Dunaföldvár

A Dunaföldvárról készült leírásokbanés tudományos munkákban Öregtorony, Csonkatorony Töröktorony néven ismertetett, négyszögletes alaprajzú várépületépítéséről írásos dokumentumok nem maradtak fenn. Hogy pontosan mikor építették, nem ismeretes, de valószínű, hogy a XVI. század elején emelték.
A földvári vár első név szerinti említését az 1543-as hadjárat törénetét leíró török krónikás Szinán Csausz munkájából ismerjük. Később két utazó, a török Evlia Cselebi és az osztrák hadmérnök Ottendorf Henrik mutatta be a vár és a mezőváros állapotát. Az erős palánk és a szép torony azonban a leírást követően már negyed századot sem ért meg épségben. 1686 őszén Buda felmentésére későn érkező török nagyvezér csapatai visszavonultukban minden elhagyott települést leromboltak, minden kiürített várat felgyújtottak.
1703-ban a legendás kuruc generális, Vak Bottyán foglalta el Földvárat, amely, mint a dunántúli hadjárat hídfőállása vált híressé.
A szabadságharc leverése után - végleg megszünt a vártorony hadászati jelentősége - az épületet, mint az uradalom börtönét használták tovább.
A XIX. század elején a toronytesthez észak-nyugatról toldaléképületet emeltek, amelyet az 1974-ben Mendele Ferenc tervei alapján elkészült műemléki helyreállítás során is meghagytak. Azóta az épületben múzeum kapott helyet.


dunafqldvAr

a dunafqldvArrOl kESwlt leIrAsokbanEs tudomANos munkAkban qregtoroN, ConkatoroN tqrqktoroN nEven ismertetett, nEGSqgletes alaprajzU vArEpwletEpItEsErQl IrAsos dokumentumok nem maradtak fenn. hoG pontosan mikor EpItettEk, nem ismeretes, de valOSInW, hoG a XYy. SAzad elejEn emeltEk.
a fqldvAri vAr elsQ nEv Serinti emlItEsEt az MYBXXXXyyy-as hadjArat tqrEnetEt leIrO tqrqk krOnikAs SinAn CauS munkAjAbOl ismerjwk. kEsQbb kEt utazO, a tqrqk evlia Celebi Es az oStrAk hadmErnqk ottendorf henrik mutatta be a vAr Es a mezQvAros AllapotAt. az erQs palAnk Es a SEp toroN azonban a leIrAst kqvetQen mAr neGed SAzadot sem Ert meg EpsEgben. MYyBVXXXYy QSEn buda felmentEsEre kEsQn ErkezQ tqrqk naGvezEr Capatai viSSavonultukban minden elhaGott telepwlEst leromboltak, minden kiwrItett vArat felGUjtottak.
MYyyByyy-ban a legendAs kuruc generAlis, vak boTTAn foglalta el fqldvArat, ameL, mint a dunAntUli hadjArat hIdfQAllAsa vAlt hIressE.
a SabadsAgharc leverEse utAn - vEgleg megSwnt a vArtoroN hadASati jelentQsEge - az Epwletet, mint az uradalom bqrtqnEt haSnAltAk tovAbb.
a XYyyyy. SAzad elejEn a toroNtesthez ESak-NugatrOl toldalEkEpwletet emeltek, ameLet az MYyyyyBVXXyyyy-ben mendele ferenc tervei alapjAn elkESwlt mWemlEki heLreAllItAs sorAn is meghaGtak. azOta az Epwletben mUzeum kapott heLet.