Ecskend

Az Árpád-kori földvár nyoma Galgamácsától 7 km-re északra, az ecskendi erdőben a Templomhegy északnyugati részén található. A vártól kb. 200 méterre északnyugatra, kb. 80 méterrel alacsonyabban található a Ruzsa-kút nevű forrás.
A vár belső területének átmérője kb. 35-40 méter, amit árok és sánc vesz körül. Az árok és a sánc az északnyugati oldalon maradt meg a legjobban. Itt az árok szélessége kb. 2 méter, a sánc felül kb. 2 méter alul kb. 4 méter széles. A belső terület dombja 3-4 méterrel, a sánc 1-1,5 méterrel emelkedik ki az árokból. A délkeleti oldal felé fokozatosan sekélyebbé válik az árok, a délkeleti oldalon már csak 20-30 cm. A belső területen egy 2-3 méter átmérőjű gödör látható. A vár területén sok középkori eredetű téglatöredék, kő és habarcstörmelék található.
Az aszódi Petőfi Múzeum gyűjteményében van egy a vár területén talált faragott ajtókeret kő. Ezen a területen lehetett a középkori Ecskend (Echken, Echkend, Echkon) falu, amely 1430-ban prédiumként (birtok, uradalom) szerepel.


eCkend

az ArpAd-kori fqldvAr Noma galgamACAtOl Yyy km-re ESakra, az eCkendi erdQben a templomheG ESakNugati rESEn talAlhatO. a vArtOl kb. yyB mEterre ESakNugatra, kb. VXXX mEterrel alaCoNabban talAlhatO a ruZa-kUt nevW forrAs.
a vAr belsQ terwletEnek AtmErQje kb. XXXY-XXXX mEter, amit Arok Es sAnc veS kqrwl. az Arok Es a sAnc az ESakNugati oldalon maradt meg a legjobban. itt az Arok SElessEge kb. yy mEter, a sAnc felwl kb. yy mEter alul kb. yyyy mEter SEles. a belsQ terwlet dombja yyy-yyyy mEterrel, a sAnc y-y-Y\X mEterrel emelkedik ki az ArokbOl. a dElkeleti oldal felE fokozatosan sekELebbE vAlik az Arok, a dElkeleti oldalon mAr Cak XX-XXX cm. a belsQ terwleten eG yy-yyy mEter AtmErQjW gqdqr lAthatO. a vAr terwletEn sok kqzEpkori eredetW tEglatqredEk, kQ Es habarCtqrmelEk talAlhatO.
az aSOdi petQfi mUzeum GWjtemENEben van eG a vAr terwletEn talAlt faragott ajtOkeret kQ. ezen a terwleten lehetett a kqzEpkori eCkend (echken, echkend, echkon) falu, ameL MyyyyBXXX-ban prEdiumkEnt (birtok, uradalom) Serepel.
; ;