Galyavár

Magyarország mai területének legmagasabban fekvő várhelye, a Galyatető északnyugati nyúlványára épült 837 méter tengerszint feletti magasságban. A várat Galyatetővel egy 820 méter magas nyereg köt össze, a többi oldalon kb. 250 méter magas meredek lejtők határolják.
A vár déli végén található első gerincet átvágó árok és az északi sziklás végződés között a távolság 250 méter. Az vár déli végétől az északi véget alkotó szikláig a keleti lejtőn egykori palánk nyomvonala látható. A várat délről két egymást követő árok határolja, ami után három várrész következik. Az első várrész 76 méter hosszú és 18 méter széles, amit több árok és terasz választ el az 50 méter hosszú és 15 méter széles második várrésztől, ami egy 3-4 méteres sziklatörésben végződik. Ezután következik a 40 méter hosszú harmadik várrész, amely északon a vár végét alkotó sziklában végződik.
Galyavárról semmilyen történeti adat nincs, azonban feltételezik, hogy a középkorban használták, megerősítették a korábbi időkben épült sáncokat.


gaLavAr

maGarorSAg mai terwletEnek legmagasabban fekvQ vArheLe, a gaLatetQ ESakNugati NUlvANAra Epwlt YyyyBXXXYyy mEter tengerSint feletti magassAgban. a vArat gaLatetQvel eG YyyyBXX mEter magas Nereg kqt qSSe, a tqbbi oldalon kb. yyBV mEter magas meredek lejtQk hatAroljAk.
a vAr dEli vEgEn talAlhatO elsQ gerincet AtvAgO Arok Es az ESaki SiklAs vEgzQdEs kqzqtt a tAvolsAg yyBV mEter. az vAr dEli vEgEtQl az ESaki vEget alkotO SiklAig a keleti lejtQn eGkori palAnk Nomvonala lAthatO. a vArat dElrQl kEt eGmAst kqvetQ Arok hatArolja, ami utAn hArom vArrES kqvetkezik. az elsQ vArrES VXXYy mEter hoSSU Es XYyyy mEter SEles, amit tqbb Arok Es teraS vAlaSt el az V mEter hoSSU Es XY mEter SEles mAsodik vArrEStQl, ami eG yyy-yyyy mEteres SiklatqrEsben vEgzQdik. ezutAn kqvetkezik a XXXX mEter hoSSU harmadik vArrES, ameL ESakon a vAr vEgEt alkotO SiklAban vEgzQdik.
gaLavArrOl semmiLen tqrtEneti adat ninC, azonban feltEtelezik, hoG a kqzEpkorban haSnAltAk, megerQsItettEk a korAbbi idQkben Epwlt sAncokat.
; ;