Golop (Vay-vár)

Golop határában 3000 éves temetkezési helyre bukkantak, a település az ókor óta lakott. A települést 1255-ben említik először. Alsó- és Felső-Golop néven két község volt, melyek közül Felső-Golop Abaúj vármegyéhez tartozott 1455-ig, ekkor a Zemplén vármegyében fekvő Alsó-Goloppal egyesítették. Golop nevét az idők során többféle formában írták: Golup, Gulup és Galoph néven szerepelt a korabeli oklevelekben. A település a Golopy család ősi fészke volt. A falut már IV. Béla idejében említették az oklevelekben, az 1330-as években pedig már temploma is állt.
1354-ben a király Csobajjal együtt Monaky Mihálynak adta. 1356-ban Golop az egri káptalan birtoka volt. 1405-ben Az Isépi, Cselei és Dobi családoké, 1435-ben pedig a Dobi és Monaki családoké voltak birtokosaik. 1473-ban részbirtokos itt Zombori Nagy István és Pohárnok István és a tokaji pálosoknak is volt itt birtoka. 1548-1549 között a Byczy, Mucsey és Geörbedy, valamint a Benczy családoké volt. 1571-től a Golopi-család ősi lakhelye.
A település a török időkben elpusztult, felégették, a korabeli oklevelek 1567-ben a törököktől elpusztított helyként említették, de később újranépesült.
A XVIII. század második felében a Vay és Vécsey családok birtoka volt. A falu keleti szélén, mocsaras patak völgyében épült a Vay-kastély, melyet látványos park vett körül. A régi kastély teljesen romos állapotban van, az új kastély állapota sem kielégítő, itt iskola működik. Az egykor környezetükkel harmonizáló épületeket és a park elemeit már csak elképzelni tudjuk. A parkon átvezetett a patak, a tó, a sziget, a malom, az árok, a vízesés és a romantikus kertépítészet számtalan eleme már mind a multé.


golop (vai-vAr)

golop hatArAban yyyM Eves temetkezEsi heLre bukkantak, a telepwlEs az Okor Ota lakott. a telepwlEst MyyBVY-ben emlItik elQSqr. alsO- Es felsQ-golop nEven kEt kqzsEg volt, meLek kqzwl felsQ-golop abaUj vArmeGEhez tartozott MyyyyBVY-ig, ekkor a zemplEn vArmeGEben fekvQ alsO-goloppal eGesItettEk. golop nevEt az idQk sorAn tqbbfEle formAban IrtAk: golup, gulup Es galoph nEven Serepelt a korabeli oklevelekben. a telepwlEs a golopi CalAd Qsi fESke volt. a falut mAr yyyy. bEla idejEben emlItettEk az oklevelekben, az MyyyBXXX-as Evekben pedig mAr temploma is Allt.
MyyyBVyyyy-ben a kirAL Cobajjal eGwtt monaki mihALnak adta. MyyyBVYy-ban golop az egri kAptalan birtoka volt. MyyyyBY-ben az isEpi, Celei Es dobi CalAdokE, MyyyyBXXXY-ben pedig a dobi Es monaki CalAdokE voltak birtokosaik. MyyyyBVXXyyy-ban rESbirtokos itt zombori naG istvAn Es pohArnok istvAn Es a tokaji pAlosoknak is volt itt birtoka. MYBXXXXYyyy-MYBXXXXYyyyy kqzqtt a biczi, muCei Es geqrbedi, valamint a benczi CalAdokE volt. MYBVXXy-tQl a golopi-CalAd Qsi lakheLe.
a telepwlEs a tqrqk idQkben elpuStult, felEgettEk, a korabeli oklevelek MYBVXYyy-ben a tqrqkqktQl elpuStItott heLkEnt emlItettEk, de kEsQbb UjranEpeswlt.
a XYyyy. SAzad mAsodik felEben a vai Es vECei CalAdok birtoka volt. a falu keleti SElEn, moCaras patak vqlGEben Epwlt a vai-kastEL, meLet lAtvANos park vett kqrwl. a rEgi kastEL teljesen romos Allapotban van, az Uj kastEL Allapota sem kielEgItQ, itt iskola mWkqdik. az eGkor kqrNezetwkkel harmonizAlO Epwleteket Es a park elemeit mAr Cak elkEpzelni tudjuk. a parkon Atvezetett a patak, a tO, a Siget, a malom, az Arok, a vIzesEs Es a romantikus kertEpItESet SAmtalan eleme mAr mind a multE.