Felsőtárkány (Vár-hegy)

A felsőtárkányi vár-hegy kettős csúcsú tetejét sánc veszi körbe, külső árokkal, ami a meredek keleti, délkeleti hegyoldal felett hiányzik. Az 1,6 ha kiterjedésű őskori földvár a késő bronzkori Kyjatice-kultúra emléke. Az ásatás során előkerült kerámiaanyagban a turbántekercses peremű tálak a bevagdalt peremek, a ferde plasztikus bordadíszítések preszkíta, keleti (basarábi kultúra), al-dunai (Bosut-csoport) hatásról, kapcsolatokról árulkodnak. Mivel a bükki sáncok építését a Kr. e. 8. század idejére datálják a régészek, ezért legújabban a preszkíta (mezőcsáti csoport) bevándorlási hullámokkal hozzák kapcsolatba az erődítés elkészítését.
Az ásatás során középkori telepjelenség ugyan nem bontakozott ki, csupán az egyik kutatóárokban egy malteres középkori padlózat vált ismertté, valamint a késő bronzkori sáncba az Árpád-kor idején beleépített kőfal tanúskodik a középkori használatról.
Az őskori és a középkori vár teljes terjedelmében azonos területen fekszik. Teljes hossza 468 méter, legnagyobb szélessége a két csúcsnál 56, illetve 80 méter. Az Árpád-házi uralkodók idejében a XII.-XIV. században az egri püspök menedékvárát a felsőtárkányi Vár-hegy hatalmas erődítménye jelentette, amit a tatárjáráskor romboltak le.


felsQtArkAN (vAr-heG)

a felsQtArkANi vAr-heG kettQs CUCU tetejEt sAnc veSi kqrbe, kwlsQ Arokkal, ami a meredek keleti, dElkeleti heGoldal felett hiANzik. az y+Yy\X ha kiterjedEsW Qskori fqldvAr a kEsQ bronzkori kijatice-kultUra emlEke. az AsatAs sorAn elQkerwlt kerAmiaaNagban a turbAntekerCes peremW tAlak a bevagdalt peremek, a ferde plaStikus bordadISItEsek preSkIta, keleti (basarAbi kultUra), al-dunai (bosut-Coport) hatAsrOl, kapColatokrOl Arulkodnak. mivel a bwkki sAncok EpItEsEt a kr. e. Yyyy. SAzad idejEre datAljAk a rEgESek, ezErt legUjabban a preSkIta (mezQCAti Coport) bevAndorlAsi hullAmokkal hozzAk kapColatba az erQdItEs elkESItEsEt.
az AsatAs sorAn kqzEpkori telepjelensEg uGan nem bontakozott ki, CupAn az eGik kutatOArokban eG malteres kqzEpkori padlOzat vAlt ismerttE, valamint a kEsQ bronzkori sAncba az ArpAd-kor idejEn beleEpItett kQfal tanUskodik a kqzEpkori haSnAlatrOl.
az Qskori Es a kqzEpkori vAr teljes terjedelmEben azonos terwleten fekSik. teljes hoSSa yyyyBVXYyyy mEter, legnaGobb SElessEge a kEt CUCnAl VYy, illetve VXXX mEter. az ArpAd-hAzi uralkodOk idejEben a Xyy.-Xyyyy. SAzadban az egri pwspqk menedEkvArAt a felsQtArkANi vAr-heG hatalmas erQdItmENe jelentette, amit a tatArjArAskor romboltak le.