Éleskő

Éleskő vár múltjára régészeti kutatások híján csak a fennmaradt kevés számú oklevél segítségével lehet következtetni. A vár magját a kerektornyot a vidéket birtokló Miskolc nemzetség építette, a XIII. század második felében a tatárjárás utáni nagy várépítési korszak idején. A krónikák szerint a Miskolc nembéli Panyit szörényi bán (1256-73) uralta, majd leszármazottai örökölték meg.
A XIV. század elején az Árpád-ház kihalása után, az országot darabokra szaggatták a függetlenségre törekvő főúri nemzetségek. Közéjük tartozott a Miskolc nemzetség is, amely Éleskő mellett a közeli Dédes várát is birtokolta. Uralmuknak a trónharcokból győztesen kikerülő Károly Róbert országegyesítő hadjáratai vetettek véget, letörve az oligarchák hatalmát. Az uralkodó bizalmas híveinek, a Szécsi főnemesi családnak adományozta az éleskői váruradalmat.
1360-ban I. Lajos király megerősítette a família birtokosztályát, mely szerint a vár - a környező jobbágyfalvakkal egyetemben - Szécsi Miklós horvát és dalmát bán tulajdonába került. 1364-december 25.-én Csepelen kelt oklevél szerint Szécsi Miklós Miskolc birtokot és az ekkor már romos állapotban lévő várát Lindva vár és tartozékaiért I. Lajos királlyal elcserélte, amit a király a diósgyőri várhoz csatolt.
1389-ben már épül egy másik vár Nagy Lajos rendeletére, amely a Gerenna nevet kapja. 1438-ben Albert király a Pálóczi családnak adományozta, majd később a Perényieké lett. A várnak nem volt hadi jelentősége és történelmünkben sem játszott szerepet.


EleskQ

EleskQ vAr mUltjAra rEgESeti kutatAsok hIjAn Cak a fennmaradt kevEs SAmU oklevEl segItsEgEvel lehet kqvetkeztetni. a vAr magjAt a kerektorNot a vidEket birtoklO miskolc nemzetsEg EpItette, a Xyyy. SAzad mAsodik felEben a tatArjArAs utAni naG vArEpItEsi korSak idejEn. a krOnikAk Serint a miskolc nembEli paNit SqrENi bAn (MyyBVYy-VXXyyy) uralta, majd leSArmazottai qrqkqltEk meg.
a Xyyyy. SAzad elejEn az ArpAd-hAz kihalAsa utAn, az orSAgot darabokra SaggattAk a fwggetlensEgre tqrekvQ fQUri nemzetsEgek. kqzEjwk tartozott a miskolc nemzetsEg is, ameL EleskQ mellett a kqzeli dEdes vArAt is birtokolta. uralmuknak a trOnharcokbOl GQztesen kikerwlQ kAroL rObert orSAgeGesItQ hadjAratai vetettek vEget, letqrve az oligarchAk hatalmAt. az uralkodO bizalmas hIveinek, a SECi fQnemesi CalAdnak adomANozta az EleskQi vAruradalmat.
MyyyBVX-ban y. lajos kirAL megerQsItette a famIlia birtokoStALAt, meL Serint a vAr - a kqrNezQ jobbAGfalvakkal eGetemben - SECi miklOs horvAt Es dalmAt bAn tulajdonAba kerwlt. MyyyBVXyyyy-december XXY.-En Cepelen kelt oklevEl Serint SECi miklOs miskolc birtokot Es az ekkor mAr romos Allapotban lEvQ vArAt lindva vAr Es tartozEkaiErt y. lajos kirALLal elCerElte, amit a kirAL a diOsGQri vArhoz Catolt.
MyyyBVXXXYyyyy-ben mAr Epwl eG mAsik vAr naG lajos rendeletEre, ameL a gerenna nevet kapja. MyyyyBXXXYyyy-ben albert kirAL a pAlOczi CalAdnak adomANozta, majd kEsQbb a perENiekE lett. a vArnak nem volt hadi jelentQsEge Es tqrtEnelmwnkben sem jAtSott Serepet.
; ;