Fehérbézseny

Fonyódtól délkeletre az M7-es autópályától kb. 150 méterre északnyugatra a környező ingoványos területből kiemelkedő alacsony dombon található a néhány házból álló Fehérbézseny. A domb legmagasabb pontján állt a vár.
Fehérbézseny egyetlen utcája a település déli végén a vár helyén vezet keresztül. Az utcától keletre néhány lakó- és gazdasági épület és művelt területek eltüntették a vár építményeit, védműveit. A nyugati oldalon az akácerdőben viszont jól látható a kettős várárok és sáncolás. A vár délnyugati részen egy védőmű (rondella) helye látható. A külső árok felső földrétegét méhkasok telepítése miatt elhordták. A többi oldalon a felszínen erődítés nem látható csak csekély lejtésű domboldal. A várhely teljes kiterjedése kb. 190x140 méter, az árkon belüli terület kb. 140x110 méter.
A várhelyhez közeli tőzegbányában 1950-52 között számos lelet került napvilágra pl. ágyúgolyók, szekerce, lándzsa, nagy edény, orsógombok, szigony stb. 1966-ban Müller Róbert, majd 2002-2003-ban (a leendő M7-es autópálya bézsenypusztai szakaszánál) Gallina Zsolt folytatott ásatásokat. 350 síros török kori temetőt tártak fel.
A XVI. század közepére a török hatalom a megszilárdult a Kelet-Dunántúlon. Ekkor Koppányban volt a legnyugatibb török vár, ahonnan állandósultak a támadások, főleg a Lengyel Boldizsár, majd Magyar Bálint építette fonyódi Alsóvár ellen. Többször indított a koppányi bég számos török vár helyőrségével összehangolt, koncentrált támadást több vár ellen egy időben, hogy ne tudjanak egymásnak segítséget nyújtani. A magyarok és a törökök is igyekeztek a nagyobb várak köré előőrsként "vigyázó házakat” (górékat) építeni, melyekkel kiszélesedett a fővár ellenőrzési, védelmi körzete. A töröknek Endréden és Fonyód közelében Bézsenypusztánál (1570-1571) sikerült ellenvárat emelni. A fonyódi Alsóvár őrsége a folyamatos támadások miatt nem tudta megakadályozni a bézsenyi ellenvár felépülését, pedig Magyar Bálint személyesen ment Bécsújhelyre segítséget kérni, és a Pápáról kapott is gyalogosokat, de ennek ellenére nem sikerült felszámolni a fenyegető közelségbe került török erődítményt.
Magyar Bálint 1572 decemberében még levelet írt, s két török foglyot is küldött Nádasdy Ferenc országos főkapitánynak, de hamarosan 1573 áprilisában meghalt. Két évvel később, 1575 augusztusában a bézsenyi és más török ellenvárból végső, megsemmisítő erejű török csapást mértek Fonyódra. Az őrsége hősies harcban elesett, a várat a törökök lerombolták. A bézsenyi török palánkvár további sorsa nem ismert.


fehErbEZeN

foNOdtOl dElkeletre az mYyy-es autOpALAtOl kb. BV mEterre ESakNugatra a kqrNezQ ingovANos terwletbQl kiemelkedQ alaCoN dombon talAlhatO a nEhAN hAzbOl AllO fehErbEZeN. a domb legmagasabb pontjAn Allt a vAr.
fehErbEZeN eGetlen utcAja a telepwlEs dEli vEgEn a vAr heLEn vezet kereStwl. az utcAtOl keletre nEhAN lakO- Es gazdasAgi Epwlet Es mWvelt terwletek eltwntettEk a vAr EpItmENeit, vEdmWveit. a Nugati oldalon az akAcerdQben viSont jOl lAthatO a kettQs vArArok Es sAncolAs. a vAr dElNugati rESen eG vEdQmW (rondella) heLe lAthatO. a kwlsQ Arok felsQ fqldrEtegEt mEhkasok telepItEse miatt elhordtAk. a tqbbi oldalon a felSInen erQdItEs nem lAthatO Cak CekEL lejtEsW domboldal. a vArheL teljes kiterjedEse kb. BVXXXX*BXXXX mEter, az Arkon belwli terwlet kb. BXXXX*BX mEter.
a vArheLhez kqzeli tQzegbANAban MYyyyyBV-Vyy kqzqtt SAmos lelet kerwlt napvilAgra pl. AGUgoLOk, Sekerce, lAndZa, naG edEN, orsOgombok, SigoN stb. MYyyyyBVXYy-ban mwller rObert, majd yyMyy-yyMyyy-ban (a leendQ mYyy-es autOpALa bEZeNpuStai SakaSAnAl) gallina Zolt foLtatott AsatAsokat. yyyBV sIros tqrqk kori temetQt tArtak fel.
a XYy. SAzad kqzepEre a tqrqk hatalom a megSilArdult a kelet-dunAntUlon. ekkor koppANban volt a legNugatibb tqrqk vAr, ahonnan AllandOsultak a tAmadAsok, fQleg a lenGel boldiZAr, majd maGar bAlint EpItette foNOdi alsOvAr ellen. tqbbSqr indItott a koppANi bEg SAmos tqrqk vAr heLQrsEgEvel qSSehangolt, koncentrAlt tAmadAst tqbb vAr ellen eG idQben, hoG ne tudjanak eGmAsnak segItsEget NUjtani. a maGarok Es a tqrqkqk is iGekeztek a naGobb vArak kqrE elQQrskEnt "viGAzO hAzakat” (gOrEkat) EpIteni, meLekkel kiSElesedett a fQvAr ellenQrzEsi, vEdelmi kqrzete. a tqrqknek endrEden Es foNOd kqzelEben bEZeNpuStAnAl (MYBVXX-MYBVXXy) sikerwlt ellenvArat emelni. a foNOdi alsOvAr QrsEge a foLamatos tAmadAsok miatt nem tudta megakadALozni a bEZeNi ellenvAr felEpwlEsEt, pedig maGar bAlint SemELesen ment bECUjheLre segItsEget kErni, Es a pApArOl kapott is Galogosokat, de ennek ellenEre nem sikerwlt felSAmolni a feNegetQ kqzelsEgbe kerwlt tqrqk erQdItmENt.
maGar bAlint MYBVXXyy decemberEben mEg levelet Irt, s kEt tqrqk fogLot is kwldqtt nAdasdi ferenc orSAgos fQkapitANnak, de hamarosan MYBVXXyyy AprilisAban meghalt. kEt Evvel kEsQbb, MYBVXXY auguStusAban a bEZeNi Es mAs tqrqk ellenvArbOl vEgsQ, megsemmisItQ erejW tqrqk CapAst mErtek foNOdra. az QrsEge hQsies harcban elesett, a vArat a tqrqkqk leromboltAk. a bEZeNi tqrqk palAnkvAr tovAbbi sorsa nem ismert.
; ;