Füzér

Az várat feltehetően az Aba nemzetségből származó Andronicus mester építette a XII. század első harmadában. Tőle II. András király vette meg.
A tatárjárás után IV. Béla király újjáépíttette a várat és lányának Anna hercegnőnek adta. 1264-ben Béla fia, István herceg fellázadt apja ellen és elfoglalta Füzért. Béla király megostromolta és elfoglalta István több várát, de Füzért nem tudta bevenni. A várat István várnagya, Rosd nembéli Endre Mihály védte meg. Béla és István végül békét kötöttek és 1270-ben István követte apját a trónon. Ezután Füzért István Endre Mihálynak adományozta.
A XIII. század végére feltehetően Amadé Aba nádor kezébe került, aki 1301 és 1310 között a várban örizte a koronát, amíg különböző trónkövetelők harcoltak a trónért. Aba és fiai szembeszálltak Károly Róberttel, aki 1312-ben legyőzte őket és többi váraikkal együtt Füzért is elvette tőlük. Károly Róbert a várat támogatójának Drugeth Fülöpnek ajándékozta. 1389-ben Zsigmond király Perényi Péter fiainak ajándékozta, azóta Perényi várnak is említik. A XV. században a Perényi család kaputornyot épített a várhoz és felújította a belső épületeket. 1440-es években egy egyezség értelmében átadta Füzért Pálóczy Lászlónak és csak 1446-ban kapta vissza. 1483-ban Perényi János fiai István és Miklós fellázadtak Mátyás király ellen. A király megostromolta István néhány várát Füzért viszont megkímélték, amikor látva az eseményeket a várvédők harc nélkül kaput nyitottak. Mátyás nem sokkal később visszadta István fiának Perényi Imrének. Perényi Imre fia Péter, aki 1526-ban a koronaőri tisztet viselte, a mohácsi csata után egy évig a várban őrizte a koronázási ékszereket. 1527-ben Perényi Péter a másik oldalra állt és Habsburg Ferdinánd adta a koronát. 1529-ben a törökök elfogták és 4 évig fogva tartották. Szabadulása után Szapolyai János mellé állt és hozzáfogott várai köztük Füzér reneszánsz stílusú újjáépítéséhez. Szapolyai János halála után újra I. Ferdinánd híve lett, de az tömlöcbe vetette ahonnan csak élete végén 1547-ben szabadult. Fia, Gábor szintén építkezett Füzéren 1561-1563 között. Halála után 1567-ben a vár a Báthory- majd 1603-ban Nádasdy család kezébe került.
1626-ban az erdélyi Bethlen Gábor fejedelem seregei rövid időre elfoglalták majd ismét visszakerült a Nádasdy családhoz. 1668-ban Nádasdy Ferenc bérbeadta várat Bónis Ferencnek. Öt évvel később Nádasdy és Bónis belekeveredtek egy Habsburg-ellenes összeesküvésbe. Birtokaikat elkobozták, Bónist börtönbe zárták, Nádasdyt kivégezték. Az úr nélküli várat elhanyagolták. 1676-ban a Habsburg csapatok kifosztották és teljesen lerombolták. A XVIII. és XIX. században a helyi lakosok elhordták a köveket. Azóta állapotát stabilizálták. A régészeti feltárások és műemléki helyreállítások folyamatban vannak.


fwzEr

az vArat feltehetQen az aba nemzetsEgbQl SArmazO andronicus mester EpItette a Xyy. SAzad elsQ harmadAban. tQle yy. andrAs kirAL vette meg.
a tatArjArAs utAn yyyy. bEla kirAL UjjAEpIttette a vArat Es lANAnak anna hercegnQnek adta. MyyBVXyyyy-ben bEla fia, istvAn herceg fellAzadt apja ellen Es elfoglalta fwzErt. bEla kirAL megostromolta Es elfoglalta istvAn tqbb vArAt, de fwzErt nem tudta bevenni. a vArat istvAn vArnaGa, rosd nembEli endre mihAL vEdte meg. bEla Es istvAn vEgwl bEkEt kqtqttek Es MyyBVXX-ben istvAn kqvette apjAt a trOnon. ezutAn fwzErt istvAn endre mihALnak adomANozta.
a Xyyy. SAzad vEgEre feltehetQen amadE aba nAdor kezEbe kerwlt, aki MyyyBy Es MyyyBX kqzqtt a vArban qrizte a koronAt, amIg kwlqnbqzQ trOnkqvetelQk harcoltak a trOnErt. aba Es fiai SembeSAlltak kAroL rOberttel, aki MyyyBXyy-ben leGQzte Qket Es tqbbi vAraikkal eGwtt fwzErt is elvette tQlwk. kAroL rObert a vArat tAmogatOjAnak drugeth fwlqpnek ajAndEkozta. MyyyBVXXXYyyyy-ben Zigmond kirAL perENi pEter fiainak ajAndEkozta, azOta perENi vArnak is emlItik. a XY. SAzadban a perENi CalAd kaputorNot EpItett a vArhoz Es felUjItotta a belsQ Epwleteket. MyyyyBXXXX-es Evekben eG eGezsEg ErtelmEben Atadta fwzErt pAlOczi lASlOnak Es Cak MyyyyBXXXXYy-ban kapta viSSa. MyyyyBVXXXyyy-ban perENi jAnos fiai istvAn Es miklOs fellAzadtak mATAs kirAL ellen. a kirAL megostromolta istvAn nEhAN vArAt fwzErt viSont megkImEltEk, amikor lAtva az esemENeket a vArvEdQk harc nElkwl kaput Nitottak. mATAs nem sokkal kEsQbb viSSadta istvAn fiAnak perENi imrEnek. perENi imre fia pEter, aki MYBXXYy-ban a koronaQri tiStet viselte, a mohACi Cata utAn eG Evig a vArban Qrizte a koronAzAsi EkSereket. MYBXXYyy-ben perENi pEter a mAsik oldalra Allt Es habsburg ferdinAnd adta a koronAt. MYBXXYyyyy-ben a tqrqkqk elfogtAk Es yyyy Evig fogva tartottAk. SabadulAsa utAn SapoLai jAnos mellE Allt Es hozzAfogott vArai kqztwk fwzEr reneSAnS stIlusU UjjAEpItEsEhez. SapoLai jAnos halAla utAn Ujra y. ferdinAnd hIve lett, de az tqmlqcbe vetette ahonnan Cak Elete vEgEn MYBXXXXYyy-ben Sabadult. fia, gAbor SintEn EpItkezett fwzEren MYBVXy-MYBVXyyy kqzqtt. halAla utAn MYBVXYyy-ben a vAr a bAthori- majd MYyByyy-ban nAdasdi CalAd kezEbe kerwlt.
MYyBXXYy-ban az erdELi bethlen gAbor fejedelem seregei rqvid idQre elfoglaltAk majd ismEt viSSakerwlt a nAdasdi CalAdhoz. MYyBVXYyyy-ban nAdasdi ferenc bErbeadta vArat bOnis ferencnek. qt Evvel kEsQbb nAdasdi Es bOnis belekeveredtek eG habsburg-ellenes qSSeeskwvEsbe. birtokaikat elkoboztAk, bOnist bqrtqnbe zArtAk, nAdasdit kivEgeztEk. az Ur nElkwli vArat elhaNagoltAk. MYyBVXXYy-ban a habsburg Capatok kifoStottAk Es teljesen leromboltAk. a XYyyy. Es XYyyyy. SAzadban a heLi lakosok elhordtAk a kqveket. azOta AllapotAt stabilizAltAk. a rEgESeti feltArAsok Es mWemlEki heLreAllItAsok foLamatban vannak.
; ;