Festung

Félúton az Őrtilosról az őrtilosi vasútállomásra vezető út mellett emelkedő meredek oldal szélén található az erődítmény.
Perczel Mór, aki 1848 októberétől a drávai hadtest parancsnoka volt, a drávai átkelők védelmére építtette. Az erőd a XIX. században használt német hadnyelv szerint kapta nevét, azonban nem volt több mint egy ütegállás. A névadás inkább annak a bátor, hősies és cseppet sem jelentéktelen tettnek tudható be, melyet ezen a helyen véghezvitt egy maroknyi honvéd. Jellasics seregei 1848 szeptember 14-én keltek át Őrtilosnál a Dráván. A bátor, hősies honvédek Perczel Mór vezetésével ideiglenesen feltartóztatták a betörő horvát hadat.
Az őrhelyek sáncainak nyoma ma is jól látható, de fölfedezhető a töltések maradványa is, ami mögé rejtették a magyar csapat ágyúit. Az 1848-as harci események hősies védőinek tiszteletére a helybéliek emlékművel, és nemzeti lobogóval jelölték meg a sánc helyét.


festung

fElUton az QrtilosrOl az Qrtilosi vasUtAllomAsra vezetQ Ut mellett emelkedQ meredek oldal SElEn talAlhatO az erQdItmEN.
perczel mOr, aki MYyyyBXXXXYyyy oktOberEtQl a drAvai hadtest paranCnoka volt, a drAvai AtkelQk vEdelmEre EpIttette. az erQd a XYyyyy. SAzadban haSnAlt nEmet hadNelv Serint kapta nevEt, azonban nem volt tqbb mint eG wtegAllAs. a nEvadAs inkAbb annak a bAtor, hQsies Es Ceppet sem jelentEktelen tettnek tudhatO be, meLet ezen a heLen vEghezvitt eG marokNi honvEd. jellasiC seregei MYyyyBXXXXYyyy September Xyyyy-En keltek At QrtilosnAl a drAvAn. a bAtor, hQsies honvEdek perczel mOr vezetEsEvel ideiglenesen feltartOztattAk a betqrQ horvAt hadat.
az QrheLek sAncainak Noma ma is jOl lAthatO, de fqlfedezhetQ a tqltEsek maradvANa is, ami mqgE rejtettEk a maGar Capat AGUit. az MYyyyBXXXXYyyy-as harci esemENek hQsies vEdQinek tiSteletEre a heLbEliek emlEkmWvel, Es nemzeti lobogOval jelqltEk meg a sAnc heLEt.
; ;