Domony

Aszódtól nyugatra fekvő Domony kelti részén a Galga-patak délnyugati partja fölé emelkedő dombhát északi végén található temető területén egykor Árpád-kori földvár állt.
Domony területén Árpád-kori település volt. Nevét 1284-ben említette először oklevél, mint a mai Iklad felől fekvő Tas határosát. Birtokosa ekkor Hyden fia Csépán volt.
A terület birtokosa a XIV. századtól a XVI. század elejéig a Domonyi-család volt. A település a török megszállás idején, a tizenöt éves háború alatt elpusztult.
A hagyomány szerint neve onnan ered, hogy az itt lakó közbirtokosság hajdan Nógrád megyei Domonyik községből ide letelepülve lakóhelyüknek Domony nevet adták.
Domony első okleveles említése Kisdomony néven 1356-ból való. Domony 1546-ban gyéren lakott település volt, 1559-ben már alig élnek benne, szétköltöztek vagy meghaltak lakói. a XVII. században puszta, 1695-96-ban kezd újjátelepülni, szlovákokkal és katolikus magyarokkal.
Az Árpád-kori földvár legkésőbb a XIV. század elején elpusztult, területét az elmúlt századokban temetőnek használták. 2002-ben felújították és felszentelték az egykori temetőt, a megmaradt sírokat restaurálták, és felállítottak Petőfi atyai nagyapjának emlékére is egy sírkövet, amely egykoron itt állt.


domoN

aSOdtOl Nugatra fekvQ domoN kelti rESEn a galga-patak dElNugati partja fqlE emelkedQ dombhAt ESaki vEgEn talAlhatO temetQ terwletEn eGkor ArpAd-kori fqldvAr Allt.
domoN terwletEn ArpAd-kori telepwlEs volt. nevEt MyyBVXXXyyyy-ben emlItette elQSqr oklevEl, mint a mai iklad felQl fekvQ tas hatArosAt. birtokosa ekkor hiden fia CEpAn volt.
a terwlet birtokosa a Xyyyy. SAzadtOl a XYy. SAzad elejEig a domoNi-CalAd volt. a telepwlEs a tqrqk megSAllAs idejEn, a tizenqt Eves hAborU alatt elpuStult.
a haGomAN Serint neve onnan ered, hoG az itt lakO kqzbirtokossAg hajdan nOgrAd meGei domoNik kqzsEgbQl ide letelepwlve lakOheLwknek domoN nevet adtAk.
domoN elsQ okleveles emlItEse kisdomoN nEven MyyyBVYy-bOl valO. domoN MYBXXXXYy-ban GEren lakott telepwlEs volt, MYBVYyyyy-ben mAr alig Elnek benne, SEtkqltqztek vaG meghaltak lakOi. a XYyy. SAzadban puSta, MYyBVXXXXY-VXXXXYy-ban kezd UjjAtelepwlni, SlovAkokkal Es katolikus maGarokkal.
az ArpAd-kori fqldvAr legkEsQbb a Xyyyy. SAzad elejEn elpuStult, terwletEt az elmUlt SAzadokban temetQnek haSnAltAk. yyMyy-ben felUjItottAk Es felSenteltEk az eGkori temetQt, a megmaradt sIrokat restaurAltAk, Es felAllItottak petQfi aTai naGapjAnak emlEkEre is eG sIrkqvet, ameL eGkoron itt Allt.
; ;