Fancsi-vár (Kéthely)

Kéthely felett nyugat felé emelkedő dombra épült a Fancsi-vár. A falu központjából nyugati irányba vezető Vár utca végén van egy víztorony, ami messziről látszik, ettől északra 100 méterre található a vár maradványa, melynek belső területe egykor zsidó temető volt.
Kéthely első írásos említése 1274-ből (Kedhel) származik. A középkorban hosszú ideig a Gordovai Fancs család birtokolta. 1733-tól a Hunyadiak tulajdona lett.
Kéthely vára a XVI. század közepe után épült. 1541-ben a török elfoglalta Buda várát. A megszállás tartósnak tűnt, a hódítók támadásai, rablásai ellen az országban több helyen kezdtek hevenyészett építkezésekbe. 1555-ben foglalták el a törökök Somogy megye déli és középső részét, aminek hatására a megye megmaradt északnyugati szögletében, valamint a szomszédos Zalában minden katonailag hasznosítható helyet megerősítettek, Fancs János és György is ekkor építtette a kéthelyi várat. 1566-ban, Szigetvár elestének hírére Kéthely várát őrsége felgyújtotta és elmenekült. Tahy Ferenc kanizsai főkapitány és utóda, Thury György, a Kanizsa körüli kis várakkal együtt újjáépítette. 1588 őszén a török több más kis végvárral együtt felégette, elpusztította.
A Fancsi-vár egy négyszögű palánkvár, négy sarkán egy-egy rondellával, körülötte mély árokkal, azon kívül földsánccal. Egyike volt azoknak a kis erődítményeknek, amelyek százával álltak a nagyobb várak alkotta végvárvonal előtt, hogy feltartsák a 150 éven át meg-megújuló török hódítást.


fanCi-vAr (kEtheL)

kEtheL felett Nugat felE emelkedQ dombra Epwlt a fanCi-vAr. a falu kqzpontjAbOl Nugati irANba vezetQ vAr utca vEgEn van eG vIztoroN, ami meSSirQl lAtSik, ettQl ESakra B mEterre talAlhatO a vAr maradvANa, meLnek belsQ terwlete eGkor ZidO temetQ volt.
kEtheL elsQ IrAsos emlItEse MyyBVXXyyyy-bQl (kedhel) SArmazik. a kqzEpkorban hoSSU ideig a gordovai fanC CalAd birtokolta. MYyyBXXXyyy-tOl a huNadiak tulajdona lett.
kEtheL vAra a XYy. SAzad kqzepe utAn Epwlt. MYBXXXXy-ben a tqrqk elfoglalta buda vArAt. a megSAllAs tartOsnak tWnt, a hOdItOk tAmadAsai, rablAsai ellen az orSAgban tqbb heLen kezdtek heveNESett EpItkezEsekbe. MYBVY-ben foglaltAk el a tqrqkqk somoG meGe dEli Es kqzEpsQ rESEt, aminek hatAsAra a meGe megmaradt ESakNugati SqgletEben, valamint a SomSEdos zalAban minden katonailag haSnosIthatO heLet megerQsItettek, fanC jAnos Es GqrG is ekkor EpIttette a kEtheLi vArat. MYBVXYy-ban, SigetvAr elestEnek hIrEre kEtheL vArAt QrsEge felGUjtotta Es elmenekwlt. tahi ferenc kaniZai fQkapitAN Es utOda, thuri GqrG, a kaniZa kqrwli kis vArakkal eGwtt UjjAEpItette. MYBVXXXYyyy QSEn a tqrqk tqbb mAs kis vEgvArral eGwtt felEgette, elpuStItotta.
a fanCi-vAr eG nEGSqgW palAnkvAr, nEG sarkAn eG-eG rondellAval, kqrwlqtte mEL Arokkal, azon kIvwl fqldsAnccal. eGike volt azoknak a kis erQdItmENeknek, ameLek SAzAval Alltak a naGobb vArak alkotta vEgvArvonal elQtt, hoG feltartsAk a BV Even At meg-megUjulO tqrqk hOdItAst.
; ;