építették szabályos négyszög alaprajzúvá, melynek nyugati oldalának közepén nagyméretű lakótorony emelkedett, a várban pedig - egymással szemben, az északi és déli oldalon - alápincézett, emeletes lakóépületek álltak. A várat vizesárok vette körül, amelyen át egy fahíd vezetett a kapuhoz. A kapu elött elterülő, és rácok által lakott kis települést sánc övezte, amelynek tetején palánk volt. Ma csak az északi külső fal egyes szakaszai és az északkeleti sarok látható kb. 8 méter magasságban.
Dombai Farkas utód nélküli, Dombai János 1536-ban fiú örökös nélküli halála után János kiskorú Anna leánya örökölte a birtokot, aki nagyapja Werbőczy István gyámsága alá került. Werbőczy ennek ürügyén vette kezébe a családi várakat és uradalmakat. 1538-ban Török Bálint birtokába került. Török fogságba esése után 1541 után Werbőczy fia Imre, aki jelentős szerepet játszott a törökellenes harcokban, foglalta el. Székesfehérvár 1543-ban történt elestét követően Tolna megye valamennyi vára török kézre került. 1544-ben már török kézen volt és csak 1686-ban szabadult fel. A vár viszonylag épségben vészelte át a hódoltság idejét.
1691-ben Esterházy Pál nádor megvásárolta a várat és a birtokot. Kezdetben őrséget tartott a várban, de a török fenyegetettség megszűnésével a vár elvesztette jelentőségét. A vár nem érdekelte az Esterházyakat, nem laktak benne, hagyták pusztulni. 1699-ben a feleslegessé vált várakról rendelkező Habsburg döntés elrendelte a vár lerombolását, amit 1702-ben végre is hajtottak. Lerombolása után köveit a lakosság széthordta.


dombOvAr (gOLavAr)

dombOvAr dEli hatArAnAl a pEC felE vezetQ UttOl jobbra V mEterre talAlhatO a vArbOl megmaradt kEt faldarab.
az elsQ vAr a Xyyy. SAzad vEge felE Epwlhetett. elQSQr MyyyBXyyy-ban emlItik, ekkor a kQSegi CalAd tulajdonAban volt. a kQSegi CalAd rendSeresen Sembefordult az uralkodOval, de kAroL rObert vEgleg megtqrte hatalmukat Es vAraik kirALi tulajdonba kerwltek. MyyyBXXYy-ban kAroL rObert a CAk nembEli pEternek Es istvAnnak adta NEk vArAval eGwtt CerekEnt a bokoNban Es a vErtesben elterwlQ, naG kiterjedEsW birtokaikErt, benne bAtorkQ, CeSnek, CQkakQ Es geStes vAraiErt, tataErt Es CAkvArErt. ezzel az eGenlQtlen CerEvel kAroL rObert a CAkok hatalmAt is megtqrte. a CAk nembEli pEter utOdai felvettEk a dombOi, dombai nevet.
a dombai CalAd a meGei nemessEg jobbmOdU rEtegEhez tartozott, a XY. SAzadban eGes tagjai mAr elQkelQbb heLet foglaltak el az orSAgos politikAban. MyyyyBXXXXy-ben dombai frank eGike azoknak, akik felhatalmaztAk rozgoNi simon pwspqkqt Es Ujlaki miklOst, hoG krakkOba menjenek a kirALLA vAlaStott jagellO ulASlOErt. fiai, pAl Es lASlO MyyyyBXXXXYyy-ben annak az oklevElnek voltak az alAIrOi, ameLLel hEdervAri imre Atadta buda vArAt huNadi jAnosnak. dombai pAl MyyyyBXXXXY-ben a bECben friGes CASArral tArGalO kwldqttsEg tagja volt, MyyyyBXXXXYyyyy-ben tolna meGe alispAnja, MyyyyBVX utAn pedig mATAs kirAL bizalmAbOl fQispAnja, MyyyyBVXyyyy-ben orSAgos fQmEltOsAgkEnt kirALi lovASmester. testvEre dombai lASlO, kirALi kamarAs. dombai pAl fia pAl kirALi tanACos Es tAblai wlnqk a XYy. SAzad elejEn yy. ulASlO udvartartAsAban. dombai lASlO fia miklOs orSAGWlEsi kqvet. az ifjabb dombai pAl fia, jAnos MYBXXYy utAn tolna meGe fQispAnja Es a dunAntUli politikai Elet eGik vezetQje. dombO Es NEk vArAt mAsodunokatestvErEvel, dombai miklOs fia farkassal kqzqsen birtokolta.
az MYBXX-as Evekben a kEt dombai, farkas Es jAnos dombO Es NEk vArAban eGarAnt EpItkezett. a Xyyy. SAzadi SabALtalan alaprajzU vArat ekkor EpItettEk SabALos nEGSqg alaprajzUvA, meLnek Nugati oldalAnak kqzepEn naGmEretW lakOtoroN emelkedett, a vArban pedig - eGmAssal Semben, az ESaki Es dEli oldalon - alApincEzett, emeletes lakOEpwletek Alltak. a vArat vizesArok vette kqrwl, ameLen At eG fahId vezetett a kapuhoz. a kapu elqtt elterwlQ, Es rAcok Altal lakott kis telepwlEst sAnc qvezte, ameLnek tetejEn palAnk volt. ma Cak az ESaki kwlsQ fal eGes SakaSai Es az ESakkeleti sarok lAthatO kb. Yyyy mEter magassAgban.
dombai farkas utOd nElkwli, dombai jAnos MYBXXXYy-ban fiU qrqkqs nElkwli halAla utAn jAnos kiskorU anna leANa qrqkqlte a birtokot, aki naGapja verbQczi istvAn GAmsAga alA kerwlt. verbQczi ennek wrwGEn vette kezEbe a CalAdi vArakat Es uradalmakat. MYBXXXYyyy-ban tqrqk bAlint birtokAba kerwlt. tqrqk fogsAgba esEse utAn MYBXXXXy utAn verbQczi fia imre, aki jelentQs Serepet jAtSott a tqrqkellenes harcokban, foglalta el. SEkesfehErvAr MYBXXXXyyy-ban tqrtEnt elestEt kqvetQen tolna meGe valameNNi vAra tqrqk kEzre kerwlt. MYBXXXXyyyy-ben mAr tqrqk kEzen volt Es Cak MYyBVXXXYy-ban Sabadult fel. a vAr viSoNlag EpsEgben vESelte At a hOdoltsAg idejEt.
MYyBVXXXXy-ben esterhAzi pAl nAdor megvAsArolta a vArat Es a birtokot. kezdetben QrsEget tartott a vArban, de a tqrqk feNegetettsEg megSWnEsEvel a vAr elveStette jelentQsEgEt. a vAr nem Erdekelte az esterhAziakat, nem laktak benne, haGtAk puStulni. MYyBVXXXXYyyyy-ben a feleslegessE vAlt vArakrOl rendelkezQ habsburg dqntEs elrendelte a vAr lerombolAsAt, amit MYyyByy-ben vEgre is hajtottak. lerombolAsa utAn kqveit a lakossAg SEthordta.
; ;