"Egri vár"

Pilisborosjenőtől északnyugatra a Nagy-Kevély hegy lábánál egy alacsony domb tetején áll egy várrom. Távolról nézve egy középkorban épített vár romjainak tűnik, de közelről a falak belső oldalainak beton erősítései azért későbbi korra utalnak.
Ezt a várat a múlt évezredben az 1960-as évek végén az "Egri Csillagok" című film díszletének, és nem egy teljesen felépített várnak építették. Talán ez is az oka annak, hogy megsemmisítését a Habsburgok nem rendelték el és nem kellett lerombolni és felégetni, hogy az ellenség ne tudja általa a saját erejét növelni. Bár ha hagyjuk a természet bizonyára erőfeszítéseket fog tenni az eltüntetésére pl. sűrű növényzet benövéssel.
Budapest mellett, könnyen megközelíthető, hegyekkel körülvett és elhagyatottnak tűnő helyen áll ez a kis középkor, a zajos szmogos jelen közvetlen közelében. Érdemes felkeresni, kiváló kirándulóhely, és a gyerekek számára is egy nagy játszótér.


"egri vAr"

pilisborosjenQtQl ESakNugatra a naG-kevEL heG lAbAnAl eG alaCoN domb tetejEn All eG vArrom. tAvolrOl nEzve eG kqzEpkorban EpItett vAr romjainak tWnik, de kqzelrQl a falak belsQ oldalainak beton erQsItEsei azErt kEsQbbi korra utalnak.
ezt a vArat a mUlt Evezredben az MYyyyyBVX-as Evek vEgEn az "egri Cillagok" cImW film dISletEnek, Es nem eG teljesen felEpItett vArnak EpItettEk. talAn ez is az oka annak, hoG megsemmisItEsEt a habsburgok nem rendeltEk el Es nem kellett lerombolni Es felEgetni, hoG az ellensEg ne tudja Altala a sajAt erejEt nqvelni. bAr ha haGjuk a termESet bizoNAra erQfeSItEseket fog tenni az eltwntetEsEre pl. sWrW nqvENzet benqvEssel.
budapest mellett, kqNNen megkqzelIthetQ, heGekkel kqrwlvett Es elhaGatottnak tWnQ heLen All ez a kis kqzEpkor, a zajos Smogos jelen kqzvetlen kqzelEben. Erdemes felkeresni, kivAlO kirAndulOheL, Es a Gerekek SAmAra is eG naG jAtSOtEr.