Gerennavár

Szilvásvárad közelében a Tótfalu-völgy és a Leány-völgy közti 759 méter magas hegycsúcson található a várrom. A várat a meredek keleti oldalt kivéve 3-4 méter széles 2 méter mély árok határolja. A vár bejárata feltehetően a nyugati oldalon volt, ahol a várárkon fahíd vezethetett a felvonóhidas kapuhoz. Valószínűleg a XIV. században Nagy Lajos király rendeletére építették, amit a király vadászkastélynak használt.
Alaprajza és jellege szerint később épült, mint a közeli Éleskő vára, lakottsága idejét a XIV-XV. századra tehetjük. Pusztulásának körülményeit nem ismerjük, feltehetően a szomszédos Éleskő vár sorsában osztozott.


gerennavAr

SilvAsvArad kqzelEben a tOtfalu-vqlG Es a leAN-vqlG kqzti YyyBVYyyyy mEter magas heGCUCon talAlhatO a vArrom. a vArat a meredek keleti oldalt kivEve yyy-yyyy mEter SEles yy mEter mEL Arok hatArolja. a vAr bejArata feltehetQen a Nugati oldalon volt, ahol a vArArkon fahId vezethetett a felvonOhidas kapuhoz. valOSInWleg a Xyyyy. SAzadban naG lajos kirAL rendeletEre EpItettEk, amit a kirAL vadASkastELnak haSnAlt.
alaprajza Es jellege Serint kEsQbb Epwlt, mint a kqzeli EleskQ vAra, lakottsAga idejEt a Xyyyy-XY. SAzadra tehetjwk. puStulAsAnak kqrwlmENeit nem ismerjwk, feltehetQen a SomSEdos EleskQ vAr sorsAban oStozott.
; ;