Fonyód Alsóvár

A a XI. századtól a XVI. századig álló vár maradványa Fonyód déli részén a mai Szent István utcában található. Az egykori vár területén feltárták a belső várban épített templom alapfalait, helyreállították és folyamatosan gondozzák a külső és a belső négyzet alakú várárkokat.
A település a honfoglalás után a Lád nemzetségből származó Tar Zerind fia, Koppány vezér birtoka lett. A helység első ízben az 1082-ben kelt oklevélben fordult elő, Funoldi néven, amikor I. László király a veszprémi káptalan birtokait összeírta, és őket azokban megerősítette.
Később a Pannonhalmi Apátság birtoka lett, egy pápai tizedjegyzékben Fonold néven fordul elő, és ekkor már önálló plébániával rendelkezett.
Buda várának elfoglalása után, 1541-ben, palonai Magyar Bálint a község templomát palánkkal megerősítette, árokkal körülvette, majd egy nagyobb területet (kb. 60×60 méter) is hozzávéve, azt ugyancsak palánkkal és árokkal vette körbe. A palánkvár hosszú ideig ellenállt a török ostromnak, csak Magyar Bálint halála (1573 április) után két évvel, 1575-ben tudták elfoglalni. A törökök a várat és a helységet elpusztították.
A külső várárok belső oldalát palánkfal vette körül. A várárok négy sarkában köríves földrondellák emelkedtek. A vár bejárata a mai Szent István utca felől volt, ahonnan a külső árkon át kapuvédőművel ellátott híd vezetett a külső várudvarba. Innen egy hasonló híd vezetett a belső várba. Itt széles falú épületek, kőből készült erődítések és egy őrtorony állt. A belső várban állt a román stílusban épült templom. A templomban és körülötte már az Árpádkortól kezdve temetkeztek. A templomerődöt árokkal és palánkfallal vették körül. A palánkkerítés és a várárok által bezárt négyszög alakú terület hátsó felében szinte a templomnak támaszkodva állt a végház, a várépület.
Az árok 8 méter mély volt és vízzel telített. A belső várárkot is felhúzható kapuhíd ívelte át.


foNOd alsOvAr

a a Xy. SAzadtOl a XYy. SAzadig AllO vAr maradvANa foNOd dEli rESEn a mai Sent istvAn utcAban talAlhatO. az eGkori vAr terwletEn feltArtAk a belsQ vArban EpItett templom alapfalait, heLreAllItottAk Es foLamatosan gondozzAk a kwlsQ Es a belsQ nEGzet alakU vArArkokat.
a telepwlEs a honfoglalAs utAn a lAd nemzetsEgbQl SArmazO tar zerind fia, koppAN vezEr birtoka lett. a heLsEg elsQ Izben az MVXXXyy-ben kelt oklevElben fordult elQ, funoldi nEven, amikor y. lASlO kirAL a veSprEmi kAptalan birtokait qSSeIrta, Es Qket azokban megerQsItette.
kEsQbb a pannonhalmi apAtsAg birtoka lett, eG pApai tizedjeGzEkben fonold nEven fordul elQ, Es ekkor mAr qnAllO plEbAniAval rendelkezett.
buda vArAnak elfoglalAsa utAn, MYBXXXXy-ben, palonai maGar bAlint a kqzsEg templomAt palAnkkal megerQsItette, Arokkal kqrwlvette, majd eG naGobb terwletet (kb. VX×VX mEter) is hozzAvEve, azt uGanCak palAnkkal Es Arokkal vette kqrbe. a palAnkvAr hoSSU ideig ellenAllt a tqrqk ostromnak, Cak maGar bAlint halAla (MYBVXXyyy Aprilis) utAn kEt Evvel, MYBVXXY-ben tudtAk elfoglalni. a tqrqkqk a vArat Es a heLsEget elpuStItottAk.
a kwlsQ vArArok belsQ oldalAt palAnkfal vette kqrwl. a vArArok nEG sarkAban kqrIves fqldrondellAk emelkedtek. a vAr bejArata a mai Sent istvAn utca felQl volt, ahonnan a kwlsQ Arkon At kapuvEdQmWvel ellAtott hId vezetett a kwlsQ vArudvarba. innen eG hasonlO hId vezetett a belsQ vArba. itt SEles falU Epwletek, kQbQl kESwlt erQdItEsek Es eG QrtoroN Allt. a belsQ vArban Allt a romAn stIlusban Epwlt templom. a templomban Es kqrwlqtte mAr az ArpAdkortOl kezdve temetkeztek. a templomerQdqt Arokkal Es palAnkfallal vettEk kqrwl. a palAnkkerItEs Es a vArArok Altal bezArt nEGSqg alakU terwlet hAtsO felEben Sinte a templomnak tAmaSkodva Allt a vEghAz, a vArEpwlet.
az Arok Yyyy mEter mEL volt Es vIzzel telItett. a belsQ vArArkot is felhUzhatO kapuhId Ivelte At.
; ;