Dorogháza Kastély-tető

A Kastély-tetői várhely Dorogháza déli részén, a Ménkes-patak és a Tó-völgyi patak összefolyásától kezdődő déli irányú hegyvonulat északi végén sűrűn benőtt területen található. A Kastély-tető magassága 262 méter, a környezetéből 30 méterre emelkedik ki.
A belső vár egy 6x8 méteres ovális terület, amit egy 10 méter széles 2 méter mély árok vesz körül. A belső várhoz északon egy háromszög alakú elővár csatlakozik, melynek alapja 14 méter magassága 45 méter.
A falut 1280-ban említik először, ekkor a Baksa nemzettség tagjai voltak a birtokosai. A várat írott források nem említik.


doroghAza kastEL-tetQ

a kastEL-tetQi vArheL doroghAza dEli rESEn, a mEnkes-patak Es a tO-vqlGi patak qSSefoLAsAtOl kezdQdQ dEli irANU heGvonulat ESaki vEgEn sWrWn benQtt terwleten talAlhatO. a kastEL-tetQ magassAga yyBVXyy mEter, a kqrNezetEbQl XXX mEterre emelkedik ki.
a belsQ vAr eG Yy*Yyyy mEteres ovAlis terwlet, amit eG X mEter SEles yy mEter mEL Arok veS kqrwl. a belsQ vArhoz ESakon eG hAromSqg alakU elQvAr Catlakozik, meLnek alapja Xyyyy mEter magassAga XXXXY mEter.
a falut MyyBVXXX-ban emlItik elQSqr, ekkor a baksa nemzettsEg tagjai voltak a birtokosai. a vArat Irott forrAsok nem emlItik.
; ;